: : : : :

Olof Bergqvist På Wikipedia

( 7 prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman (innan han blev ordförande i december 2015), listas nedan )

Prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman med Olof Bergqvist som ordförande (innan Sören Öman blev ordinarie ordförande i december 2015) ( 7 st. )

Sök/Filtrera prejudikaten på denna sida :

1991 ( 1 st. )

AD 1991 nr 38 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En flygförare med anställning vid försvarsmakten har åtagit sig att under en tid av tio år stanna kvar i anställningen och att erlägga ett visst belopp i ersättning till arbetsgivaren, om han bryter detta åtagande och inom tre år från det att han lämnade anställningen vid försvarsmakten går över till annan flygtjänst. Åtagandet har gjorts i överensstämmelse med bestämmelser i ett kollektivavtal mellan staten och de statligt anställdas huvudorganisationer. Sedan flygföraren lämnat sin anställning och gått över till annan flygtjänst kräver staten ersättning med 700 000 kr. Flygföraren begär befrielse från betalningsskyldighet under åberopande i första hand av att han har sagt upp den överenskommelse, i vilken han gjorde sitt åtagande, och att arbetsgivaren på grund av konkludent handlande eller passivitet har blivit bunden av uppsägningen. Vidare begär han i andra hand att hans avtalsförpliktelse skall jämkas med stöd av 36 § eller enligt grunderna för 38 § avtalslagen.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : R.H. & Staten genom Försvarets civilförvaltning & TCOs statstjänstemannasektion

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Lars Johan Eklund (hovrättsassessor i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman, Hans Horn af Rantzien, Anders Hagman, Stig Ahlin och Ingvar Seregard (förre ordföranden i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

1990 ( 5 st. )

AD 1990 nr 98 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En arbetstagare har enligt ett skriftligt anställningsavtal erhållit en visstidsanställning som vikarie för en viss namngiven ordinarie befattningshavare ”till dess ordinarie befattningshavare återgår i tjänst, dock längst tom 1990-12-31”. Den ordinarie befattningshavarens anställning upphörde efter egen uppsägning redan den 1 april 1990, och fr.o.m. det datumet tillsattes också en ny ordinarie innehavare på tjänsten. Fråga om vikarien i den föreliggande situationen enligt sitt enskilda anställningsavtal har haft rätt att kvarstå i anställning tom den 31 december 1990.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Studiefrämjandet & Svenska Facklärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Johan Hirschfeldt, Bengt Thufvesson, Maria Nygren, Marika Fröberg, Inge Janérus (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 95 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga huruvida det har förelegat saklig grund för uppsägning av en säljledare och fältsäljare på grund av oegentligheter i samband med annonsförsäljning och provisionsredovisning. Även fråga huruvida förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen är uppfyllt beträffande ett yrkande om ekonomiskt skadestånd.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Handelstjänstemannaförbundet & Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Kjerstin Nordborg, Sven-Hugo Ryman, Carl Erik Vos, Hans Horn af Rantzien, Göran Karlsson och Kerstin Gustafsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 4 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om rätt till övertidsersättning enligt verkstadsavtalet vid körning med egen bil till och från arbetsplats utom verkstaden.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Brita Swan, Sven-Hugo Ryman, Ulf Göran Liljebladh, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

1989 ( 1 st. )

AD 1989 nr 93 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om interimistiskt beslut i tvist om kraftverksavtalets tillämplighet på vissa entreprenadarbeten som utförs av ett kraftverksföretag på anläggningar som tillhör företag som inte är verksamma inom kraftverksområdet.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Olof Bergqvist, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman, Torkel Unge, Maria Nygren, Göte Larsson och Nils Gunnarsson (förre enheteschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman