Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2007

( 42 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2007 : 11,9% ( 5 / 42 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,4%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2007 : 64,3% ( 27 / 42 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2007 : 14,3% ( 6 / 42 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 22,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2007 : 66,7% ( 4 / 6 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 54,7%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2007 : 39,6%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2007 : 23,8% ( 10 / 38 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,3%

Antal enkönade sammansättningar 2007 : Bara män : 1 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2007 : 2 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2007 : 1 157 164 kr (i AD 2007 nr 2)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2007 totalt : 5 615 251 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2007 : 200 545 kr | Median : 138 130 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2007 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2007 ( 4 st.  3  1  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2007
82 st.
33  (40%)
49  (60%)
Vice ordföranden
18 st.
(47%)
10  (53%)
”Tredje män”
9 st.
(39%)
(61%)
Arbetsgivarledamöter
23 st.
(19%)
17  (81%)
Arbetstagarledamöter
26 st.
10  (36%)
16  (64%)
Ordinarie ledamöter
22 st.
10  (45%)
12  (55%)
Tillfälliga ersättare
14 st.
(22%)
11  (78%)
Skiljaktiga ledamöter
8 st.
(13%)
(88%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2007
12 st.
(69%)
(31%)
Parter i Arbetsdomstolen 2007
82 st.
Privata sektorn : 32 avgöranden ( 76% )
Kommunala sektorn : 6 avgöranden ( 14% )
Statliga sektorn : 4 avgöranden ( 10% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2007
62 st.
19  (21%)
43  (47%.)

Arbetsrättslig litteratur 2007 ( 79 st. )

Aud Kinsarvik Gravås, Forsvarlig varsling i Arbeidsrett 2007 s. 211–226

Jari Hellsten, From internal market regulation to European labour law, 2007

Anmäld av :
Ronnie Eklund i EU & Arbetsrätt 2008 nr 4 s. 8.

Trine Hougaard, Nye regler om pligtmæssig fratræden i Juristen 2007 s. 273–274

Catharina Löfwall, Avtalspension vid övergång av verksamhet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 99–115

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete – En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning, 2007

Förlag : Makadam, Göteborg.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2006 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 303–309

Anmälan av :
Jan Fougner; Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2006.

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU – det svenska perspektivet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 199–223

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2007 i TfR 2007 s. 797–801

Anmälan av :
Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2007.

Mikael Hidén, Skall det vara möjligt för andra än domstolar att påföra domare disciplinstraff och att avsätta dem? i FJFT 2007 s. 188–199

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Arne H. Eriksson, Tjänstemannafrågan – Social formering, politik och organisering under 1900-talets början (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen) [ Tjänstemän & historia Vol. 3 ], 2007

Förlag : TAM-Arkiv, Stockholm.

Anteckningar :
Arne H. Erikssons efterlämnade texter.

Björn Lindquist, Om begreppet arbetstagare och idrottens valbarhetsbestämmelser i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Två frågor om företagshemligheter i Festskrift till Lars Gorton (red. Eva Lindell-Frantz, Björn Lindquist, Per Jonas Nordell och Christina Ramberg), 2007, s. 83–97

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Geir J. Kruge, Diskriminering på grunn av alder – særlig om aldersgrenser. Status og kommentar i Arbeidsrett 2007 s. 237–253

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En intemationell jämförelse i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 282–344

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt i Arbeidsrett 2007 s. 126–136

Susanne Fransson och Per Norberg, Att lagstifta om diskriminering, 2007

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Henning Jakhelln, Arbeidstakers rett og plikt til å meddele opplysninger om arbeidsforholdet til en granskningskommisjon i Rett og toleranse – Festskrift til Helge Johan Thue 70 år (red. Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss, Andrea Süssmann och Vidar Heimset), 2007, s. 759–776

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Laura Carlson, Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8.
Clare McGlynn i JT 2007–08 s. 765–770.

Margareta Zandén, Dan Holke och Tore Sellgren, Parterna och EU, andra upplagan 2007

Förlag : Bilda förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001.

Andreas Inghammar, Funktionshindrad – med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 162 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8.

Elisabeth Vigerust, Arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold. Nye regler i arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2007 s. 103–119

Stein Evju, Permittering og trygd – Trekk av rettsutviklingen i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 135–184

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En internationell jämförelse [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 163 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 163.
Också publicerad i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt, 2007.

Ole Hasselbalch, Tvungen faglig voldgift i sager om fagforeningsmedlemmers lovhjemlede rettigheder? – Nogle bemærkninger i anledning af U 2007.1569 H i UfR B 2007 s. 184–188

Wiweka Warnling-Nerep, Överklagande av förvaltningsbeslut – Domstolsprövningen av anställningsärenden som kom bort? i FT 2007 s. 253–270

Lone L. Hansen, Ansattes ret til medbestemmelse efter en international fusion af aktie- eller anpartsselskaber i UfR B 2007 s. 195–204

Pål Kvernaas och André Istad Johansen, Pensjon og virksomhetsoverdragelse i Arbeidsrett 2007 s. 56–66

Jytte Kaltoft Bendixen, Europæisering af arbejdstiden – Et casestudie af samspillet mellem Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande, 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2008 s. 205.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2006.

Reinhold Fahlbeck, En fråga rörande dubbla kollektivavtal enligt svensk rätt i Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red. Bernhard Diestelkamp), 2007, s. 161–167

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lone L. Hansen, International fusion og spaltning – Særligt om medbestemmelse, 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i TfR 2009 s. 155–157.

Bo Lauritzen, Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, andra upplagan 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 651.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Lea Hatzidaki-Dahlström, Lex loci laboris – från gårdagens brist till dagens labyrint i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 133–146

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Annamaria Westregård, Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarens ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 529–551

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Arbete kontra kapital – En omvänd tankeövning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Carl Lebeck, Äganderättsskyddets tredje-partsverkan – något om Evaldsson-målet i Europarättslig tidskrift 2007 s. 894–901

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom i Evaldsson-målet.

Astrid Flesland, Blir personvernet krenket ved arbeidsgivers innsyn i e-post – en kommentar i Arbeidsrett 2007 s. 70–72

Ole Hasselbalch, Lokalaftaler, 2007

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2008 s. 406.

Michaël Koch, Tingsrätterna är också arbetsdomstolar i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 276–281

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Christina Wainikka, Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal i SvJT 2007 s. 599–622

Stein Evju, Arbeidskamp og skip – verneting og rettsvalg i Arbeidsrett 2007 s. 75–97

Jørgen Rønnow Bruun, Tidsbegrænset ansættelse – En lovkommentar, 2007

Förlag : LO.

Mia Rönnmar, Anställningsskydd och anställningsavtal – arbetsrättslig forskning ur ett europeiskt perspektiv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2007 nr 3–4 s. 73–86

Niklas Bruun, Många frågor, färre svar om funktionshindrades rätt till arbete i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Andreas Inghammar; Funktionshindrad – med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, 2007.

Jonas Malmberg, Svenska jämställdhetsregler kritiseras i ny avhandling i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Laura Carlson; Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, 2006.

Helga Aune, Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velfersdordninger – Det europeiske arbeidsmarked i et hundreårig perspektiv i Tariffavtalen som formet Norge – Verkstedsoverenskomsten 100 år, 2007, s. 201–209

Förlag : Pax, Oslo.

Anders Sandgren, Makten över lönebildningen i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 463–484

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Vibeke Blaker Strand, Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett et ensartet vern? – Fagfellevurdert artikkel i Lov og Rett 2007 s. 131–153

Nicolay Skarning, Oppreisningserstatning ved oppsigelse og avskjed – grunnlag, nivåer og skatt i Arbeidsrett 2007 s. 171–186

Bertil Bengtsson, Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 35–47

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jonas Malmberg, Apropå en AD-dom – Gamla principer gäller inte sedan Romkonventionen blev svensk lag i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2007 nr 2.

Ann Numhauser-Henning, Från begränsad till allmän visstidsanställning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 367–384

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Per Gunnar Edebalk, Staten, arbetsmarknadens parter och sjukersättningen 1992–2005 [ Working paper serien Vol. 2 ], 2007

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Per Gunnar Edebalk, Sjukförsäkring och sjuklön – Om statliga beslut och arbetsmarknadens organisationer 1955–1992 i Historisk tidskrift 2007 s. 45–69

Ruth Nielsen, Arbejdsret og flexicurity – Grønbogen om modernisering af arbejdsretten i Arbeidsrett 2007 s. 155–170

Catharina Calleman, From Status via Contract and Social Private Law to the Free Movement – Regulation of Domestic Work in Sweden i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 347–366

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Catharina Calleman, Challenging one fundamental norm in labour law – The exception of the employer’s family and home i Exploiting the limits of law – Swedish feminism and the challenge to pessimism (red. Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson och Margaret Davies), 2007, s. 153–169

Förlag : Ashgate, Aldershot.

Catharina Calleman, EG-arbetsrättens personkrets – exemplet anställda i hushåll i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 117–133

Förlag : Iustus, Uppsala.

Vigidis Opsal, Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 185–302

Kjetil Stensvik, Sosial dumping og nasjonal regulering av arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester i Arbeidsrett 2007 s. 1–42

Erik Danhard, Skiljande från tjänsten – de personliga skälen i Ny Juridik 2007 nr 3 s. 7–67

Per Kaare Nedrum, Anmälan av Henning Jakhelln og Helga Aune, Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon i Lov og Rett 2007 s. 375–380

Anmälan av :
Henning Jakhelln og Helga Aune, Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005.

Sören Öman, Some Commercial Aspects on Labour Law i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 541–553

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Iain Cameron, Europadomstolen och granskningsarvodena – Domen har verkan för framtiden – men knappast restroaktivt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 1–2

Peer Schaumburg-Müller, Oluf Emborg och Line Budtz Pedersen, Kollektiv arbejdsret, 2007

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Martin Gräs Lind i UfR B 2008 s. 100–101.

Birgitta Nyström, Svensk arbetsrätt i ett europaperspektiv i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anne Marie Due, Praktiseringen av ”rettskrav på stilling” i statlig sektor i Arbeidsrett 2007 s. 227–236

Catharina Calleman, Ett riktigt arbete? – om regleringen av hushållstjänster, 2007

Förlag : Pang, Säter.

Niklas Bruun, Initierat om arbetstagares immaterialrätt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Sanna Wolk; Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, 2006.

Michael Møller Nielsen, Exit Virksomhedsoverdragelseslovens § 4a’s forenelighed med direktiverne bag loven i UfR B 2007 s. 10–17

Catharina Calleman, Om arbetsmarknaden för hushållstjänster i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2007 nr 2 s. 57–72

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 81–98

Förlag : Iustus, Uppsala.

Camilla Schøyen Breibøl, Er det fritt frem for bindingstid i arbeidsforhold? En kommentar til Høyesteretts dom av 7. april 2006 i Arbeidsrett 2007 s. 187–204

Ruth Nielsen, EU Public Procurement Law and Nordic Labour Law – Recent Developments and Future Challenges i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 185–220

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jonas Malmberg, Long Term Contracts Between Unequal Parties in Sweden – a Comparison between Contracts of Employment, Franchising, Consumer Insurance and Residential Lease i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 409–422

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Kristin Alsos, Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår – En komparativ studie av regelverket i utvalgte europeiske land i Arbeidsrett 2007 s. 140–150

Olle Rimsten, Skolans arbetsrätt, 2007

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Bernard Johann Mulder, Förtida uppsägning av anställningsförhållande i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 327–337

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tore Sigeman, Hur en rättslig specialdisciplin etableras – Om Folke Schmidt och arbetsrätten i Juridiska fakulteten i Stockholm 1907–2007 – En minnesskrift (red. Claes Peterson), 2007, s. 512–531

Förlag : Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2007 ( 42 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har fattat beslut om neddragning av produktionen, vilket bl.a. inneburit att 35 arbetstagare kom att sägas upp. Bolaget har före beslutet förhandlat med den arbetstagarorganisation vars medlemmar direkt kom att beröras av uppsägningarna. Frågan om bolaget även varit förhandlingsskyldigt enligt 11 § medbestämmandelagen gentemot en annan arbetstagarorganisation, vars medlemmar inte direkt berördes av uppsägningarna. Arbetsdomstolen finner att bolaget varit förhandlingsskyldigt enligt 11 § medbestämmandelagen. Vidare uppkommer fråga om förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. Domstolen uttalar att det i princip är arbetsgivaren som har bevisbördan för att han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 98

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Setra Trävaror Aktiebolag & Sif

Ombud : Andreas Edenman & Lars Åström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström, Ingrid Lyberg, Rolf Hugert, Teddy Glans, Ronny Wenngren och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten har därefter yrkat att domstolen med ändring av det tidigare beslutet skall förordna om avstängning. Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en sådan prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 97

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Fackförbundet SKTF & Nora kommun

Ombud : Anders Elmér & Annika Elmér & Erik Norman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Torngren och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en provningsingenjör som enligt arbetsgivaren har uppvisat bristande kompetens och dåliga arbetsprestationer. Även fråga om avstängning skett i strid med anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 95

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sif & Teknikarbetsgivarna & Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Ombud : Andreas Modig & Frida Wennberg & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Kurt Eriksson, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Lennart Olovsson, Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Canemyr

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare i städbranschen åsidosatte förhandlingsskyldighet enligt 13 § medbestämmandelagen i samband med förändring av en arbetstagares arbetsförhållanden. Vidare fråga bl.a. om arbetsgivaren har vidtagit en stridsåtgärd i strid mot 41 a § medbestämmandelagen genom att, efter arbetstagarorganisations blockad mot visst arbete, göra avdrag från den berörde arbetstagarens lön.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 94

Lagrum : 13 § och 41 a § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & ISS Facility Services Aktiebolag & Lunds sjukhussektion av SAC

Ombud : Peter Jacobsson & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Ulf Perbeck, Susanna Gideonsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtal gällde på arbetsplatsen. Flera arbetstagare omplacerades till andra arbetsuppgifter vid en omläggning av produktionen på arbetsplatsen. Fyra av arbetstagarna var medlemmar i en annan arbetstagarorganisation än den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen. Fråga om dessa arbetstagare har rätt till lönetillägg enligt kollektivavtalets reglering. Därvid i huvudsak fråga om kollektivavtalets normerande verkan, om avtalets bestämmelser om lönetillägg och en skiljeklausul i kollektivavtalet är tillämpliga på de utanförstående arbetstagarna, och om omplaceringarna inneburit övergång till annat arbetsområde i enlighet med kollektivavtalets reglering.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 90

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Aktiebolag & Sveriges Ingenjörer & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Björn-Erik Björck & Helena Edman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Bengt Huldt, Kent Johansson, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats deltog i en av hennes fackliga organisation utlyst stridsåtgärd, erbjuden ett vikariat på en annan arbetsplats. Hon underrättades samtidigt om att hon på grund av arbetsbrist inte kunde få fortsatt arbete efter det att detta vikariat upphört. Fråga bl.a. om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 88

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 6 c §, 7 §, 13 §, 15 §, 29 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 43 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Malmö Social och Vårdsyndikat av SAC-syndikalisterna

Ombud : Göran Söderlöf & Johan Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Jonsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 86 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren bl.a. att arbetstagaren har tagit ut pengar för privat bruk med hjälp av företagets betalkort. Arbetstagaren invänder mot detta att han enligt anställningsavtalet har varit berättigad att förfara så som skett. Arbetsgivaren åberopar då det skriftliga anställningsavtalet, som inte innehåller något om arbetstagarens innehav av betalkort. Arbetsgivaren åberopar vidare en klausul som innebär dels att anställningsavtalet ersätter samtliga tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden, överenskommelser och arrangemang, dels att avtalet innefattar en uttömmande reglering av avtalsförhållandet mellan parterna samt dels att ändringar i avtalet ska göras skriftligen för att vara giltiga. I målet uppkommer fråga bl.a. om avtalsklausulens betydelse vid bedömandet av arbetstagarens handlande.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 86

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Comtax Aktiebolag & M.L.

Ombud : Jens Tillqvist & Peter Bolmstedt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Elisabeth Bjar, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vid tillkomsten år 1998 av ett nytt pensionsavtal på det kommunala området uppkom behov av att reglera arbetstagarnas redan intjänade pensionsrätt. Det nya pensionsavtalet, PFA 98, tillfördes bestämmelser om detta vari bl.a. föreskrevs att folkpension och ATP ska bestämmas utifrån de uppgifter bl.a. om civilstånd som gällde för arbetstagaren den 31 december 1997, dvs. dagen före det nya pensionsavtalets ikraftträdande. Tvisten gäller frågan om den regeln innebär att man vid beräkningen av den intjänade pensionsrätten ska likställa en ogift arbetstagare med en gift arbetstagare på samma sätt som enligt reglerna för den allmänna pensionen vid beräkningen av ålderspension.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 85

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Stockholms stad

Ombud : Kristina Rollbäck & Rikard Hultman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund, Folke K. Larsson, Håkan Torngren, Monica Johanson, Bo Almgren och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om enskilda överenskommelser som en arbetsgivare har ingått med ett antal arbetstagare om att i deras fasta lön ingår ersättning för arbete på obekväm arbetstid strider mot det s.k. kasinoavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 81

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Casino Cosmopol Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Gustaf Swedlund & Robert Stromberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Tord Granström (f.d. förbundsjuristen i Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet; tillfällig ersättare), Lars E. Rabenius och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätten mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning av utbetalad sjukpension enligt kollektivavtal. Tvisten har av Arbetsdomstolen betraktats som arbetstvist. Statens pensionsverks talan har avvisats mot bakgrund av att verket saknade behörighet att företräda staten i sådan tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 80

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.G. & Staten genom Statens pensionsverk

Ombud : Göran Péters & Staffan Berglund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag sade på grund av arbetsbrist upp ett antal arbetstagare, varav flera hade företrädesrätt till återanställning. Under den tid då företrädesrätten gällde valde bolaget att tillgodose arbetskraftsbehovet under en arbetstopp genom inhyrning av personal från ett bemanningsföretag. Fråga om bolaget i samband med inhyrningen agerat på ett sätt som kan anses innebära ett kringgående av de uppsagda arbetstagarnas företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 72

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Backemarks Grafiska Aktiebolag & Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ombud : Björn Liberg & David Hellman & Jakob Broman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Hans Blyme, Mårten Holmström, Anders Sandgren, Kent Johansson, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett företag i elinstallationsbranschen har åsidosatt sin skyldighet enligt arbetsmiljölagen att låta ett skyddsombud delta vid planeringen av ändrade lokaler. Arbetsdomstolen har besvarat frågan jakande och har funnit att arbetsgivaren därmed har hindrat skyddsombudet att fullgöra sina uppgifter. Arbetsgivaren har ålagts att betala allmänt skadestånd till skyddsombudet och hans arbetstagarorganisation.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 70

Lagrum : 3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 6 kap. 4 §, 6 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Sverige Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Agneta Bern & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulrika Stenbeck Gustavson, Eva Plogeus, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Bo Rönngren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetstidsförkortning om nattpass fullgöres i viss omfattning under en begränsningsperiod. Fråga om den närmare innebörden av begreppet nattpass.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 66

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & HTF-klubbarna vid SOS Alarm Sverige Aktiebolag & SOS Alarm Sverige Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Bo Villner & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Inga Jerkeman, Tord Granström (f.d. förbundsjuristen i Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet; tillfällig ersättare), Anders Sandgren, Inger Efraimsson och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett skriftligt anställningsavtal har angivits att anställningen var en visstidsanställning och ett vikariat. Fråga om anställningen varit en tillåten tidsbegränsad anställning i enlighet med teknikavtalet och en lokal överenskommelse eller ett otillåtet vikariat. Även fråga om arbetsgivaren brutit mot anställningsskyddslagens regler om en arbetsgivares skyldighet att informera den anställde om de villkor som gäller för anställningen när arbetsgivaren lämnat uppgift om att anställningen var ett vikariat och om arbetsgivaren därutöver gjort sig skyldig till brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 65

Lagrum : 4 § och 6 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 10 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Industriarbetarsyndikat av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Teknikarbetsgivarna & Volvo Personvagnar Aktiebolag

Ombud : Charlotta Sundin & Johan Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Per Sundberg, Britt Angleryd, Bengt Huldt, Lillemor Birgersson, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2007 nr 63 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en icke-ordinarie domare som har godkänt ett strafföreläggande innebärande att han bl.a. vid ett tillfälle i en lokal har köpt sexuella tjänster. De i strafföreläggandet angivna handlingarna har av Arbetsdomstolen inte bedömts såsom straffbara. Domstolen har vidare funnit att det saknar självständig betydelse för avskedandefrågan att domaren inför Statens ansvarsnämnd hade godtagit bedömningen att han hade begått brott. Även om domarens handlande inte varit straffbart har Arbetsdomstolen emellertid funnit att han – genom sammanlagt tre besök och ett telefonsamtal till den aktuella lokalen – grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Domarens talan om ogiltigförklaring av avskedandet har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 63

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : M.P. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Claes Sandberg & Karl Pfeifer

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Kurt Eriksson, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Maria Hansson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag som bedriver flygtrafik har erbjudit övertaliga flygkaptener fortsatt anställning som flygstyrmän. Erbjudandena har accepterats av flygkaptenerna. Fråga om de enligt kollektivavtalet är berättigade att i de nya anställningarna som flygstyrmän behålla sina kaptenstillägg.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 57

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening

Ombud : Eva Glückman & Pia Schöldström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Göran Trogen, Anders Sandgren, Margareta Zandén och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollektivavtal som slutits av en lokal arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen. Fråga har uppkommit om talan skall avvisas då talan väckts av organisationer som inte är parter i det lokala kollektivavtalet. – Arbetsdomstolen finner att den centrala arbetstagarorganisationen och avdelningen är obehöriga att som parter i Arbetsdomstolen föra medlemmarnas talan. Domstolen beslutar, med stöd av 2 kap. 6 § arbetstvistlagen, att tillfråga den lokala arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen om den vill föra talan i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 56

Lagrum : 2 kap. 1 §, 2 kap. 6 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 kap. 1 § och 2 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Aktiebolag & Industrifacket Metall & Industrifacket Metall Nedre Dalälven & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Cathrine Lilja Hansson och Anu Rintala. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tolkning av transportavtalet och om det av avtalet följer att förutom grundlön även lönetillägg i form av premiekompensation och befattningstillägg skall utgå vid terminalarbete för sådan tid då en arbetstagare antingen får extra lön eller kompensationsledigt för att han eller hon arbetar tvåskift. Arbetsdomstolen har funnit att så är fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 54

Lagrum : 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Express (Sweden) Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anders Eka, Christer Måhl, Rolf Hugert, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Per Bardh och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från arbete. Fråga om avskedandet inneburit föreningsrättskränkning och brott mot anställningsskyddslagen. Även frågor om arbetsgivarens skyldighet att varsla och underrätta i samband med avstängningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 53

Lagrum : 2 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Veolia Transport Sverige Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Antje Dedering & Jens Tillqvist & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund, Britt Angleryd, Lars Josefsson (direktören i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Lillemor Birgersson, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag som utför bl.a. flygplanstvätt och avisning av flygplan är bundet av kollektivavtalet avseende arbetstagare på civilflygområdet, det s.k. riksavtalet. Bolaget har under en tid haft ett antal deltidsanställda arbetstagare som vissa dagar haft sin arbetstid förlagd till två pass med fyra timmars uppehåll mellan passen. Fråga om detta sätt att förlägga arbetstiden på har stått i strid med riksavtalet. Även fråga om det enligt riksavtalet över huvud taget är tillåtet att lägga ut arbetstiden med delade dagliga arbetspass.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 52

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Nordic Aero Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Britt Angleryd, Björn Müntzing, Jan Nordin, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2007 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetet för fem terminalarbetare är anordnat så att arbetet skall betraktas som tvåskiftsarbete i den mening som avses i transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 51

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Schenker Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Jerkeman, Peter Ander, Rolf Hugert, Maud Jansson och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan en fastställelsetalan väckts återkallade käranden sin talan. Motparten yrkade då att målet skulle prövas i sak enligt 13 kap. 5 § rättegångsbalken. Fråga uppkom om det fortfarande var av avgörande betydelse att få fastställelsetalan prövad. Arbetsdomstolen finner att så inte är fallet och avvisar talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 49

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 13 kap. 5 § samt 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ombud : Annett Olofsson & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cathrine Lilja Hansson och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om lovligheten enligt 41 a § medbestämmandelagen av en stridsåtgärd som inneburit att arbetsgivaren – ett flygbolag – hållit inne förmånen att låta personalen göra flygresor till reducerat pris.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 50

Lagrum : 41 a § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & SAS Scandinavian Airlines Sverige Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Henrik Cronier & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Christer Måhl, Rolf Hugert, Ulf Perbeck, Lennart Olovsson och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 45 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En man med ursprung från Iran sökte anställning som bl.a. reporter hos ett produktionsbolag. Några dagar efter att han hade lämnat sin ansökan fick han ett svar per e-post där det angavs att bolaget främst sökte anställda som behärskade det svenska språket och att hans ansökan innehöll alltför många stavfel. Han tackades även för visat intresse. E-postmeddelandet var underskrivet av en anställd hos bolaget med angivande även av bolagets namn. Frågan om bolaget härigenom gjort sig skyldigt till etnisk diskriminering under anställningsförfarandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 45

Lagrum : 8 §, 10 § och 16 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Privata sektorn ) : Laika Film & Television Aktiebolag & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Karin Lundin & Lars Viklund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson, Kurt Eriksson, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Maria Hansson och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en kommuns skolor. I det gällande kollektivavtalet finns s.k. garantiregler som innebär bl.a. att arbetstagare hos det företag som tidigare utfört städarbetet under vissa förutsättningar har rätt till nyanställning hos det företag som därefter utför samma arbete. Fråga om bolaget i detta fall övertagit städarbetet på sådant sätt att dessa garantiregler skall gälla för arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 44

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & ISS Facility Services Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Jakob Broman & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Kurt Eriksson, Peter Ander, Rolf Hugert, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket; tillfällig ersättare) och Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :