Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarKvalifikationer

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Andra sökord som kan vara intressanta :

Tillräckliga kvalifikationer

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

Tillräckliga kvalifikationer

Arbetsrättslig litteratur om kvalifikationer ( 6 st. )

Staffan Ingmanson, Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och dess genomförande i svensk rätt i Europarättslig tidskrift 2008 s. 113–148

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU – det svenska perspektivet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 199–223

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Anmälan av Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427

Anmälan av :
Staffan Ingmanson; Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, 2005.

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 11 ], 2005

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427.

Erik Danhard, Turordningsreglernas kärna – om tillräckliga kvalifikationer i Ny Juridik 2003 nr 2 s. 7–57

Lars Sydolf, Begreppet tillräckliga kvalifikationer i Arbetsdomstolens rättstillämpning i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 349–365

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om kvalifikationer sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 30 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, som hade den kortaste anställningstiden, blev därefter återanställd. I tvist om arbetsgivaren har åsidosatt A:s företrädesrätt till återanställning uppkommer följande frågor: – a) Enligt byggnadsavtalet har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning inom det turordningsområde och den turordningsenhet där han tidigare varit sysselsatt. Återanställdes B för att utföra andra arbetsuppgifter än de som A tidigare haft med den verkan att återanställningen av B skedde inom en annan turordningsenhet i byggnadsavtalets mening? – b) Hade A tillräckliga kvalifikationer för den nya anställning som B erhöll?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 30

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf (skiljaktig), Mats Holmgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson (skiljaktig) och Ulla Lindqvist (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :