: : : :

Arbetsdomstolens domarJämför utvecklingen över tid

( sedan 1993 )

Jämför utvecklingen över tid ( från 1993 )

Här kan du jämföra hur olika aspekter kring Arbets­domstolens refererade av­göranden har ut­vecklats över tid (sedan 1993). Du kan få svar på frågor som: Har av­göranden om av­skedande ökat i jäm­förelse med av­göranden om upp­sägning?

Gör dina val nedan. Du kan göra val från flera olika rutor. Klicka sedan på någon av för att göra jäm­förelsen. Jäm­förelsen visas då i form av ett dia­gram.

Om du gör många val, blir diagrammet svårläst.
Tänk på att det sällan är meningsfullt att jämföra utvecklingen över tid för något som bara förekommit en handfull gånger under drygt 20 år; siffran inom parentes vid varje kriterium nedan visar hur ofta kriteriet förekommit.

Sökord

Sökord ( strukturerade )

Arbetsdomstolens egna sökord


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Måltyper / Avgörandetyper / Sammansättning / Arbetsmarknadssektor

Direktstämt / Överklagat

Arbetsmarknadssektor

Enhälligt / Skiljaktig mening / Särskilt yttrande

Typ av ledamot som är skiljaktig

Sammansättning

Med tillfälliga ersättare

Enkönad sammansättning

Flest kvinnor eller män som ledamöter

Typ av avgörande ( Dom / Beslut )

Ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande

Utgången i överklagade mål

Domsdag


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Tillämpad lagstiftning

Tillämpad lagstiftning

Anställningsskyddslagen ( LAS )

Medbestämmandelagen ( MBL )

Förtroendemannalagen ( FML )

Semesterlagen ( SemL )

Avtalslagen ( AvtL )

Arbetstvistlagen ( LRA )

Rättegångsbalken ( RB )


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Anförda förarbeten och rättsfall

Anförda förarbeten

Anförda rättsfall


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Personal i Arbetsdomstolen

Ledamot

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivarledamot

Arbetstagarledamot

Juristledamot

Sekreterare

Skiljaktig ledamot

Ledamot med särskilt yttrande

Tillfällig ersättare


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Parter och ombud

Part