: : : : :

Hans Tocklin

( 10 prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman (innan han blev ordförande i december 2015), listas nedan )

[ Ordförande ]

Hans Tocklin
Aktivitet som ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
162 st.1 st.0,6%1993–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 17,9% ( 29 / 162 st. )
[ i 1 / 29 fall ( 3,4% ) har Hans Tocklin själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 17,9% ( 29 / 162 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 41,4% ( 12 / 29 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstanser ( 16 st. ) : Uppsala tingsrätt | Gällivare tingsrätt | Haparanda tingsrätt | Lunds tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Falu tingsrätt | Motala tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Luleå tingsrätt | Handens tingsrätt | Gävle tingsrätt | Växjö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 18 st. ( senaste gången 2003-06-18, för 15 år 11 mån 6 dgr sedan )

Hans Tocklin har dömt refererade avgöranden med :
163 ledamöter ♀ 59 ♂ 104
32 sekreterare ♀ 22 ♂ 10
273 parter
73 ombud ♀ 16 ♂ 57

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Hans Tocklin
( 34 st. ♀ 6 ♂ 28 vid 52 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1976-01-011978-08-312 år 8 mån
Vice ordf­örande1988-04-011992-04-024 år 2 dgr
Ord­förande1992-04-032004-04-0212 år
Förordnad i sammanlagt 18 år 8 månader och 2 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Hans Tocklin som ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 14,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Hans Tocklin som ordförande per år sedan 1993

Prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman med Hans Tocklin som ordförande (innan Sören Öman blev ordinarie ordförande i december 2015) ( 10 st. )

Sök/Filtrera prejudikaten på denna sida :

2000 ( 2 st. )

AD 2000 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Anställningsskydd | Tidsbegränsad anställning ]

Sammanfattning :

Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att tidsbegränsa vissa anställningar som lärare. Även fråga om en deltidsanställd arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning kan göra anspråk på anställning med högre sysselsättningsgrad.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 51

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 5 § och 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Tjänstemannaförbundet HTF & Uppsala kommun

Ombud för arbetsgivarsidan : Ola Nordström

Ombud för arbetstagarsidan : Göran Smedberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Christer Måhl, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

AD 2000 nr 32 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Kollektivavtal ]

Sammanfattning :

Enligt verkstadsavtalet är en arbetare, när arbetsgivaren erbjudit arbetaren ackord men enighet om ackordspriset inte nåtts, berättigad till den för arbetstagaren gällande timlönen. Med gällande timlön avses en individuellt bestämd lön baserad på lägsta timlön enligt avtalet med tillägg av eventuellt s.k. flit- och skicklighetstillägg. Fråga om hur denna timlön bestämts i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 32

Sören Öman var : Vice ordförande

Parter : NIBE Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud för arbetsgivarsidan : Anders Weihe

Ombud för arbetstagarsidan : Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Hans Wahlström (skiljaktig) och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

1999 ( 1 st. )

AD 1999 nr 127 meddelad — Med skiljaktig mening
[  Direktstämt – Dom ]

Förtidspension | Kollektivavtal ]

Sammanfattning :

Enligt ett avtal om anställningsskydd upphör arbetstagarens anställning utan någon åtgärd från arbetsgivarens sida när arbetstagaren får rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Fråga hur avtalet skall tillämpas med avseende på en arbetstagare som genom beslut med retroaktiv verkan beviljas hel förtidspension.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 127

Sören Öman var : Vice ordförande

Parter : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ombud för arbetsgivarsidan : Gustav Herrlin

Ombud för arbetstagarsidan : Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman (skiljaktig), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Maud Jansson
Sekreterare : Susanne Forssman

1998 ( 1 st. )

AD 1998 nr 13 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Anställningsskydd | Omplacering | Omplaceringsskyldighet | Rehabilitering | Rehabiliteringsansvar | Uppsägning ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av nack- och skulderbesvär och som därför enligt arbetsgivarens, en kommun, mening inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, anpassning och omplacering. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 13

Sören Öman var : Vice ordförande

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Inge Janérus, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

1997 ( 1 st. )

AD 1997 nr 102 meddelad — Enhällig
[  Direktstämt – Dom ]

Kollektivavtal ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening finns kollektivavtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om vissa pensionstillägg som införs genom förändringar av bestämmelserna skall utgå även till vissa piloter som redan avgått med pension när förändringarna träder i kraft.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 102

Sören Öman var : Vice ordförande

Parter : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ulf Nilsson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

1990 ( 4 st. )

AD 1990 nr 36 meddelad [ Ej refererad ] — Enhällig

Målet gällde skadestånd m m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 23 mars 1989, DT 199

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : K.M. & Limedic Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carl Erik Vos och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 31 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

En adjunkt vid grundskolan i Olofströms kommun har den 4 juni 1987 sagts upp pga bristande tjänstgöringsunderlag fr.o.m. höstterminen 1987 (arbetsbrist) med sista anställningsdag den 20 oktober 1987. Adjunkten har sedan under medverkan av två länsskolnämnder erhållit en annan anställning som lärare i Enköpings kommun fr.o.m. den 20 augusti 1987, då höstterminen började i den kommunen, varvid anställningen i Olofströms kommun upphörde enligt gällande tjänsteföreningsbestämmelser. I Olofströms kommun började höstterminen redan den 17 augusti 1987. Fråga om adjunkten har rätt till lön från Olofströms kommun för tiden den 17–19 augusti 1987 trots att hon inte inställt sig till tjänstgöring där under den tiden.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : I.H.R. & Olofströms kommun genom Statens arbetsgivarverk & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Bo Hansson, Åke Wänman och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

AD 1990 nr 18 meddelad — Enhällig

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en annonskonsulent vid ett mindre tidningsföretag på grund av samarbetssvårigheter m.m. Arbetstagarsidan invänder bl.a. att annonskonsulenten har blivit trakasserad och provocerad av arbetsledningen och att uppsägningen har utgjort en föreningsrättskränkning. Dessutom fråga om brott mot kvittningslagen.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Älvsborgs Nyheter Aktiebolag & Handelstjänstemannaförbundet & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Håkan Lavén, Sven-Hugo Ryman, Carl Erik Vos, Hans Horn af Rantzien, Göte Larsson och Torkel Westling. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

1989 ( 1 st. )