: : : :

Sökord

( 191 st. )

Sökord för prejudikat Sören Öman dömt (innan han blev ordförande i december 2015) ( 191 st. )

Det kan ta ett litet tag att ladda tabellen. Ha tålamod…
Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Dra i spakarna för att ändra vad som visas.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden med Sören Öman om sökordet (innan han blev ordförande i december 2015).

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Moln med sökord :

Administration Alkohol Allmänt skadestånd Andrahandsavtal Anställningsavtal Anställningsblockad Anställningsform Anställningsskydd Anställningsskyddslagen Arbetsbrist Arbetslöshetsersättning Arbetsprestationer Arbetsskada Avräkning Avskedande Avstängning Avtal om ersättning vid personskada Avtalslagen Avtalsturlista Avvisning Bemanningsföretag Beredskap Blockad Blomsterhandel Bonuslön Britanniaprincipen Del av verksamhet Direkt effekt Disciplinär åtgärd Diskriminering Diskrimineringsersättning Domare Driftsenhet Driftställe Drogtestning Dygnsvila E-postmeddelande Effektivitetsprincipen Ekonomiskt skadestånd Entreprenad Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen Etnisk diskriminering Europakonventionen Facebook Facklig förtroendeman Familjeföretag Fastställelsetalan Fingerad arbetsbrist Fredsplikt Fredspliktsbrott Fri rörlighet Fri rörlighet för tjänster Frånträdande Fullmakt Funktionshinder Fängelsestraff Förbud mot missgynnande Föreningsrätt Föreningsrätt Företagsledande ställning Företrädesrätt återanställning Förhandling Förhandlingskrav Förhandlingsskyldighet Förlikningsförhandlingar Förmögenhetsbrott Förslagsersättning Förtidspension Förtroende Förutsättningsläran Föräldraledighet Föräldralön God sed Godtagbara skäl Granskningsarvoden Graviditet Gränsdragning Havandeskapslön Havandeskapspenning Hävning Hävning av anställningsavtal Inhyrd personal Inhyrning Interimistisk prövning Interimistiskt beslut Interimistiskt förordnande Jämkning Jämställdhet Kollektivavtal Kollektivavtalsbrott Kompanjonbolag Konkurrensklausul Kriminalvården Kritikrätt Kvittningslagen Kön Könsdiskriminering Körkort Laval Likvärdighetsprincipen Linjetrafik Lojalitetsplikt Lokalt kollektivavtal Lönediskriminering Lönetillägg Lönetvist Löneutfyllnad Lön under uppsägningstid Medbestämmandelagen Mellandom Misshandel Motsatt sig övergång Måleriavtalet Narkotika Narkotikabrott Nationaldagen Nyanställningsblockad Närtrafik Ob-ersättning Obehörig lärare Ogiltigförklaring Olovliga Olovlig frånvaro Olovlig stridsåtgärd Omplacering Omplaceringsskyldighet Omplaceringstillägg Omställningsavtal Omvandlingsregeln Otillåten disciplinåtgärd Otillåten kvittning i lön Pensionsförmån Permission Permittering Personliga skäl Personlig assistent Polis Polisbefäl Praktiksökande Preklusion Premielön Preskription Projektanställning Provocerad uppsägning PSA Rehabilitering Rehabiliteringsansvar Rektor Repressalier Rättegångshinder Rättvis rättegång Saklig grund Semester Sexuella trakasserier Sexuell tjänst Skadestånd Skiftarbete Skyddsombud Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder Stridsåtgärd Stridsåtgärder Svek Taleförbud Terminalarbete Tidpunkt för kännedom Tidrapporter Tidsbegränsad anställning Tillräckliga kvalifikationer Tolkning av kollektivavtal Tolkningsföreträde Trakasserier Transportavtalet Turordning Turordningsbrott Tvåmånadersregeln Tvåskiftsarbete Undanträngande Underrättelse om avskedande Upplysningsplikt Upplösning av ett anställningsavtal Uppsägning Utstationering Varning Varsel om avskedande Verkställande direktör Vikariat Visstidsanställning Vite Yttrandefrihet Återförvisning Övergång av verksamhet