Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarDomare På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Arbetsrättslig litteratur om domare ( 8 st. )

Anders Eka, Avskedande av domare – behov av en översyn för att stärka domstolarnas oberoende i Vänbok till Fredrik Wersäll (red. Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén och David Säfwe), 2018, s. 237–248

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikael Hidén, Skall det vara möjligt för andra än domstolar att påföra domare disciplinstraff och att avsätta dem? i FJFT 2007 s. 188–199

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lena Ström, Svenska domare är skyldiga att tillämpa EG-rätten i Advokaten 1996 nr 5 s. 6–7

Anteckningar :
Lönegarantidirektivet.

Bertil Adéll, Kan inskrivningsdomarens arbete utgöra skyddsarbete enligt 17 § statstjänstemannalagen? i SvJT 1969 s. 664–673

Folke Schmidt, Domaren forskar efter avtalsinnehållet – en kommentar till ett rättsfall i Festskrift till Håkan Nial – Studier i civilrätt och internationell rätt, 1966, s. 480–492

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Gunnar Dahlman, Domaren om partsombudens förhandlingsskicklighet och vilja till objektivitet i Sociala meddelanden 1959 s. 446–447

Folke Schmidt, Domaren som lagtolkare i Festskrift tillägnad Professor, Juris och Filosofie Doktor Nils Herlitz vid hans avgång från professorsämbetet den 30 juni 1955, 1955, s. 263–298

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Ulf Lundvik, Skärpta bestämmelser om domares bisysslor i SvJT 1954 s. 282–284

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om domare sedan 1993 ( 1 st. )

2007 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2007 nr 63 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en icke-ordinarie domare som har godkänt ett strafföreläggande innebärande att han bl.a. vid ett tillfälle i en lokal har köpt sexuella tjänster. De i strafföreläggandet angivna handlingarna har av Arbetsdomstolen inte bedömts såsom straffbara. Domstolen har vidare funnit att det saknar självständig betydelse för avskedandefrågan att domaren inför Statens ansvarsnämnd hade godtagit bedömningen att han hade begått brott. Även om domarens handlande inte varit straffbart har Arbetsdomstolen emellertid funnit att han – genom sammanlagt tre besök och ett telefonsamtal till den aktuella lokalen – grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Domarens talan om ogiltigförklaring av avskedandet har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 63

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : M.P. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Claes Sandberg & Karl Pfeifer

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Kurt Eriksson, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Maria Hansson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :