: : : : :

Arbetsdomstolens domarBörje Hårdefelt

( 14 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Börje Hårdefelt
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
14 st.1993–1994

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,6% ( 4 / 14 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 7,1% ( 1 / 14 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1993-04-07, för 25 år 1 mån 14 dgr sedan )

Börje Hårdefelt har dömt refererade avgöranden med :
37 ledamöter ♀ 4 ♂ 33
9 sekreterare ♀ 6 ♂ 3
37 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Börje Hårdefelt
( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 vid 8 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetsgivarledamot1974-07-011980-06-306 år
Tredje man1983-07-011984-05-2310 mån 23 dgr
Tredje man1992-07-011994-03-161 år 8 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 8 år 7 månader och 7 dagar.

Utsedd efter förslag av Staten.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Börje Hårdefelt som tredje man per år sedan 1993

Genomsnittet är 7,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Börje Hårdefelt som tredje man per år sedan 1993

( 14 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postverket har stått i strid mot reglerna i anställningsskyddslagen om tidsbegränsade anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 22

Lagrum : 4 kap. 7 § och 16 kap. 5 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 4 §, 30 a §, 38 § och 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Åke Wänman, Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En polisassistent, som är medlem i SAC, underrättades om att han skulle komma att förordnas på en av honom sökt tjänst som kansliinspektör. Sedermera utsåg emellertid polismyndigheten en annan sökande på tjänsten. Fråga huruvida polismyndigheten härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 13

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Stensele Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Lennart Hörnlund, Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 4 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hade under längre tid varit ledig från sin anställning som NC-operatör för studier. I och med hans återinträde i arbetet uppstod övertalighet hos arbetsgivaren. Under frånvarotiden hade arbetsgivaren låtit installera ett CAD/CAM-system. Arbetsdomstolen har ansett en sådan situation förelegat vid arbetstagarens återinträde som är att jämställa med omplacering och att därför kvalifikationskravet i 22 § anställningsskyddslagen varit att tillämpa. Fråga huruvida arbetstagaren fyllt kvalifikationskravet med hänsyn till den tid det tagit och den kostnad det krävts för arbetstagaren att utbilda sig i och vinna full färdighet i användningen av CAD/CAM-systemet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 4

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Skara Modellsnickerier Handelsbolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson (skiljaktig), Börje Hårdefelt, Bengt Huldt (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Åke Wänman och Lennart Andersson.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :

1993 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och dess verksamhet innefattande viss löneadministration avvecklades. Enskede församling byggde i samband därmed upp en löneadministrativ verksamhet. Skedde därmed en sådan övergång av del av företags verksamhet som åsyftas i 25 § andra stycket anställningsskyddslagen och som kan föranleda företrädesrätt till återanställning?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 147

Lagrum : 25 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Enskede församling & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

En skiljeklausul har tagits in i en fristående regelsamling som gällt för samtliga anställda vid ett företag. Arbetsdomstolen finner att klausulen infogats i regelsamlingen på ett sådant sätt att de krav på tydlighet som måste ställas inte har uppfyllts och att klausulen därmed inte blivit en del av arbetstagares anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 141

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Backes Spielvogel Bates Göteborg Aktiebolag & C.H. & U.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 135 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om rätt för tidningsföretag att publicera text- och bildmaterial i företagets tidningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 135

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Lennart Hörnlund, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 129 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall varje kommun svara för den kommunala räddningstjänsten inom kommunen, och normalt skall det i varje kommun finnas en räddningskår, bestående av en räddningschef och en eller flera räddningsstyrkor med anställd personal. För varje kommun skall det enligt lagen finnas en räddningstjänstplan som skall antas av kommunfullmäktige efter samråd med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

För Gotlands kommun gällde fr.o.m. den 1 januari 1988 en av kommunfullmäktige antagen räddningstjänstplan, enligt vilken det skulle finnas räddningsstyrkor på olika platser inom kommunen, bl.a. i Dalhem och Garda. Mot bakgrund av vid kommunens budgetarbete uppställda s.k. effektivitetsbeting för räddningstjänsten beslöt kommunstyrelsen den 7 juli 1992 att brandstationerna och räddningsstyrkorna i Dalhem och Garda skulle avvecklas fr.o.m. den 1 januari 1993. Samtidigt beslöt styrelsen att ge räddningschefen i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i räddningstjänstplanen för beslut i kommunfullmäktige, samråda om ändringarna och säga upp personal. Kommunstyrelsens beslut vann laga kraft. Till följd av beslutet sade kommunen i augusti 1992 upp ett antal brandmän och brandförmän vid brandstationerna i Dalhem och Garda. Deras anställningar skulle enligt uppsägningarna upphöra vid olika tidpunkter fr.o.m. den 1 januari 1993 och framåt. Som grund för uppsägningarna åberopades arbetsbrist. Den 23 november 1992 beslöt kommunfullmäktige att ändra kommunens räddningstjänstplan i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 7 juli 1992 om avveckling av brandstationerna och räddningsstyrkorna i Dalhem och Garda fr.o.m. den 1 januari 1993.

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna eller om dessa – med hänsyn till att de skett innan kommunfullmäktige efter i räddningstjänstlagen föreskrivet samråd beslutat om ändring av räddningstjänstplanen – varit att bedöma som sådana uppsägningar ”för säkerhets skull” som enligt rättspraxis anses oförenliga med anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 129

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Gotlands kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Åke Wänman och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) och de danska, norska och svenska pilotföreningarna har träffats en överenskommelse om inhyrning av externa flygbolag samt en tillämpningsöverenskommelse till denna. Tvist huruvida SAS i visst fall har åsidosatt vad som överenskommits om förhandlingsskyldighet före inhyrning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 123

Lagrum : 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Lennart Hörnlund, Jarl Karlsson och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 105 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida kollektivavtal om turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist har giltig verkan med avseende på viss arbetstagare. I målet uppkommer fråga huruvida en riksklubb inom SIF:s område vid arbetsgivarens huvudkontor i Stockholm varit behörig arbetstagarorganisation när det gäller visst driftsstället i landsorten.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 105

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hugin Sweda System Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Sune Israelsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon utsatts för s.k. provköp utförda av ett av arbetsgivaren anlitat bevakningsföretag. Fråga om det i målet visats att kassörskan tillägnat sig medel ur kassan och om hon på ett allvarligt sätt brutit mot kassarutiner samt om det därför funnits grund för avskedande eller uppsägning. Arbetsdomstolen som har ogiltigförklarat avskedandet har bestämt det allmänna skadeståndet till kassörskan till 70 000 kr.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 65

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bonum Livsmedel Aktiebolag & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet finns bl.a. en regel som innebär att lokala ackordsöverenskommelser kan sägas upp under vissa förutsättningar. Fråga om en arbetsgivare i ett visst fall haft rätt att säga upp en sådan överenskommelse. Fråga också om arbetsgivaren brutit mot kollektivavtal genom att inte utlämna arbete på ackord.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Stora Feldtmähle Kvarnsveden AB & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 50 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Barbro Fischerström, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Hans Karlsson och Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En av ett landsting anställd hantverkare har genom ett beslut fråntagits viss beredskapstjänstgöring, som han haft vid sidan av sitt arbete på ordinarie arbetstid. Fråga om detta inneburit en stadigvarande förflyttning eller en avstängning i strid mot bestämmelser i det tillämpliga kollektivavtalet, AB 89. Fråga också om åtgärden vidtagits i bestraffningssyfte samt om arbetsgivaren förfarit otillbörligt och i strid mot god sed på arbetsmarknaden och därigenom brutit mot de principer på vilka kollektivavtalet vilar och mot 7 § anställningsskyddslagen och grunderna för detta lagrum.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 39

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Börje Hårdefelt, Ola Bengtson, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett antal dagar som följd av otjänlig väderlek. Företaget lämnade besked till arbetstagarna att de skulle kvarstanna på arbetsplatsen för att återuppta arbetet, om vädret senare under dagen skulle tillåta detta. Betalning utgavs i form av väntetidsersättning. Fråga huruvida företaget hade varit skyldigt enligt byggnadsavtalet att i stället permittera arbetstagarna och utge permitteringslön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & HBJ Montage Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Inger Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har lämnat varsel om stridsåtgärd till en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 15

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Hamnarbetarförbundet & Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 & Sveriges Stuvareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Börje Hårdefelt, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :