: : :

Prejudikat med Sören Öman
innan han blev ordförande i december 2015
( 134 st. )

» Alla refererade avgöranden med Sören Öman som ledamot (även sedan han blev ordförande) ( 122 st. )

2015 ( 6 st. )

AD 2015 nr 70 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Britanniaprincipen | Effektivitetsprincipen | Fri rörlighet för tjänster | Kollektivavtal | Laval | Likvärdighetsprincipen | Medbestämmandelagen | Olovliga | Skadestånd | Stridsåtgärd ]

Sammanfattning :

Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärder mot ett norskt bolag har kollektivavtal träffats för arbete ombord på fartyget Sava Star, som var registrerat i Panamas skeppsregister.

Tvist har uppkommit om stridsåtgärderna är otillåtna och om kollektivavtalen är ogiltiga eller oskäliga. Bolaget har yrkat att förbunden dels ska återbetala viss avgifter som bolaget i enlighet med kollektivavtalen betalat till förbunden, dels ska betala skadestånd för ekonomisk förlust som bolaget lidit till följd av stridsåtgärderna. Ett av förbundet har yrkat att bolaget ska betala allmänt skadestånd för att inte ha följt kollektivavtalen i vissa avseenden.

Arbetsdomstolen har inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om EES-avtalets regler om fri rörlighet för tjänster, som motsvarar EU-rättens regler om fri rörlighet, är tillämpliga i en situation som den aktuella.

Arbetsdomstolen har, med beaktande av EU-domstolens förhandsavgörande, funnit att bolaget varit tillhandahållare av de sjötransporttjänster som utfördes med Sava Star och att sjötransporttjänsterna omfattades av reglerna om fri rörlighet för tjänster. Arbetsdomstolen har vidare funnit följande. Stridsåtgärderna, som syftade till att kollektivt reglera villkoren för arbetet ombord, försvårade för bolaget att utöva rätten till fri rörlighet för tjänster. Syftet med stridsåtgärderna – att i medlemmarnas intresse säkerställa att skäliga anställningsvillkor tillämpas på besättning i internationell sjöfart och därmed att konkurrerande företag som betalar en rimlig lön till sina anställda inte bestraffas i konkurrenshänseende – utgjorde berättigade mål som är förenligt med fördraget och som kan rättfärdiga begränsningar i den fria rörligheten för tjänster. De krav som förbunden framställde för att avsluta stridsåtgärderna har dock gått utöver vad som varit nödvändigt för att uppnå detta mål och stridsåtgärderna har därför stått i strid med EU-rätten.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 70

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område | 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) | 25 a §, 54 §, 55 § och 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | Artikel 1 rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land | Artikel 11 den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) | Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Parter : Fonnship A/S & Seko Service- och kommunikationsfacket & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud för arbetsgivarsidan : Lars Boman

Ombud för arbetstagarsidan : Dan Holke & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Håkan Torngren, Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Agneta Lindblom Hulthén (skiljaktig).
Rättssekreterare : Lisa Anestål

AD 2015 nr 69 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde skadestånd på grund av felaktig uppsägning. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 5 mars 2013 i mål nr T 4432-12

Sören Öman var : Ordförande

Parter : Exotic Snacks Aktiebolag & M.S.

Ombud för arbetsgivarsidan : Robert Stromberg

Ombud för arbetstagarsidan : Joakim Lindqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Dag Ekman, Christer Måhl, Ari Kirvesniemi, Gösta Rehnstam, Malin Ackholt och Agneta Lindblom Hulthén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

AD 2015 nr 49 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Arbetsbrist | Avstängning | Omplacering | Tillräckliga kvalifikationer | Uppsägning ]

Sammanfattning :

En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar anledning att avböja ett erbjudande om omplacering till Örebro.

Arbetstagaren – en kundtjänstmedarbetare vid ett tvätteri – har ansetts ha haft tillräckliga kvalifikationer för en ledig befattning som arbetsledare (teamledare) i produktionen vid tvätteriet.

Sedan arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist till följd av omorganisation och tvist uppkommit om uppsägningens giltighet har arbetstagaren avstängts från arbetet när hennes arbetsuppgifter till följd av omorganisationen försvunnit. Det har funnits särskilda skäl för avstängningen enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 49

Sören Öman var : Ordförande

Lagrum : 7 §, 22 §, 25 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Textilia Tvätt & Textilservice AB & Unionen

Ombud för arbetsgivarsidan : Pia Wiséen Wernblom

Ombud för arbetstagarsidan : Ola Sundström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Matts Jutterström, Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

AD 2015 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Avskedande | Tidrapporter ]

Sammanfattning :

Tvist om giltighet av ett avskedande av en platschef. Fråga bland annat om platschefen hade attesterat egna tidrapporter i strid med arbetsgivarens instruktioner.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 46

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Polyuretan Technology Sweden AB & Unionen

Ombud för arbetsgivarsidan : Pia Wiséen Wernblom

Ombud för arbetstagarsidan : Elisabet Ohlsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman (skiljaktig), Sören Öman, Inga Jerkeman, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Malin Ackholt (skiljaktig), Annette Carnhede (skiljaktig).
Rättssekreterare : Märta Lindberg

AD 2015 nr 33 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Lön under uppsägningstid | Ob-ersättning ]

Sammanfattning :

Ett antal arbetstagare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De har fortsatt att arbeta under uppsägningstiden. Under denna tid lade arbetsgivaren om produktionen från tvåskift till dagtid. Omläggningen av arbetstiden gällde för samtliga arbetstagare – uppsagda såväl som de som inte hade sagts upp – och medförde att ob-ersättning inte längre betalades. Fråga om de uppsagda arbetstagarna enligt 12 § anställningsskyddslagen har varit berättigade till ob-ersättning även under den del av uppsägningstiden som infallit efter omläggningen till dagtidsarbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 33

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Industrifacket Metall & Sågcenter i Smålandsstenar Aktiebolag & Teknikarbetsgivarna

Ombud för arbetsgivarsidan : John Wahlstedt

Ombud för arbetstagarsidan : Darko Davidovic

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Carina Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

AD 2015 nr 11 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde skadestånd enligt aktiebolagslagen. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i huvudsaken.

Överklagade avgörandet: Helsingborgs tingsrätts dom den 5 november 2013 i mål nr T 2380-09 och T 2354-13

Sören Öman var : Vice ordförande

Parter : C.G.M. & UTC Overseas AB

Ombud för arbetsgivarsidan : Roland Jensen

Ombud för arbetstagarsidan : Lars Kruse

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Berndt Molin, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

2014 ( 6 st. )

AD 2014 nr 89 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

Avskedande ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavare som inte stannat och vänt fartyget i samband med en man överbord–händelse.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 89

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 18 §, 19 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : K.L. & Polena Rederi Aktiebolag

Ombud för arbetsgivarsidan : Björn Kurz

Ombud för arbetstagarsidan : Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Helena Linde, Malin Ackholt och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

AD 2014 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Beslut ]

Interimistiskt förordnande | Tolkningsföreträde ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut. Vid ett pappersbruk har tvist uppkommit mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om vilken årsarbetstid som ska tillämpas efter att bruket upphört med s.k. året runt drift. Arbetstagarorganisationen har åberopat tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen. Arbetsgivarparterna har framställt yrkande om interimistiskt förordnande.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 81

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 34 § och 69 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Stora Enso Kvarnsveden AB & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 50

Ombud för arbetsgivarsidan : Andreas Edenman

Ombud för arbetstagarsidan : Annett Olofsson & Erik Grahn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman (skiljaktig), Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Elisabeth Ankarcrona, Sofie Rehnström (skiljaktig) och Marcel Carlstedt (skiljaktig).
Rättssekreterare : Inge-Marie Nilsson

AD 2014 nr 48 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Skyddsombud ]

Sammanfattning :

Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så sätt att denne saknat en plattform att verka ifrån?

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 48

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 3 kap. 1 a §, 2 § och 2 a § samt 6 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 § och 16 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 6 §, 7 § och 8 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) | 3 §, 4 § och 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) | 4 §, 7 §, 9 § och 10 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Parter : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Midroc Electro Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud för arbetsgivarsidan : Ulf Nordström

Ombud för arbetstagarsidan : Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Kurt Eriksson, Jan-Peter Duker, Inger Mattsson Kasserud, Lenita Granlund och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Johanna Nilsson

AD 2014 nr 39 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Anställningsavtal | Avtalslagen | Förutsättningsläran | Hävning | Obehörig lärare | Svek ]

Sammanfattning :

En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i såväl svenska som engelska på högstadiet. Fråga om tillämpning av 30 § avtalslagen alternativt förutsättningsläran.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 39

Sören Öman var : Ordförande

Lagrum : 30 § avtalslagen (1915:218) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Lärarnas Riksförbund & Uddevalla kommun

Ombud för arbetsgivarsidan : Eric Hietala

Ombud för arbetstagarsidan : Annika Wahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Berndt Molin, Åsa Kjellberg Kahn och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hanna Svensson

AD 2014 nr 26 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Arbetsprestationer | Avvisning | Diskriminering | Diskrimineringsersättning | Förhandlingskrav | Funktionshinder | Ogiltigförklaring | Rättegångshinder | Saklig grund | Uppsägning ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning. Arbetsgivaren har som grund för uppsägningen hänvisat till att arbetstagaren brister i sin arbetsprestation på ett sådant sätt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse. Fråga om uppsägningen strider mot anställningsskyddslagen och/eller diskrimineringslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 26

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 1 kap. 4 § och 5 § samt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567) | 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter : Industrifacket Metall & Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & KB Components AB

Ombud för arbetsgivarsidan : Pia Wiséen Wernblom

Ombud för arbetstagarsidan : Anders Wilhelmsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Anna Heinstedt, Karl Olof Stenqvist, Elisabeth Bjar, Håkan Löfgren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Malin Stensbäck

AD 2014 nr 22 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Avskedande ]

Sammanfattning :

Det har funnits grund för avskedande av en kommunal fastighetschef som utan i behörig ordning fattat beslut eller godkännande av överordnad för kommunen tecknat avtal om byggnadsarbeten för mångmiljonbelopp. Även fråga om förhandlingsskyldigheten enligt 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister varit uppfylld.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 22

Sören Öman var : Ordförande

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter : Åtvidabergs kommun & Ledarna

Ombud för arbetsgivarsidan : Tomas Björck

Ombud för arbetstagarsidan : Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Hans Blyme, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Staffan Löwenborg, Marcel Carlstedt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Johanna Nilsson

2013 ( 8 st. )

AD 2013 nr 87 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Föräldralön | Havandeskapslön | Måleriavtalet | Tolkning av kollektivavtal ]

Sammanfattning :

Tolkning av en bestämmelse om föräldralön/havandeskapslön i måleriavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 87

Sören Öman var : Ordförande

Parter : Målaremästarnas Riksförening & S. Måleri Aktiebolag & Svenska Målareförbundet

Ombud för arbetsgivarsidan : Magnus Weidenhaijn

Ombud för arbetstagarsidan : Annett Olofsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Åsa Kjellberg Kahn, Malin Ackholt (skiljaktig) och Lenita Granlund (skiljaktig).
Sekreterare : Martin Ulfving

AD 2013 nr 47 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Administration | Del av verksamhet | Övergång av verksamhet ]

Sammanfattning :

Ett företag som driver hotell har bytt städentreprenör. Entreprenörsbytet behandlades av parterna som en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen och den nya städentreprenören övertog en stor del av överlåtarens personal. Fråga om övergången även omfattat viss administrativ personal hos det överlåtande bolaget. Frågan har prövats genom mellandom.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 47

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Artikel 3.1 direktivet 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter

Parter : ISS Facility Services Aktiebolag & Unionen & Visita

Ombud för arbetsgivarsidan : Jonas Stenmo

Ombud för arbetstagarsidan : Lena Isenstam & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Britt Angleryd, Ari Kirvesniemi, Kent Johansson, Carina Lindberg och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Stensbäck

AD 2013 nr 43 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

Arbetsskada | Avtal om ersättning vid personskada | Europakonventionen | Jämkning | Mellandom | PSA | Rättvis rättegång | Taleförbud ]

Sammanfattning :

En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrkande om bl.a. skadestånd enligt skadeståndslagen under påstående att arbetsgivaren vållat honom en arbetsskada. Arbetsgivaren har invänt i första hand att arbetstagaren, enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal om arbetsskadeförsäkring, inte får föra skadeståndstalan mot arbetsgivaren. Arbetstagaren har genmält att en tillämpning av bestämmelsen skulle dels strida mot artikel 6.1 Europakonventionen, dels vara oskälig enligt 36 § avtalslagen. Fråga om bestämmelsen ska tillämpas eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 43

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : Artikel 6.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) | 36 § avtalslagen (1915:218) | 1 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter : J.R. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud för arbetsgivarsidan : Gunnar Jonason

Ombud för arbetstagarsidan : Thomas Ljungdahl

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Folke K. Larsson, Marianne Hörding, Curt Karlsson, Gunilla Runnquist och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

AD 2013 nr 42 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Avskedande | Obehörig lärare | Omvandlingsregeln | Tidsbegränsad anställning | Vikariat ]

Sammanfattning :

En utbildad förskollärare har hos en kommun haft flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar, dels som vikarierande förskollärare, dels som obehörig lärare. Fråga om den senaste anställningen som vikarierande förskollärare övergått till en tillsvidareanställning till följd av regeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen. Avgörande för tvistefrågan är om arbetstagaren vid tillämpning av den regeln ska tillgodoräknas anställningstiden då han hade tidsbegränsade anställningar som obehörig lärare.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 42

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 2 kap. 4 § och 5 § skollagen (1985:1100) | 2 kap. 20 § och 21 § skollagen (2010:800) | Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP

Parter : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ombud för arbetsgivarsidan : Göran Söderlöf & Tommy Larsson

Ombud för arbetstagarsidan : Rama Sarrafian & Rikard Hultman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Bengt Huldt, Kent Johansson, Per Bardh (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

AD 2013 nr 34 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Avvisning | Föreningsrätt | Föreningsrätt | Förhandlingskrav | Jämkning | Stridsåtgärd ]

Sammanfattning :

Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett antal medlemsföretag i två arbetsgivarorganisationer. Arbetsgivarorganisationerna har gjort gällande att förbundet kränkt företagens föreningsrätt eftersom stridsåtgärderna dels vidtagits som en reaktion på att medlemsföretagen deltagit i arbetsgivarsamverkan inom Svenskt Näringsliv, dels särskilt riktats mot medlemsföretag vars representanter är verksamma i organ på arbetsgivarsidan.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 34

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter : Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS Företagen

Ombud för arbetsgivarsidan : Anita Hagelin & Henrik Boman & Lars Gellner

Ombud för arbetstagarsidan : Dan Holke & Mattias Landgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

AD 2013 nr 12 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

Sexuella trakasserier | Tidpunkt för kännedom | Tvåmånadersregeln | Varning ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av avskedande på grund av bland annat sexuella trakasserier innefattande även fråga om arbetsgivaren till följd av den så kallade tvåmånadersregeln i 18 § anställningsskyddslagen förlorat rätten att till grund för avskedandet åberopa samtliga tillfällen av sexuella trakasserier.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 12

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB & S.A.

Ombud för arbetsgivarsidan : Anders Karlsson

Ombud för arbetstagarsidan : Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Anders Hagman, Sten-Ove Niklasson och Agneta Lindblom Hulthén. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

AD 2013 nr 4 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

Företagsledande ställning | Uppsägning ]

Sammanfattning :

En person som arbetar i ett mindre bolag har blivit uppsagd från sin anställning. Bolaget ägdes tidigare till hälften var av honom och den person som vid tidpunkten för uppsägningen var bolagets verkställande direktör. När uppsägningen skedde hade ägarförhållandena ändrats så att bolaget då ägdes av ett moderbolag i vilket de två ursprungliga ägarna i sin tur hade ägarintressen. Fråga om den person som sagts upp haft en sådan företagsledande eller därmed jämförlig ställning att han varit undantagen från anställningsskyddslagens tillämpningsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 4

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 1 § andra stycket 1 lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Göteborgs Scandi Bulk AB & S.E.

Ombud för arbetsgivarsidan : Mårten Hulterström

Ombud för arbetstagarsidan : Lars Lövgren & Malin Nordin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Anders Hagman, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Stensbäck

AD 2013 nr 2 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

Avskedande | Personlig assistent ]

Sammanfattning :

En tillsvidareanställd personlig assistent avskedades enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Mellan parterna var ostridigt att laga grund för att skilja arbetstagaren från anställningen genom avskedande inte förelåg och att arbetsgivaren därmed var skyldig att utge både ekonomiskt och allmänt skadestånd. Fråga om för hur lång tid ekonomiskt skadestånd ska utgå och hur stort allmänt skadestånd som ska betalas.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 2

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : Lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

Parter : J.N. & N.A.

Ombud för arbetsgivarsidan : Sven Rosqvist

Ombud för arbetstagarsidan : Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Mårten Holmström, Karl Olof Stenqvist, Anders Hagman, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

2012 ( 7 st. )

AD 2012 nr 56 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

Interimistiskt beslut | Preskription | Uppsägning ]

Sammanfattning :

En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren, som menar att ogiltighetstalan är preskriberad, har begärt ett interimistiskt beslut enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen om att anställningen ska upphöra i avvaktan på att tvisten blir avgjord. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetstagaren inte kan göra gällande någon rätt enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen om att stå kvar i anställningen under tvisten, eftersom anställningen hade hunnit upphöra när tvisten uppkom. Arbetsgivaren kan därför inte få något interimistiskt beslut om att anställningen ska upphöra.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 56

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : C.H. & Zooab i Malmö AB

Ombud för arbetsgivarsidan : Marie Marklund & Mats Nilsson

Ombud för arbetstagarsidan : Gunnar Björkdal

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Inger Mattsson Kasserud, Veli-Pekka Säikkälä och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

AD 2012 nr 47 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Arbetsbrist | Omplacering | Saklig grund | Turordning | Uppsägning ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare som driver barnklädesbutiker har genomfört en omorganisation av en av sina butiker. Omorganisationen innebar att de två anställningarna som säljare med arbetstidsmåtten 35 respektive 7,17 timmar per vecka ändrades till två anställningar med 25 respektive 15 timmar per vecka. Fråga om arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp den säljare som var anställd för att arbeta 35 timmar per vecka med hänvisning till att arbetsbrist förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 47

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Handelsanställdas förbund & Polarn O. Pyret Aktiebolag & Svensk Handel

Ombud för arbetsgivarsidan : Dennis Lager

Ombud för arbetstagarsidan : Malin Wulkan

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Anders Hagman, Ella Niia och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

AD 2012 nr 35 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Beslut ]

Föreningsrätt | Interimistisk prövning | Stridsåtgärder ]

Sammanfattning :

Interimistisk prövning av fråga om stridsåtgärder vidtagits i föreningsrättskränkande syfte.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 35

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 2 kap. 14 § regeringsformen (1974:152) | 7 §, 8 § och 14 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter : Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS Företagen

Ombud för arbetsgivarsidan : Anita Hagelin & Henrik Boman & Lars Gellner

Ombud för arbetstagarsidan : Dan Holke & Mattias Landgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Berndt Molin, Jan-Peter Duker (skiljaktig), Anders Hagman, Ronny Wenngren och Bo Almgren.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

AD 2012 nr 26 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Förhandlingsskyldighet | Inhyrd personal ]

Sammanfattning :

Ett bolag har fattat beslut om hyra in personal från bemanningsföretag. Beslutet föregicks av förhandlingar. Fråga om bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten i 11 och 38 §§ medbestämmandelagen genom att inte lämna information till arbetstagarorganisationen om exakt antal inhyrda, arbetsuppgifter och kontraktsperiod för varje inhyrd samt vilken erfarenhet och utbildning varje inhyrd har.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 26

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 11 § och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter : Industrifacket Metall & Teknikarbetsgivarna & Volvo Powertrain Aktiebolag

Ombud för arbetsgivarsidan : Andreas Modig

Ombud för arbetstagarsidan : Annett Olofsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Folke K. Larsson, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Håkan Löfgren (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Sofia Andersson

AD 2012 nr 25 meddelad — Enhällig
[  Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

Facebook | Övergång av verksamhet | Rektor | Saklig grund | Uppsägning ]

Sammanfattning :

En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande på sin privata Facebooksida. Huvudsakligen fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 25

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 7 §, 6 b § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Artikel 10 i europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Parter : A.K. & Norrlands Entreprenörsgymnasium i Luleå AB

Ombud för arbetsgivarsidan : Lars Bäckström

Ombud för arbetstagarsidan : Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Kent Johansson, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors