Hem: Skrifter av Sören Öman: Böcker:

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar, tionde upplagan

Bok ]
Arbetsrätt ]
Förstora
och , LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar, tionde upplagan, Åhnberg Förlag 2022 (616 sid.)
Bok avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 978-91-88121-45-5

Medförfattare :  []

» Talbok 2022 (över 44 timmars härligt lyssnande)

375 kr
Köp !
( Klicka här )
» Skaffa publikationen hos Åhnberg Förlag ( 375 kr )  » hos Adlibris ( 432 kr )

» Boken finns på 23 bibliotek

Dela :

LAS-handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2022, med de ändringar som börjar gälla i oktober 2022. Denna tionde upplaga av LAS-handboken har uppdaterats av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdateringen innebär att lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den närmast föregående upplagan.

Den viktigaste förändringen i denna tionde upplaga är de omfattande ändringar i anställningsskyddet som trätt i kraft omkring halvårsskiftet 2022, men som i många fall inte ska börja tillämpas förrän i oktober 2022. Nya rättsfall från perioden januari 2020–juni 2022 har lagts till.

Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor.

AD-praxis – som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen – redovisas genom kortreferat av mer än 700 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf.

Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-handboken är skriven – i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och vice ordförande i Nämnden mot diskriminering. Han verkar dessutom som utredare, skiljeman, författare och föreläsare.

Den som vill ha en koncis kommen­tar till anställ­nings­skydds­lagen riktad till praktiskt verk­samma jurister bör fort­farande an­vända min bok Lagen om anställ­nings­skydd – En kommentar, som upp­dateras löpande hos Karnov och Juno på internet.

» Lagen om anställningsskydd – En kommentar, Andra upplagan 2017 ( 216 sidor )

» Anställningsskyddslagen – En kommentar på internet

Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman
Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar

Andra upplagan 2017 ( 216 sidor )
Karnov Group

Sören Ömans med­verkan i LAS-hand­boken är ett led i hans strävan att sprida känne­dom om Arbets­dom­stolen och dess praxis. Sören Öman gav redan 1993 ut sin första samman­ställ­ning av Arbets­dom­stolens praxis. Nu har hans om­fattande bok Anställ­nings­skydds­praxis kommit ut i elva tryckta upp­lagor sedan 2002. Sören Öman har också skrivit fyra mindre tematiska böcker om Arbets­dom­stolens praxis kring anställ­nings­skyddet som säljs till för­månligt pris. Dessutom har Sören Öman hållit många före­drag om arbets­rätt och Arbets­dom­stolens praxis samt skrivit många andra böcker och artiklar om arbets­rätt.

» Alla skrifter om arbetsrätt av Sören Öman

» Föredrag om arbetsrätt av Sören Öman

Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (Elfte upplagan Jure Förlag 2022)
Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (Elfte upplagan Jure Förlag 2022)

Anställ­nings­skydds­praxis

Elfte upplagan 2022 ( 619 sidor )
Talbok https://www.legimus.se/bok/?librisId=m2vp5kf2khgn9q36
Jure Förlag

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande

Tredje upplagan 2021 ( 255 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman
AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt

Tredje upplagan 2022 ( 223 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman
AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS

Tredje upplagan 2023 ( 107 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman
AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Ömann

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning

Tredje upplagan 2024 ( 145 sidor )
Åhnberg Förlag

På Sören Ömans hem­sida finns om­fattande och in­gående informa­tion om Arbets­dom­stolens verk­samhet. Alla refererade av­göranden sedan 1993 presenteras, sök­bara i fri­text och för­sedda med sök­ord, noteringar om vilken lag­stift­ning som be­rörs och vilka för­arbeten och rätts­fall som an­förts. Alla för­ordnade leda­möter och sekre­terare sedan 1929, med för­ordnande­tider, listas. Det finns in­gående in­forma­tion om hur respektive leda­mot har dömt sedan 1993, med upp­gifter om skilj­aktiga meningar, vilka andra leda­möter leda­moten dömt med, vilka som varit skilj­aktiga i för­hållande till leda­moten osv. Dessutom finns om­fattande annan statistik.

» Alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993

» Statistik om Arbetsdomstolen

» Alla förordnade ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929, med länkar till uppgifter om hur de dömt sedan 1993

» Alla förordnade sekreterare och notarier i Arbetsdomstolen sedan 1929

Vanliga frågor

Vem har skrivit boken LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar?

Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, skiljeman, utredare, föreläsare och författare, och Lars Åhnberg.

Hur många sidor har boken?

Boken har 616 sidor.

Finns boken att låna på bibliotek?

Ja, boken finns på 23 bibliotek i Sverige. » Se vilka bibliotek boken finns på

Finns boken som talbok?

Ja, boken finns som talbok i en version från 2022, som är på över 44 timmar. » Länk till talboksversionen

Vilket isbn-nummer har boken?

Boken har isbn-nummer 978-91-88121-45-5.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-05-23 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2024-05-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-12-11 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman

» Skrifter om arbetsrätt av Sören Öman ( 131 st. )

Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden av Sören Öman (Norstedts Juridik första upplagan 2021 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Juno)
Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden av Sören Öman (Norstedts Juridik första upplagan 2021 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Juno)

Vissel­blåsar­lagen­ – En kommen­tar till lagen om skydd för personer som rapporterar om miss­för­hållanden

1 uppl. 2021 ( 266 sidor )
Internet­version 2022
Norstedts Juridik

Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman (Karnov Group andra upplagan 2017 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Lexino)
Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman (Karnov Group andra upplagan 2017 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Lexino)

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar

2 uppl. 2017 ( 216 sidor )
Internet­version 2023
Karnov Group / Lexino

Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (11 uppl. Jure Förlag 2022)
Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (11 uppl. Jure Förlag 2022)

Anställ­nings­skydds­praxis

11 uppl. 2022 ( 619 sidor )
Talbok 2022
Jure Förlag

Kommentar till arbetstvistlagen Sören Öman medverkat i (2 uppl. 2005 Norstedts Juridik)
Kommentar till arbetstvistlagen Sören Öman medverkat i (2 uppl. 2005 Norstedts Juridik)

Rätte­gången i arbets­tvister ( medförfattare )

2 uppl. 2005 ( 383 sidor )
Talbok 2011
Norstedts Juridik

LAS-handboken av Sören Öman och Lars Åhnberg (10 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)
LAS-handboken av Sören Öman och Lars Åhnberg (10 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

10 uppl. 2022 ( 616 sidor )
Talbok 2022
Åhnberg Förlag

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman (3 uppl. 2021 Åhnberg Förlag)
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman (3 uppl. 2021 Åhnberg Förlag)

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande

3 uppl. 2021 ( 255 sidor )
Talbok 2020
Åhnberg Förlag

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman (3 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)
AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman (3 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt

3 uppl. 2022 ( 223 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman (3 uppl. 2023 Åhnberg Förlag)
AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman (3 uppl. 2023 Åhnberg Förlag)

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS

3 uppl. 2023 ( 107 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman (3 uppl. 2024 Åhnberg Förlag)
AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman (3 uppl. 2024 Åhnberg Förlag)

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning

3 uppl. 2024 ( 145 sidor )
Åhnberg Förlag

Lärobok i kollektiv arbetsrätt Sören Öman medverkat i
Lärobok i kollektiv arbetsrätt Sören Öman medverkat i

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok

3 uppl. 2022 ( 174 sidor )
Talbok 2022
Iustus Förlag

Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst (Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011)
Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst (Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011)

Vad är lagligt? – En arbets­rättslig väg­led­ning om sex­köp och porr­konsum­tion i sam­band med statlig tjänst

2011 ( 50 sidor )
Kompetensrådet för utveckling i staten (krus)

Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap (Arbetslivsinstitutet 2005)
Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap (Arbetslivsinstitutet 2005)

Juridiska aspekter på samledar­skap – hinder och möjlig­heter för delat ledar­skap

2005 ( 29 sidor )
Arbetslivsinstitutet

Karnov Group
Karnov Group

Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Uppdateras löpande
Karnov Group / Lexino

Blendow Lexnova
Blendow Lexnova

Expert­kommen­tarer

70 st. 2008–2019
Blendow Lexnova

» Utredningsbetänkanden om arbetsrätt med Sören Öman ( 15 st. )

Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)
Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Översyn av lex Laval

SOU 2015:83 ( 450 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)
Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)

Uppdrags­tagare i arbets­lös­hets­för­säkringen

SOU 2011:52 ( 109 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Flyttningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26)
Flyttningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26)

Flyttnings­bidrag och unions­rätten

SOU 2010:26 ( 147 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritets­skydd i arbets­livet

SOU 2009:44 ( 457 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2008:83)
Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2008:83)

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen

SOU 2008:83 ( 103 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring

SOU 2008:54 ( 535 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)
Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)

Avidentifiera jobb­an­sök­ningar – en metod för mång­fald

SOU 2005:115 ( 147 sidor )
Finans­departe­mentet

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)
Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)

Ändringar i Arbets­givar­verkets instruk­tion

Ds 2004:33 ( 101 sidor )
Finans­departe­mentet

Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9)
Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9)

Yttrandefrihet för privat­anställda

Ds 2001:9 ( 182 sidor )
Justitie­departe­mentet

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)
Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

Arbetsföretag – En ny möjlig­het för arbets­lösa

SOU 1995:2 ( 79 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141)
Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141)

Arbetsrättsliga utred­ningar – Bak­grunds­material utarbetat av sekre­tariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté

SOU 1994:141 ( 628 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:141)
Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:141)

Övergång av verksamheter och kollek­tiva upp­säg­ningar – EU och den svenska arbets­rätten

SOU 1994:83 ( 193 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32)
Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32)

Ny anställningsskyddslag

SOU 1993:32 ( 1 074 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

» Om Sören Öman