: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1994 nr 62

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 1994 nr 62):

Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisationen KAB ingånget kollektivavtal om tidlön för fastighetsarbete gäller bl.a. att arbetsgivaren har rätt att kräva s.k. förstadagsintyg och att anvisa läkare. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse om att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ”ej styrkt att arbetsförmågan nedsatts med sjukintyg när sådant krävts”. Fråga om en arbetstagare som av arbetsgivaren anvisats en läkare men som till styrkande av att frånvaro beror på sjukdom företer ett intyg från en annan läkare än den anvisade enligt kollektivavtalet har rätt till sjuklön.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1994 nr 62 nämnts ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från arbetsgivaren undersökas och sjukskrivas av läkare som anvisats av arbetsgivaren. Fråga om arbetstagare som undersökts och sjukskrivits av en annan läkare har haft rätt till sjuklön för sin frånvaroperiod.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 149

Lagrum : 34 § sjömanslagen (1973:282)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Annika Baude, Henrik Sahlin, Maria Nygren, Alf Karlsson, Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :