Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Typer:

Utredningsdirektiv

( 31 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Antal arbetsrättsliga utredningsdirektiv per år sedan 2010

Genomsnittet är 3,1 arbetsrättsliga utredningsdirektiv per år.

Utredningsdirektiv – Nyare förarbeten om arbetsrätt ( 31 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2019 ( 2 st. )

Utredningsdirektiv : Genomförande av visselblåsardirektivet
Dir. 2019:24

Omslaget till dir. 2019:24

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2019:24

Ordförande / Utredare : Inga-Lill Askersjö

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:02)

Redovisas senast: 2020-05-29

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bl.a. omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : En moderniserad arbetsrätt
Dir. 2019:17

Omslaget till dir. 2019:17

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2019:17

Ordförande / Utredare : Gudmund Toijer

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:01)

Redovisas senast: 2020-05-31

En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredaren ska

 • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna,
 • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga,
 • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
 • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Läs mer

Dela :

2018 ( 2 st. )

Utredningsdirektiv : Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
Dir. 2018:66

Omslaget till dir. 2018:66

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:66

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:03)

Redovisas senast: 2019-05-31

» SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bl.a. när det gäller

 • utstationerade arbetstagares rätt till mer likabehandling i fråga om lön m.m. i värdmedlemsstaten,
 • utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare,
 • utökat skydd för långvarigt utstationerade arbetstagare,
 • tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor,
 • samarbetet mellan myndigheter, och
 • övervakning, kontroll och efterlevnad.

Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
Dir. 2018:12

Omslaget till dir. 2018:12

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:12

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

Redovisas senast: 2019-04-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). Utredarens analys ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på s.k. ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter som utför insatser åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Utredaren ska därutöver kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för Kriminalvården att genomföra sådan registerkontroll även utanför myndighetens roll som arbetsgivare. Läs mer

Dela :

2017 ( 2 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
 • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
 • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet
Dir. 2017:56

Omslaget till dir. 2017:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:56

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

Redovisas senast: 2019-01-31

» SOU 2018:24 Tid för utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:5 Tid för trygghet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska utreda arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet, genom ett alterneringsår. Utredaren ska också utreda arbetstidsbanker, arbetstid som faktor för attraktiv arbetsmiljö, arbetstagares skydd mot förändrade anställningsförhållanden i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till en sysselsättningsgrad som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. Utredaren ska utreda deltid som möjlighet och kartlägga kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro.
Läs mer

Dela :

2016 ( 3 st. )

Utredningsdirektiv : Skyddet för företagshemligheter
Dir. 2016:38

Omslaget till dir. 2016:38

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:38

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:13)

Redovisas senast: 2017-05-19

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagårdsremiss: En ny lag om företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2018-02-22

En särskild utredare ska överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om skyddet för företagshemligheter som sannolikt antas inom den närmaste tiden. Genom reglerna harmoniseras medlemsstaternas civilrättsliga skydd mot att någon obehörigen befattar sig med en företagshemlighet. Harmoniseringen ska säkerställa företagens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring på den inre marknaden.

Utredaren ska också, utan direkt samband med EU-reglerna, överväga hur ett straffansvar kan utformas när det gäller en anställd som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon har fått tillgång till inom ramen för sina arbetsuppgifter. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
Dir. 2016:1

Omslaget till dir. 2016:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:1

Ordförande / Utredare : Kurt Eriksson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2016:01)

Redovisas senast: 2017-03-31

» Dir. 2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska se över vissa frågor som har identifierats vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

Utredaren ska bl.a.

 • kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, dvs. vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag,
 • analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar, och
 • se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Dir. 2016:4

Omslaget till dir. 2016:4

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:4

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

Redovisas senast: 2017-05-02

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, mm [ pdf |Paragraftecken ]

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska föreslå hur ett stärkt meddelarskydd kan införas för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade.

I uppdraget ingår bl.a. att

 • analysera vilka verksamheter som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd och hur dessa verksamheter ska avgränsas,
 • överväga vilka kategorier av personer som deltar i en verksamhet som bör ges ett stärkt meddelarskydd,
 • beakta det förslag som lämnats i betänkandet SOU 2013:79, förslagets remissutfall och det följande lagstiftningsarbetet samt
 • beakta nationell och internationell rättsutveckling i övrigt på såväl området för meddelarskydd som angränsande rättsområden.

Läs mer

Dela :

2015 ( 4 st. )

Utredningsdirektiv : Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd
Dir. 2015:125

Omslaget till dir. 2015:125

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:125

Ordförande / Utredare : Susanne Kaevergaard

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2015:14)

Redovisas senast: 2017-06-15

» Dir. 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ny kamerabevakningslag

En särskild utredare ska utreda vissa frågor om kameraövervakning. Utredaren ska bl.a. ta ställning till om integritetsskyddet på vissa platser dit allmänheten inte har tillträde, t.ex. arbetsplatser och skolor, behöver förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Genomförande av sjöfolksdirektivet
Dir. 2015:116

Omslaget till dir. 2015:116

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:116

Ordförande / Utredare : Johan Schelin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:03)

Redovisas senast: 2016-07-31

» SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet

» Lagrådsyttrande 2017-01-31

» Prop. 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa arbetsrättsliga EU-direktiv, och föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma i vilken omfattning direktivet motiverar författningsändringar och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
Dir. 2015:75

Omslaget till dir. 2015:75

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:75

Ordförande / Utredare : Ingrid Utne

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2015:13)

Redovisas senast: 2016-12-15

» Dir. 2016:72 Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriva utnyttjandets karaktär. Utredaren ska därefter föreslå lämpliga åtgärder för att motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension
Dir. 2015:45

Omslaget till dir. 2015:45

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:45

Ordförande / Utredare : Birgitta Ågren Böhlin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:01)

Redovisas senast: 2016-08-15

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension ska genomföras i svensk rätt. Direktivet gäller för kompletterande pensionssystem, dvs. tjänstepensionssystem som för den anställde tillhandahåller en pensionsförmån utöver vad som erhålls genom den allmänna pensionen. Läs mer

Dela :

2014 ( 4 st. )

Utredningsdirektiv : Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Dir. 2014:162

Omslaget till dir. 2014:162

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:162

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet | Socialdepartementet (S 2014:20)

Redovisas senast: 2016-03-01

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

» Utskottsbetänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

» Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Utredaren ska också analysera hur krav på att varor, tjänster och byggentreprenader ska produceras, tillhandahållas och utföras under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras in i nämnda tre upphandlingslagar. Syftet med detta är att det handlingsutrymme som 2014 års upphandlingsdirektiv ger i fråga om sådana krav ska utnyttjas för att därigenom stärka det sociala skyddet. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet
Dir. 2014:81

Omslaget till dir. 2014:81

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:81

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

Redovisas senast: 2015-03-31

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bl.a.

 • vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare,
 • förbättrad tillgång till information,
 • administrativt samarbete mellan myndigheter,
 • nationella kontrollåtgärder,
 • inspektioner och annan bevakning,
 • underlättande av klagomål, och
 • gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter.

Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktions­anställningar
Dir. 2014:51

Omslaget till dir. 2014:51

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:51

Ordförande / Utredare : Pia Enochsson Helén Ängmo

Departement : Utbildningsdepartementet (U 2014:07)

Redovisas senast: 2018-12-31

» Dir. 2018:105 Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2018. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Bättre möjligheter att motverka diskriminering
Dir. 2014:10

Omslaget till dir. 2014:10

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:10

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet | Kulturdepartementet (A 2014:01)

Redovisas senast: 2016-12-16

» Dir. 2014:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

» SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering

En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Läs mer

Dela :

2013 ( 5 st. )

Utredningsdirektiv : Försvarsmaktens personalförsörjning
Dir. 2013:94

Omslaget till dir. 2013:94

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:94

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

Redovisas senast: 2014-11-01

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

» SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret

En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutat. Syftet med utredningen är att bidra till en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Registerutdrag i arbetslivet
Dir. 2013:56

Omslaget till dir. 2013:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:56

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

Redovisas senast: 2014-06-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet

Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivare inte begär att få se registerutdrag när det saknas godtagbara skäl för det. En särskild utredare ska därför kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag tillmäts i anställningsprocessen. Utredaren ska också undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare begär att redan anställda visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådan registerkontroll tillmäts i anställningen. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut
Dir. 2013:32

Omslaget till dir. 2013:32

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:32

Ordförande / Utredare : Tord Gransbo

Departement : Finansdepartementet (Fi 2013:03)

Redovisas senast: 2014-08-27

» Dir. 2013:117 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» Dir. 2014:92 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet

En särskild utredare ska lämna förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Som utgångspunkt för uppdraget gäller att de nya instituten ska uppfylla kraven för att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet). Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
Dir. 2013:16

Omslaget till dir. 2013:16

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:16

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

Redovisas senast: 2014-05-22

» SOU 2014:31 Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

wpcf-arbetsratt-se-ocksa

En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Dir. 2013:1

Omslaget till dir. 2013:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:1

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

Redovisas senast: 2014-07-18

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)

» SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Syftet med undersökningen är att belysa om, och i sådant fall hur, företrädesrätten påverkas. Läs mer

Dela :

2012 ( 4 st. )

Utredningsdirektiv : Utstationering på svensk arbetsmarknad
Dir. 2012:92

Omslaget till dir. 2012:92

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2012:92

Ordförande / Utredare : Marie Granlund Tomas Tobé Elisabeth Svantesson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:03)

Redovisas senast: 2015-09-30

» Utstationeringskommittén

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

» Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2015:57 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» SOU 2015:83 Översyn av lex Laval

» Remisslista

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

En parlamentarisk kommitté ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen. För att utvärderingen ska vara möjlig att genomföra är det nödvändigt att först kartlägga hur utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Kartläggningen ska bl.a. omfatta antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras ifrån och i vilka branscher utstationering vanligen sker. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Dir. 2012:76

Omslaget till dir. 2012:76

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2012:76

Ordförande / Utredare : Margareta Åberg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2012:11)

Redovisas senast: 2013-11-30

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

En särskild utredare ska se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg. Utgångspunkten ska vara att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Läs mer

Dela :