: : : : :

Sekreterare På Wikipedia

( 30 prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman (innan han blev ordförande i december 2015), listas nedan )

Prejudikat från Arbetsdomstolen där Sören Öman varit sekreterare (innan Sören Öman blev ordinarie ordförande i december 2015) ( 30 st. )

Sök/Filtrera prejudikaten på denna sida :

1991 ( 1 st. )

AD 1991 nr 38 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En flygförare med anställning vid försvarsmakten har åtagit sig att under en tid av tio år stanna kvar i anställningen och att erlägga ett visst belopp i ersättning till arbetsgivaren, om han bryter detta åtagande och inom tre år från det att han lämnade anställningen vid försvarsmakten går över till annan flygtjänst. Åtagandet har gjorts i överensstämmelse med bestämmelser i ett kollektivavtal mellan staten och de statligt anställdas huvudorganisationer. Sedan flygföraren lämnat sin anställning och gått över till annan flygtjänst kräver staten ersättning med 700 000 kr. Flygföraren begär befrielse från betalningsskyldighet under åberopande i första hand av att han har sagt upp den överenskommelse, i vilken han gjorde sitt åtagande, och att arbetsgivaren på grund av konkludent handlande eller passivitet har blivit bunden av uppsägningen. Vidare begär han i andra hand att hans avtalsförpliktelse skall jämkas med stöd av 36 § eller enligt grunderna för 38 § avtalslagen.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : R.H. & Staten genom Försvarets civilförvaltning & TCOs statstjänstemannasektion

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Lars Johan Eklund (hovrättsassessor i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman, Hans Horn af Rantzien, Anders Hagman, Stig Ahlin och Ingvar Seregard (förre ordföranden i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

1990 ( 19 st. )

AD 1990 nr 98 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En arbetstagare har enligt ett skriftligt anställningsavtal erhållit en visstidsanställning som vikarie för en viss namngiven ordinarie befattningshavare ”till dess ordinarie befattningshavare återgår i tjänst, dock längst tom 1990-12-31”. Den ordinarie befattningshavarens anställning upphörde efter egen uppsägning redan den 1 april 1990, och fr.o.m. det datumet tillsattes också en ny ordinarie innehavare på tjänsten. Fråga om vikarien i den föreliggande situationen enligt sitt enskilda anställningsavtal har haft rätt att kvarstå i anställning tom den 31 december 1990.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Studiefrämjandet & Svenska Facklärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Johan Hirschfeldt, Bengt Thufvesson, Maria Nygren, Marika Fröberg, Inge Janérus (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 95 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga huruvida det har förelegat saklig grund för uppsägning av en säljledare och fältsäljare på grund av oegentligheter i samband med annonsförsäljning och provisionsredovisning. Även fråga huruvida förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen är uppfyllt beträffande ett yrkande om ekonomiskt skadestånd.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Handelstjänstemannaförbundet & Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Kjerstin Nordborg, Sven-Hugo Ryman, Carl Erik Vos, Hans Horn af Rantzien, Göran Karlsson och Kerstin Gustafsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 80 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om vissa löne- och andra anställningsvillkor för flygtjänstgörande personal inom försvarsmakten finns en bestämmelse som innebär att en flygförare under vissa angivna omständigheter skall till arbetsgivaren erlägga ett visst belopp som direkt framgår av avtalet, eller det högre belopp som fastställs av försvarsmaktens flygförarnämnd. Fråga om det förhållandet, att arbetsgivaren i ett visst fall har satt i fråga att flygföraren borde erlägga ett sådant högre belopp och därför begärt flygförarnämndens prövning, har medfört att den i 20 § i det statliga huvudavtalet angivna fyramånadersfristen för påkallande av tvisteförhandling rörande anspråket inte har börjat löpa förrän vederbörande förhandlingspart fått kännedom om nämndens beslut, trots att de omständigheter som enligt avtalet grundar ersättningsskyldighet varit kända redan dessförinnan.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : S.A. & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Försvarets civilförvaltning

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Marika Fröberg, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Benne Lantz (första ombudsmannen i Kommunaltjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 75 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagare som omfattas av ett lokalt infört premielönesystem, som innebär att arbetstagarna har dels en fast kontant månadslön, dels en rörlig lönedel, har rätt att endast på den rörliga lönedelen erhålla särskild helgdagsersättning enligt 6 kap. 2 § i det s.k. lageravtalet mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen och Handelsanställdas förbund.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Handelsanställdas förbund & Svenska Elgrossist Aktiebolag Selga

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Nils Rekke (hovrättsassessor i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman, Maria Nygren, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Inge Janérus (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 64 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde uppsägning m m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Överklagade avgörandet: Åmåls tingsrätts dom den 24 november 1989, DT 92

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : G.K. & Moelven E-modul Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Rolf Berggren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare) och Gösta Eklund (sektionschef i Svenska Journalistförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 63 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om skadestånd för arbetstagare som deltagit i olovlig stridsåtgärd.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Stockholms kommun & Svenska Facklärarförbundet & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Vissa arbetstagare hos Stockholm kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Margit Strandberg, Torkel Unge, Ola Bengtson, Åke Wänman och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening

Sammanfattning :

Fråga om tillåtligheten av viss fastställelsetalan.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Hans Horn af Rantzien (skiljaktig), Bengt Lantz (ombudsman i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 46 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Tillämpning av bestämmelser om beredskap och om ersättning för arbete på ledig tid i det s.k. taxiflygavtalet mellan Handelns Arbetsgivareorganisation, Centrala Gruppen, och Svensk Pilotförening. Särskilt fråga om betydelsen för visst fall av en bestämmelse i avtalet om att med beredskapstjänst avses oplanerad produktion.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Flygbolaget X-Air Aktiebolag & Handelns Arbetsgivareorganisation Centrala Gruppen & P.B. & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Lena Cavallius, Carl Erik Vos, Lennart Hörnlund, Kerstin Gustafsson och Nils Thulén (förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 36 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde skadestånd m m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 23 mars 1989, DT 199

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : K.M. & Limedic Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carl Erik Vos och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 31 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En adjunkt vid grundskolan i Olofströms kommun har den 4 juni 1987 sagts upp pga bristande tjänstgöringsunderlag fr.o.m. höstterminen 1987 (arbetsbrist) med sista anställningsdag den 20 oktober 1987. Adjunkten har sedan under medverkan av två länsskolnämnder erhållit en annan anställning som lärare i Enköpings kommun fr.o.m. den 20 augusti 1987, då höstterminen började i den kommunen, varvid anställningen i Olofströms kommun upphörde enligt gällande tjänsteföreningsbestämmelser. I Olofströms kommun började höstterminen redan den 17 augusti 1987. Fråga om adjunkten har rätt till lön från Olofströms kommun för tiden den 17–19 augusti 1987 trots att hon inte inställt sig till tjänstgöring där under den tiden.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : I.H.R. & Olofströms kommun genom Statens arbetsgivarverk & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Bo Hansson, Åke Wänman och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 21 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Staten genom Statens järnvägar & Tanums Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Bo Hansson och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 18 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en annonskonsulent vid ett mindre tidningsföretag på grund av samarbetssvårigheter m.m. Arbetstagarsidan invänder bl.a. att annonskonsulenten har blivit trakasserad och provocerad av arbetsledningen och att uppsägningen har utgjort en föreningsrättskränkning. Dessutom fråga om brott mot kvittningslagen.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Älvsborgs Nyheter Aktiebolag & Handelstjänstemannaförbundet & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Håkan Lavén, Sven-Hugo Ryman, Carl Erik Vos, Hans Horn af Rantzien, Göte Larsson och Torkel Westling. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 11 meddelad — Med skiljaktig mening

Sammanfattning :

Fråga om hur arbetstidens längd skall beräknas enligt det s.k. branschavtalet Mineral för vissa skiftarbetare vid LKAB.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : SFO-branschkommitté MINERAL & Svenska Gruvindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Reidunn Laurén, Gerhard Wikrén (hovrättsråd i Bostadsdomstolen; tillfällig ersättare), Monica Ulfhielm (skiljaktig motivering), Carl Erik Vos, Mats Holmgren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Åke Wänman (skiljaktig) och Nils Lang (skiljaktig).
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 8 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits grund för avskedande enligt 11 kap. lagen om offentlig anställning av en försäkringssekreterare vid en allmän försäkringskassa som gjort sig skyldig till smuggling av narkotika.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Försäkringsanställdas förbund & Försäkringskasseförbundet & Stockholms läns allmänna försäkringskassa

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Torkel Unge, Hans Horn af Rantzien, Göte Larsson och Tobias Lund. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 4 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om rätt till övertidsersättning enligt verkstadsavtalet vid körning med egen bil till och från arbetsplats utom verkstaden.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Brita Swan, Sven-Hugo Ryman, Ulf Göran Liljebladh, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

1989 ( 10 st. )

AD 1989 nr 112 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En arbetsgivare och en arbetstagare har i samband med att arbetstagaren anställts träffat en överenskommelse om traktamente, som strider mot byggnadsavtalets regler om traktamente. Fråga om arbetsgivaren sedermera varit oförhindrad att omedelbart övergå till att tillämpa byggnadsavtalet i stället för överenskommelsen, eller om en skälig uppsägningstid bort iakttas innan så skedde.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Abvack Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Edvard Nilsson, Palle Landin, Carl Erik Vos, Christian Tydén, Tore Andersson och Göran Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 107 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En arbetstagare har avsett att vid tingsrätt stämma sin före detta arbetsgivare, aktiebolaget A, på skadestånd för ogrundad uppsägning. I stämningsansökningen har svaranden av misstag angetts så att ett annat aktiebolag inom samma företagsgrupp och med samma ställföreträdare, aktiebolaget B, utpekats som svarande. Det aktiebolag som arbetstagaren avsett att stämma – aktiebolaget A – gick emellertid efter stämning i svaromål i målet, medan något svaromål inte inkom från aktiebolaget B.

Sedan tingsrätten därefter av arbetstagaren fått bekräftat att hans talan riktades mot aktiebolaget A har tingsrätten inte ansetts ha haft giltig grund för att betrakta aktiebolaget B som svarande i målet.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : S.K. & SILVA (Sweden) Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Håkan Lavén, Margit Strandberg, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Tore Andersson och Kerstin Gustafsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 94 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga huruvida skyldighet förelegat för en arbetsgivare enligt 19 § medbestämmandelagen att på begäran av arbetstagarorganisation lämna denna uppgifter om enskilda arbetstagares utbildning, anställningstid, lön och eventuella andra anställningsförmåner som arbetstagarorganisationen begärt för att använda som underlag för sina bedömningar och ställningstaganden vid förhandlingar med arbetsgivaren i en intressefråga avseende införandet av ett nytt löneystem hos arbetsgivaren.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Handelns Arbetsgivareorganisation Centrala Gruppen & ONOFF Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Johan Hirschfeldt, Monica Ulfhielm, Lennart Hörnlund, Ola Bengtson, Hans Billström och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 93 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om interimistiskt beslut i tvist om kraftverksavtalets tillämplighet på vissa entreprenadarbeten som utförs av ett kraftverksföretag på anläggningar som tillhör företag som inte är verksamma inom kraftverksområdet.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman, Torkel Unge, Maria Nygren, Göte Larsson och Nils Gunnarsson (förre enheteschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 92 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga huruvida viss talan kunde tas upp till prövning med hänsyn till det i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppställda kravet på att förhandling ägt rum rörande tvistefrågan.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Byggförbundet & Skanska Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Sven-Hugo Ryman, Carl-Erik Evers, Hans Horn af Rantzien, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman