: : : : :

Arbetsdomstolens domarGrund för avskedande

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 58 665 kr | Median : 52 547 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 91 326 kr ( i AD 1995 nr 153 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om grund för avskedande sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem för bl.a. utvecklingsstörda omsorgstagare. Avskedandena grundades på att de båda vårdarna, i samband med att de tillsammans med två av omsorgstagarna vid vårdhemmet besökte en fritidsstuga, hade för pengar som tillhörde de båda omsorgstagarna inköpt 10 burkar starköl och tre flaskor lättvin, medfört dessa drycker till stugan och under vistelsen där själva förtärt en del av dryckerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 153

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare – bryggeriföretag – har ansetts ha haft laga skäl för avskedande av en utkörare som befinns övertygad om att olovligen ha tillgripit fyra kartonger starköl ur arbetsgivarens lager.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 121

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Tage Persson, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 162 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att arbetstagaren hotat bolagets ägare och verkställande direktör till livet genom att säga att han skulle skjuta denne, om bolaget sänkte hans lön. Fråga huruvida bolaget mot arbetstagarens bestridande styrkt sitt påstående om ifrågavarande hot. – ”En utgångspunkt för prövningen är att det ankommer på arbetsgivaren att visa att det förelegat laga grund för ett avskedande. Detta innebär att arbetsgivaren, när det som i detta fall föreligger tvist om den faktiska omständighet som lagts till grund för avskedandet, har att fullt ut styrka denna. Den bevisskyldighet som sålunda åvilar arbetsgivaren medför att brister i bevisningen om vad som faktiskt inträffat – i detta fall om vad som sagts – går ut över arbetsgivaren”.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 162

Lagrum : 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.C.A. & Lenngrens Bokbinderi Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulf E. Nilsson och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämligen en tjänst som vårdlärare vid landstingets vårdgymnasier och – med tjänstledighet från lärartjänsten – en tjänst som rektor för ett av vårdgymnasierna, sände med utnyttjande av sin ställning som rektor till landstinget in grundlöst avlöningsunderlag för sina två barn. Till följd därav betalade landstinget för de båda barnen ut lön och reseersättning med sammanlagt 84 120 kr samt socialavgifter med 29 512 kr. De belopp som sålunda utbetalades som lön och reseersättning överlämnade arbetstagaren enligt uppgift till de båda barnen med förklaringen att arbetstagaren själv tjänat pengarna på övertidsarbete. – Landstinget har ansetts berättigat att på grund av arbetstagarens ifrågavarande handlande avskeda arbetstagaren såväl från lärartjänsten som från rektorstjänsten hos landstinget. – Fråga om det med hänsyn till ett tidigare avgörande av arbetsdomstolen förelåg skäl att med stöd av 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen förordna att vardera parten skulle bära sina egna rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Gävleborg & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Karin Isacsson, Christian Tydén, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :