: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1996 nr 115

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 1996 nr 115):

En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är sjukskriven på halvtid och arbetar på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sägs upp på grund av sjukdom. Arbetsdomstolen finner att det i den angivna situationen inte har förelegat saklig grund för uppsägningen.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1996 nr 115 nämnts ( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft saklig grund för uppsägning av en lönebidragsanställd vaktmästare som enligt arbetsgivaren bl.a. varit olovligen frånvarande. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller rehabilitering och omplacering.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 59

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uddevalla kommun

Ombud : Annett Olofsson & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Bengt Sandberg (personalchefen vid Stockholms universitet; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos ett slakteriföretag. Arbetstagaren hade på grund av en knäskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet att medverka till arbetstagarens rehabilitering och sin skyldighet att söka omplacera denne. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad. I målet uppkommer också fråga om arbetstagarens rätt till lön under tid såväl före som efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Scan Farmek Ekonomisk förening & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1998 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En tjänsteman inom den kommunala äldreomsorgen sägs upp på grund av dåliga arbetsprestationer. I målet uppkommer frågor om arbetstagarens problem har haft något samband med sjukdom som hon lider av och om arbetsgivaren har fullgjort sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Arbetsdomstolen finner bl.a. att det vid tidpunkten för uppsägningen på grundval av då tillgänglig utredning måste anses ha varit oklart huruvida problemen med arbetstagaren kunde avhjälpas genom ytterligare rehabiliteringsåtgärder. Uppsägningen har inte ansetts vara sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 57

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Gun Lombach, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en vårdare vid ett häkte. Vårdaren lider av kronisk alkoholism och hade vid uppsägningen vid skilda tillfället under flera år varit frånvarande från sitt arbete. I målet uppkommer frågan om arbetsgivaren uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar bl.a. med hänsyn till att vårdaren omkring två år före uppsägningen avböjt erbjudande från arbetsgivaren om institutionell behandling för sin sjukdom. Även fråga om vårdaren utgjort en säkerhetsrisk på grund av sitt alkoholmissbruk och det förhållandet att han efter uppsägningen dömts till fängelse för misshandel.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring | 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Britt Angleryd, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av nack- och skulderbesvär och som därför enligt arbetsgivarens, en kommun, mening inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, anpassning och omplacering. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Inge Janérus, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt vårdbiträde som på grund av en s.k. pisksnärtsskada har nedsatt arbetsförmåga och som därför enligt kommunens mening inte längre kunde utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sitt rehabiliterings- och anpassningsansvar och inte heller sina skyldigheter i omplaceringshänseende, vilket kommunen däremot menar sig ha gjort. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Perstorps kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Mats Holmgren, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en landstingsanställd sjuksköterska som på grund av en s.k. pisksnärtskada har nedsatt arbetsförmåga. Arbetsdomstolen finner att landstinget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försöka omplacera sjuksköterskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 73

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Norrbottens läns landsting & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid uppsägning på grund av sjukdom huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet att verka för rehabilitering av arbetstagaren. I målet uppkommer särskilt fråga om betydelsen av arbetstagarens egna medverkan till åtgärder i sådant syfte. Också fråga om betydelsen av förhållanden som ligger i tiden efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 39

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Palle Landin, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :