: : : : :

Ove Sköllerholm På Wikipedia

( 17 prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman (innan han blev ordförande i december 2015), listas nedan )

[ Ordförande ]

Ove Sköllerholm
Aktivitet som ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
56 st.1993–1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 5,4% ( 3 / 56 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 26,8% ( 15 / 56 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 40,0% ( 6 / 15 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstanser ( 10 st. ) : Stockholms tingsrätt | Södra Roslags tingsrätt | Malmö tingsrätt | Solna tingsrätt | Växjö tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Hudiksvalls tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 1995-06-14, för 23 år 11 mån 10 dgr sedan )

Ove Sköllerholm har dömt refererade avgöranden med :
89 ledamöter ♀ 24 ♂ 65
17 sekreterare ♀ 12 ♂ 5
111 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ove Sköllerholm
( 3 st. ♀ 0 ♂ 3 vid 5 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1971-01-011973-12-313 år
Er­sättare för vice ord­förande1976-07-011981-12-315 år 6 mån
Vice ordf­örande1982-01-011984-02-292 år 2 mån
Ord­förande1984-03-011996-02-2912 år
Förordnad i sammanlagt 22 år och 8 månader.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ove Sköllerholm som ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 14,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ove Sköllerholm som ordförande per år sedan 1993

Prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman med Ove Sköllerholm som ordförande (innan Sören Öman blev ordinarie ordförande i december 2015) ( 17 st. )

Sök/Filtrera prejudikaten på denna sida :

1990 ( 9 st. )

AD 1990 nr 80 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om vissa löne- och andra anställningsvillkor för flygtjänstgörande personal inom försvarsmakten finns en bestämmelse som innebär att en flygförare under vissa angivna omständigheter skall till arbetsgivaren erlägga ett visst belopp som direkt framgår av avtalet, eller det högre belopp som fastställs av försvarsmaktens flygförarnämnd. Fråga om det förhållandet, att arbetsgivaren i ett visst fall har satt i fråga att flygföraren borde erlägga ett sådant högre belopp och därför begärt flygförarnämndens prövning, har medfört att den i 20 § i det statliga huvudavtalet angivna fyramånadersfristen för påkallande av tvisteförhandling rörande anspråket inte har börjat löpa förrän vederbörande förhandlingspart fått kännedom om nämndens beslut, trots att de omständigheter som enligt avtalet grundar ersättningsskyldighet varit kända redan dessförinnan.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : S.A. & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Försvarets civilförvaltning

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Marika Fröberg, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Benne Lantz (första ombudsmannen i Kommunaltjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 75 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagare som omfattas av ett lokalt infört premielönesystem, som innebär att arbetstagarna har dels en fast kontant månadslön, dels en rörlig lönedel, har rätt att endast på den rörliga lönedelen erhålla särskild helgdagsersättning enligt 6 kap. 2 § i det s.k. lageravtalet mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen och Handelsanställdas förbund.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Handelsanställdas förbund & Svenska Elgrossist Aktiebolag Selga

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Nils Rekke (hovrättsassessor i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman, Maria Nygren, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Inge Janérus (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 64 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde uppsägning m m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Överklagade avgörandet: Åmåls tingsrätts dom den 24 november 1989, DT 92

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : G.K. & Moelven E-modul Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Rolf Berggren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare) och Gösta Eklund (sektionschef i Svenska Journalistförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 63 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om skadestånd för arbetstagare som deltagit i olovlig stridsåtgärd.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Stockholms kommun & Svenska Facklärarförbundet & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Vissa arbetstagare hos Stockholm kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Margit Strandberg, Torkel Unge, Ola Bengtson, Åke Wänman och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening

Sammanfattning :

Fråga om tillåtligheten av viss fastställelsetalan.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Hans Horn af Rantzien (skiljaktig), Bengt Lantz (ombudsman i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 46 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Tillämpning av bestämmelser om beredskap och om ersättning för arbete på ledig tid i det s.k. taxiflygavtalet mellan Handelns Arbetsgivareorganisation, Centrala Gruppen, och Svensk Pilotförening. Särskilt fråga om betydelsen för visst fall av en bestämmelse i avtalet om att med beredskapstjänst avses oplanerad produktion.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Flygbolaget X-Air Aktiebolag & Handelns Arbetsgivareorganisation Centrala Gruppen & P.B. & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Lena Cavallius, Carl Erik Vos, Lennart Hörnlund, Kerstin Gustafsson och Nils Thulén (förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 21 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Staten genom Statens järnvägar & Tanums Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Bo Hansson och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 8 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits grund för avskedande enligt 11 kap. lagen om offentlig anställning av en försäkringssekreterare vid en allmän försäkringskassa som gjort sig skyldig till smuggling av narkotika.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Försäkringsanställdas förbund & Försäkringskasseförbundet & Stockholms läns allmänna försäkringskassa

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Torkel Unge, Hans Horn af Rantzien, Göte Larsson och Tobias Lund. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

1989 ( 8 st. )

AD 1989 nr 112 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En arbetsgivare och en arbetstagare har i samband med att arbetstagaren anställts träffat en överenskommelse om traktamente, som strider mot byggnadsavtalets regler om traktamente. Fråga om arbetsgivaren sedermera varit oförhindrad att omedelbart övergå till att tillämpa byggnadsavtalet i stället för överenskommelsen, eller om en skälig uppsägningstid bort iakttas innan så skedde.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Abvack Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Edvard Nilsson, Palle Landin, Carl Erik Vos, Christian Tydén, Tore Andersson och Göran Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 107 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En arbetstagare har avsett att vid tingsrätt stämma sin före detta arbetsgivare, aktiebolaget A, på skadestånd för ogrundad uppsägning. I stämningsansökningen har svaranden av misstag angetts så att ett annat aktiebolag inom samma företagsgrupp och med samma ställföreträdare, aktiebolaget B, utpekats som svarande. Det aktiebolag som arbetstagaren avsett att stämma – aktiebolaget A – gick emellertid efter stämning i svaromål i målet, medan något svaromål inte inkom från aktiebolaget B.

Sedan tingsrätten därefter av arbetstagaren fått bekräftat att hans talan riktades mot aktiebolaget A har tingsrätten inte ansetts ha haft giltig grund för att betrakta aktiebolaget B som svarande i målet.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : S.K. & SILVA (Sweden) Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Håkan Lavén, Margit Strandberg, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Tore Andersson och Kerstin Gustafsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 94 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga huruvida skyldighet förelegat för en arbetsgivare enligt 19 § medbestämmandelagen att på begäran av arbetstagarorganisation lämna denna uppgifter om enskilda arbetstagares utbildning, anställningstid, lön och eventuella andra anställningsförmåner som arbetstagarorganisationen begärt för att använda som underlag för sina bedömningar och ställningstaganden vid förhandlingar med arbetsgivaren i en intressefråga avseende införandet av ett nytt löneystem hos arbetsgivaren.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Handelns Arbetsgivareorganisation Centrala Gruppen & ONOFF Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Johan Hirschfeldt, Monica Ulfhielm, Lennart Hörnlund, Ola Bengtson, Hans Billström och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 92 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga huruvida viss talan kunde tas upp till prövning med hänsyn till det i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppställda kravet på att förhandling ägt rum rörande tvistefrågan.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Byggförbundet & Skanska Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Sven-Hugo Ryman, Carl-Erik Evers, Hans Horn af Rantzien, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 84 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde ersättning åt biträde enligt rättshjälpslagen. Domen innebar att arbetsdomstolen avslog besvären.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3:3, beslut i dom den 26 september 1988, DT 818

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : A.F. & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Sven-Hugo Ryman, Carl-Erik Evers, Hans Horn af Rantzien, Nils Gunnarsson (förre enheteschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1989 nr 83 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En brittisk medborgare, anställd hos en svensk arbetsgivare, har avskedats utan att det förelegat ens saklig grund för uppsägning. Tvisten i målet gäller dels huruvida talan om ogiltigförklaring av avskedandet väckts i rätt tid, dels frågan om jämkning av allmänt och ekonomiskt skadestånd till arbetstagaren. Bland annat uppkommer fråga om denne, med hänsyn till omständigheterna, efter avskedandet borde ha varit aktiv i syfte att söka sig annat arbete utom Sverige.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Malmö Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) & Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Olle Gunnarsson, Göran Tunhammar, Bo Hansson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Torkel Westling. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman