: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1997 nr 26

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 1997 nr 26):

Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal tjänsteman överklagades domen till arbetsdomstolen av kommunen. På yrkande av arbetstagaren fattade arbetsdomstolen ett interimistiskt beslut om att anställningen skulle bestå till dess tvisten slutligt avgjorts. Kommunen förklarade därefter att avskedandet vidhölls och uppmanade arbetstagaren att lämna arbetsplatsen. Kommunen återkallade sin talan i arbetsdomstolen, som senare avskrev målet från vidare handläggning. Arbetstagaren erhöll senare skadestånd av kommunen enligt 39 § anställningsskyddslagen.

I målet uppkommer bl.a. fråga om arbetstagaren är berättigad till lön för tiden innan arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning. Arbetsdomstolen konstaterar att det för tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen krävs att den dom varigenom avskedandet ogiltigförklarats har vunnit laga kraft. Arbetstagarens anställning och rätt till lön bestod därför till dess att arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1997 nr 26 nämnts ( 1 st. )

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 144 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påstående om hon har gjort sig skyldig till stölder m.m. I målet uppkommer fråga om vilka omständigheter som kommunen får åberopa som stöd för avskedandet mot bakgrund av de skriftliga preciseringar i detta hänseende som kommunen gjorde efter avskedandet.

Arbetsdomstolen finner att avskedandet har ägt rum utan att det ens har förelegat saklig grund för uppsägning. Fråga om storleken av det allmänna skadeståndet på grund av det obefogade avskedandet. Vidare fråga om allmänt skadestånd på grund av avstängning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 144

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uppsala kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Göte Larsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :