Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Henning Jakhelln

( 38 verk, varav 37 st. som författare och resten som redaktör )

Sök kontaktuppgifter till Henning Jakhelln på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Henning Jakhelln ( 38 verk, varav 37 st. som författare och resten som redaktör )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Henning Jakhelln, Anmälan av Jan L. Backer og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall i Arbeidsrett 2018 s. 131–134

Anmälan av :
Jan L. Backer & Simen Lium, Pensjoner i et nøtteskall.

Henning Jakhelln, Ulønnet velferdspermisjon – Retten til ulønnet velferdspermisjon for arbeidstakere bør nå lovfestes i Arbeidsrett 2018 s. 61–76

Arbeidsmiljøloven med kommentarer (red. Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken och Claude A. Lenth), fjärde upplagan 2017

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
Lagkommentar med ett stort antal författare.
1:a uppl. 2005.

Ragnar L. Auglend och Henning Jakhelln, Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i Arbeidsrett 2017 s. 183–219

Henning Jakhelln, Stortingets rolle ved hovedtarifoppgjør i staten – Om funksjonsfordelingen mellom Stortinget og Konge etter Grunnlov og tjenstetvistlov i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 339–355

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henning Jakhelln, Arbeidstakeres organisasjonsfrihet og fradrag for fagforeningskontingent – Overordnede perspektiver og det menneskerettslige aspekt i Høyt skattet – Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen 28. mars 2014 (red. Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad, Arvid Aage Skaar och Berit Kristin Rye), 2014, s. 320–347

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henning Jakhelln, Arbeidstakerbegrepet – oppdragstaker eller arbeidstaker i Jussens Venner 2013 s. 329–365

Henning Jakhelln och Mårten Faret, Anmälan av Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010 i Lov og Rett 2013 s. 575–577

Anmälan av :
Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010.

Vibeke Blaker Strand och Henning Jakhelln, Likestill og effektiviser menneskerettighetene! i Lov og Rett 2009 s. 193–194

Henning Jakhelln, Trekk av arbeidsrettens historie i Norge i Arbeidsrett 2009 s. 111–119

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 141–197

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Henning Jakhelln, Innsatspersonell og yrkesskadedekning. I hvilken utstrekning er innsatspersonell dekket av yrkesskadetrygden og yrkesskadeforsikringen? i Arbeidsrett 2008 s. 123–153

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Arbeidsrett 2008 s. 188–230

Henning Jakhelln, Arbeidstakers rett og plikt til å meddele opplysninger om arbeidsforholdet til en granskningskommisjon i Rett og toleranse – Festskrift til Helge Johan Thue 70 år (red. Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss, Andrea Süssmann och Vidar Heimset), 2007, s. 759–776

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, fjärde upplagan 2006

Förlag : Damm & Søn, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i Tidsskrift for forretningsjus 1997 s. 96–98 (2:a uppl.).
Einar Mo i Arbeidsrett 2005 s. 243–251 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2005.

Henning Jakhelln, Ny arbeidsmiljølov i Lov og Rett 2005 s. 513–514

Henning Jakhelln, Ytringsfrihet i arbeidsforhold – Arbeidstakere – samfunnsengasjerte borgere, betrodde og innsiktsfulle medarbeidere – eller kranglebøtter, bråkmakere og angivere? i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 47–128

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Henning Jakhelln, Dommeres uavhengighet – Arbeidsrettens leder i Lov og Rett 2003 s. 305–306

Henning Jakhelln, Åremålsansettelse av forskere – et uheldig og slett forbredt høringsutkast i Lov og Rett 2002 s. 65–66

Henning Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (Band I-III; Band IV Rettslige studier), 2000

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Helga Aune och Henning Jakhelln, Arbeidsgiverens kontrolladgang – arbeidstakerens integritet i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 139–160

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Henning Jakhelln, Oppsigelse i anledning arbeidskamp – rettsvirkninger for de individuelle arbeidsavtaler i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 133–192

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Henning Jakhelln, Fjernarbeid – Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet [ Complex Vol. 5 ], 1996

Förlag : Tano Aschehoug, Oslo.

Anteckningar :
Complex 5/96.

Henning Jakhelln, Menneskerettighetene, Grunnlovens § 110 c og arbeidsretten i Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett – Torkel Opsahls minneseminar 1995 (red. Njål Høstmælingen), 1996, s. 151–178

Anteckningar :
Även publicerad i Henning Jakhelln, Rettslige studier IV, 2000, s. 1720 ff.

Henning Jakhelln, Avskjed av lærere m.fl. etter grunnskolelovens regler i – den urett som ikke rammer deg selv – Festskrift til Anders Bratholm 70 år, 1990, s. 353–366

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henning Jakhelln, ”Try and hire” – Arbeidsformidling eller vikarbyråvirksomhet? i Lov, dom og bok – Festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 (red. Thor Falkanger), 1988, s. 241–252

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henning Jakhelln och Karl Johan Gombrii, Bruk av utenlandske mannskaper med spesielle hyrevilkår på norskregistrerte skip [ Marius Vol. 134 ], 1987

Förlag : Nordisk institutt for sjørett, Oslo.

Henning Jakhelln, Familiemedlemmers arbeidsrettslige stilling i Samfunn, rett, rettferdighet – Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag (red. Anders Bratholm, Torkel Opsahl, Magnus Aarbakke och Stein Evju), 1986, s. 364–375

Förlag : TANO, Oslo.

Henning Jakhelln, Boikott av skip under bekvemmelighetsflagg. Noen sporsmål i brytningsfeltet mellom sjørett, erstatningsrett, arbeidsrett og organisasjonsrett [ Marius nr 123 ], 1986

Förlag : Nordisk institutt for sjørett, Oslo.

Henning Jakhelln, Åremålskontrakter, særskilte aldersgrenser og retrettstillinger – med særlig henblikk på rettstillingen for administrerende direktør og andre funksjonærer i ledende stilling [ Institutt for offentlig retts skriftserie Vol. 5 ], 1986

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
Institutt for offentlig retts skriftserie 5/86.

Henning Jakhelln, Knophs oversikt over norges rett, åttonde upplagan 1985

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henning Jakhelln, Tariffavtaler, arbeidskonflikter og organisasjonsrett, 1983

Förlag : Stokkand forlag.

Anteckningar :
Norsk petroleumsguide 1983.

Henning Jakhelln, Tobakksrøkning og arbeidsmiljølovens bestemmelser [ Institutt for offentlig retts skriftserie Vol. 1 ], 1983

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
Institutt for offentlig retts skriftserie 1/83.

Henning Jakhelln, Temporær arbeidsassistanse (Arbeidsutleie) – En oversikt over den rettslige regulering vedrørende temporær arbeidsassistanse i Danmark, Finland, Norge og Sverige, sammenliknet med den rettslige regulering av disse forhold i Belgia, Frankrike, Nederland, United Kingdom og Tyskland, 1973

Henning Jakhelln, Politisk demonstrasjonsstreik og fiskerigrensetvisten ved Island i Jussens Venner 1973 s. 333–336

Henning Jakhelln, Innstilling om demokrati i bedriftslivet i Lov og Rett 1971 s. 252–263

Henning Jakhelln, Eksklusjon av fagforeningsmedlemmer i Lov og Rett 1970 s. 465–490

Henning Jakhelln, Ansiennitetshensyn ved oppsigelse i arbeidsforhold i Lov og Rett 1967 s. 122–134

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter