Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Departement:

Försvarsdepartementet På Wikipedia

( 6 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

TypAntal
Lagrådsremisser1 st.
Propositioner2 st.
SOU:er2 st.
Utredningsdirektiv1 st.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Försvarsdepartementet – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,5 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Nyare förarbeten om arbetsrätt under Försvarsdepartementet ( 6 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
SOU 2014:73

Omslaget till SOU 2014:73

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:73

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Dir. 2013:94 Försvarsmaktens personalförsörjning

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

De tre huvudfrågor som jag har i uppdrag att analysera närmare är hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om, hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid och hur försvarets folkförankring kan säkerställas. Bedömningarna och förslagen ska bidra till en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal där andelen kvinnor ökar jämfört med i dag. Förslagen ska även tydliggöra och möjliggöra en ökad användning av de resurser som finns inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i fredstid. Vidare ska mina bedömningar och förslag bidra till att ytterligare säkerställa folkförankringen av försvaret. Nu nämnda frågeställningar är på olika sätt tätt sammankopplade. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Försvarsmaktens personalförsörjning
Dir. 2013:94

Omslaget till dir. 2013:94

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:94

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

Redovisas senast: 2014-11-01

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

» SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret

En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutat. Syftet med utredningen är att bidra till en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Läs mer

Dela :

2012 ( 1 st. )

Proposition : Soldatanställningar i Försvarsmakten
Prop. 2011/12:115

Omslaget till prop. 2011/12:115

Proposition ]

» Länk till prop. 2011/12:115

Sök prop. 2011/12:115 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2011/12:FöU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Försvarsdepartementet

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» SFS 2012:332 | » SFS 2012:333

I propositionen föreslås en ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar. De arbetstagare som omfattas av lagförslaget är gruppbefäl, soldater och sjömän. I lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa dessa personalkategorier samt därmed sammanhängande frågor. Läs mer

Dela :

2010 ( 3 st. )

Utredningsförslag – SOU : Personalförsörjningen i ett reformerat försvar
SOU 2010:86

Omslaget till SOU 2010:86

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2010:86

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Thomas Rolén

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2009:03)

» Dir. 2009:58 Personalförsörjning för det reformerade försvaret

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning har haft som uppdrag att se över och föreslå de åtgärder som behövs för att kunna anpassa Försvarsmaktens personalförsörjning till myndighetens nya uppgifter och behov. Läs mer

Dela :

Proposition : Modern personalförsörjning för ett användbart försvar
Prop. 2009/10:160

Omslaget till prop. 2009/10:160

Proposition ]

» Länk till prop. 2009/10:160

Sök prop. 2009/10:160 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandena bet. 2009/10:FöU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och bet. 2009/10:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Försvarsdepartementet

» Dir. 2007:83 Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2007:159 Tilläggsdirektiv till Veteransoldatutredningen (Fö 2007:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» Lagrådsremiss: Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

» Lagrådsyttrande 2010-03-03

» SFS 2010:447 | » SFS 2010:448 | » SFS 2010:449 | » SFS 2010:450 | » SFS 2010:451 | » SFS 2010:452 | » SFS 2010:453 | » SFS 2010:454 | » SFS 2010:455 | » SFS 2010:456 | » SFS 2010:457 | » SFS 2010:458 | » SFS 2010:459 | » SFS 2010:460 | » SFS 2010:461 | » SFS 2010:462 | » SFS 2010:463 | » SFS 2010:464 | » SFS 2010:465 | » SFS 2010:466 | » SFS 2010:467 | » SFS 2010:468 | » SFS 2010:469 | » SFS 2010:636

En ny lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser föreslås ersätta lagen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. I den nya lagen förstärks och framhålls vikten av omhändertagandet av personal som deltar i internationella militära insatser genom ett uppföljningsansvar för Försvarsmakten, stödåtgärder utan fast tidsbegränsning och t.ex. kontakter med anhöriga. Den nya lagen föranleder vissa följdändringar. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Försvarsdepartementet

» Dir. 2007:83 Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser

» Dir. 2007:159 Tilläggsdirektiv till Veteransoldatutredningen

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» Lagrådsyttrande 2010-03-03

En ny lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser föreslås ersätta lagen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Den nya lagen har sin utgångspunkt i den gamla. Som en anpassning till det nya försvaret utmönstras det organisatoriska begreppet utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Detta mot bakgrund av att insatsförbanden i framtiden ska kunna användas för insatser både nationellt och internationellt. I den nya lagen förstärks och framhålls vikten av omhändertagandet av personal som deltar i internationella militära insatser genom ett uppföljningsansvar för Försvarsmakten, stödåtgärder utan fast tidsbegränsning och t.ex. kontakter med anhöriga. Den nya lagen föranleder vidare vissa följdändringar.

Lagändringarna i fråga om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Dela :