: : :

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion ( Ds 2004:33 )

Förstora
(såsom ensamutredare), Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion, Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 sid.)
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 91-38-22176-4

Utredning : Ny instruktion för Arbetsgivarverket m.m. (  )

Ordförande / Utredare :

Övriga medverkande ( 5 st.  2  3 ) :

 Läs :» Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion(Ds 2004:33)

Dela :

Arbetsgivarverket, som är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor, är organiserat som en medlemsstyrd förening bestående av myndigheterna under regeringen och försäkringskassorna samt några s.k. icke-obligatoriska medlemmar som inte är statliga myndigheter. Arbetsgivarverket leds i dag av ett arbetsgivarkollegium med 80 ledamöter som utses av regeringen efter förslag från medlemmarna. Arbetsgivarkollegiet utser i dag en styrelse med högst 15 ledamöter. Styrelsen utser i sin tur generaldirektör.

Regeringen anser att arbetsgivarkollegiet bör utvidgas till att omfatta alla chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och att regeringen skall utse ledamöterna i styrelsen för Arbetsgivarverket efter förslag av arbetsgivarkollegiet. Utredningsuppdraget har gått ut på att föreslå ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion och stadgar som gör detta möjligt.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-06-11 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2019-10-10 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Om Sören Öman