: : : : :

Arbetsmarknadsdepartementet På Wikipedia

( 83 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

TypAntal
Ds:er12 st.
Lagrådsremisser17 st.
Promemorior1 st.
Propositioner14 st.
SOU:er20 st.
Utredningsdirektiv19 st.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Arbetsmarknadsdepartementet – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 8,3 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Nyare förarbeten om arbetsrätt under Arbetsmarknadsdepartementet ( 83 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2019 ( 9 st. )

Utredningsförslag – SOU : Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
SOU 2019:25

Omslaget till SOU 2019:25

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:03)

» Dir. 2018:66 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (härefter ändringsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utifrån kommittédirektiven har en målsättning med arbetet varit att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. I enlighet med kommittédirektiven har utgångspunkten för våra överväganden och förslag varit den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i Sverige. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Genomförande av visselblåsardirektivet
Dir. 2019:24

Omslaget till dir. 2019:24

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2019:24

Ordförande / Utredare : Inga-Lill Askersjö

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:02)

Redovisas senast: 2020-05-29

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bl.a. omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd
SOU 2019:19

Omslaget till SOU 2019:19

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:19

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:12 Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Ett sådant författningsstöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i arbetslivet. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : En moderniserad arbetsrätt
Dir. 2019:17

Omslaget till dir. 2019:17

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2019:17

Ordförande / Utredare : Gudmund Toijer

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:01)

Redovisas senast: 2020-05-31

En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredaren ska

 • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna,
 • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga,
 • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
 • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Läs mer

Dela :

Proposition : Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Prop. 2018/19:105

Omslaget till prop. 2018/19:105

Proposition ]

» Länk till prop. 2018/19:105

Sök prop. 2018/19:105 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2018/19:AU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

» Lagrådsyttrande

» SFS 2019:503

I propositionen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren. Det tredje villkoret föreslås vara att parterna först ska ha förhandlat om de krav som ställs. Det fjärde villkoret föreslås vara att det inte ska få ställas krav om att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal. Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal för det aktuella arbetet.

I propositionen föreslås också att det inte ska vara tillåtet för en arbetsgivare
eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva
påtryckning i en rättstvist.

Förslaget påverkar inte rätten att vidta eller delta i sympatiåtgärder, indrivningsblockader eller politiska stridsåtgärder. Läs mer

Dela :

Proposition : Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
Prop. 2018/19:91

Omslaget till prop. 2018/19:91

Proposition ]

» Länk till prop. 2018/19:91

Sök prop. 2018/19:91 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2018/19:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

» Lagrådsyttrande 2019-03-15

» SFS 2019:528 | » SFS 2019:529 | » SFS 2019:530

I propositionen föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd, anställningsskyddslagen. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsyttrande

» Prop. 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

I lagrådsremissen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren. Det tredje villkoret föreslås vara att parterna först ska ha förhandlat om de krav som ställs. Det fjärde villkoret föreslås vara att det inte ska få ställas krav om att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal. Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal för det aktuella arbetet.

I lagrådsremissen föreslås också att det inte ska vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist.

Förslaget påverkar inte rätten att vidta eller delta i sympatiåtgärder, indrivningsblockader eller politiska stridsåtgärder. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsyttrande 2019-03-15

» Prop. 2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

I lagrådsremissen föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tid för trygghet
SOU 2019:5

Omslaget till SOU 2019:5

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:5

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

» Dir. 2017:56 Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2018:24 Tid för utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. Läs mer

Dela :

2018 ( 8 st. )

Utredningsförslag – Ds : Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Ds 2018:40

Omslaget till Ds 2018:40

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:40

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen) i fråga om stridsåtgärder. Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
Dir. 2018:66

Omslaget till dir. 2018:66

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:66

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:03)

Redovisas senast: 2019-05-31

» SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bl.a. när det gäller

 • utstationerade arbetstagares rätt till mer likabehandling i fråga om lön m.m. i värdmedlemsstaten,
 • utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare,
 • utökat skydd för långvarigt utstationerade arbetstagare,
 • tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor,
 • samarbetet mellan myndigheter, och
 • övervakning, kontroll och efterlevnad.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Förlängt anställningsskydd till 69 år
Ds 2018:28

Omslaget till Ds 2018:28

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:28

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

» Lagrådsyttrande 2019-03-15

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse den 14 december 2017. Syftet är att minska hindren för ett längre arbetsliv. De äldre arbetstagare som vill och kan förlänga sitt yrkesliv i syfte att förbättra sin pension ska få bättre lagliga förutsättningar för att göra det. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

» Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

 • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
 • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tid för utveckling
SOU 2018:24

Omslaget till SOU 2018:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

» Dir. 2017:56 Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:5 Tid för trygghet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta delbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet. Utredningen lämnar också förslag om arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Utredningen föreslår att en modell för utvecklingsledighet införs. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
Dir. 2018:12

Omslaget till dir. 2018:12

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:12

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

Redovisas senast: 2019-04-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). Utredarens analys ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på s.k. ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter som utför insatser åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Utredaren ska därutöver kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för Kriminalvården att genomföra sådan registerkontroll även utanför myndighetens roll som arbetsgivare. Läs mer

Dela :

2017 ( 10 st. )

Proposition : Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
Prop. 2017/18:56

Omslaget till prop. 2017/18:56

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:56

Sök prop. 2017/18:56 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2017/18:AU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» SFS 2018:131

En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Propositionen innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Ds 2017:30

Omslaget till Ds 2017:30

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:30

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar (SOU 2015:38)

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Lagrådsremiss: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
 • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
 • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Utstationering och vägtransporter
Ds 2017:22

Omslaget till Ds 2017:22

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:22

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian innehåller en redogörelse för utstationeringsreglernas tillämplighet på godstransporter på väg, samt av myndighetstillsynen av yrkestrafiken och arbetsmarknadens parters bevakning av arbetsvillkoren vad gäller godstransporter på väg. Vidare redogörs för hur Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Polen ser på reglerna om utstationering och deras tillämpning på godstransporter på väg. En konklusion är att i Sverige råder en större osäkerhet om vägtransporter, t.ex. cabotagetransporter, kan utgöra utstationering än vad det finns stöd för i EU:s regelverk.

I promemorian läggs ett antal förslag till ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på vägtransporter samt förbättra tillsyn och regelefterlevnad inom vägtransportområdet. I promemorian läggs även ett antal förslag till ett förändrat regelverk angående anmälningsskyldighet vid utstationering. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet
Dir. 2017:56

Omslaget till dir. 2017:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:56

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

Redovisas senast: 2019-01-31

» SOU 2018:24 Tid för utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:5 Tid för trygghet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska utreda arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet, genom ett alterneringsår. Utredaren ska också utreda arbetstidsbanker, arbetstid som faktor för attraktiv arbetsmiljö, arbetstagares skydd mot förändrade anställningsförhållanden i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till en sysselsättningsgrad som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. Utredaren ska utreda deltid som möjlighet och kartlägga kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro.
Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
SOU 2017:24

Omslaget till SOU 2017:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Kurt Eriksson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2016:01)

» Dir. 2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället. Läs mer

Dela :

Proposition : Genomförande av sjöfolksdirektivet
Prop. 2016/17:120

Omslaget till prop. 2016/17:120

Proposition ]

» Länk till prop. 2016/17:120

Sök prop. 2016/17:120 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2016/17:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:116 Genomförande av sjöfolksdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet

» Lagrådsyttrande 2017-01-31

» SFS 2017:361 | » SFS 2017:362 | » SFS 2017:363 | » SFS 2017:364 | » SFS 2017:365

Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Läs mer

Dela :