Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Typer:

Utredningsförslag – Ds

( 20 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Antal arbetsrättsliga Ds:er per år sedan 2010

Genomsnittet är 2,0 arbetsrättsliga Ds:er per år.

Utredningsförslag – Ds – Nyare förarbeten om arbetsrätt ( 20 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2020 ( 1 st. )

Utredningsförslag – Ds : Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet
Ds 2020:14

Omslaget till Ds 2020:14

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2020:14

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.

Arbetsvillkorsdirektivet ersätter rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, upplysningsdirektivet. Läs mer

Dela :

2019 ( 1 st. )

Utredningsförslag – Ds : Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande
Ds 2019:25

Omslaget till Ds 2019:25

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2019:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Rikard Jermsten

Departement : Näringsdepartementet

Utredningen bedömer att det finns behov av en reglering som, i fråga om arbetsrättsliga krav på leverantörer, syftar till att motverka oskäliga arbetsvillkor och som bidrar till ökad enhetlighet mellan de bolag med statligt ägande som är upphandlande myndigheter eller enheter respektive de som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. Bolagen med statligt ägande ska därför ställa krav på leverantörers arbetsvillkor vid inköp som överstiger tröskelvärdet för central upphandlande myndighets upphandling av varor och tjänster enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, vilket f.n. motsvarar cirka 1,36 miljoner kronor. Bolagen med statligt ägande ska ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer när behov av det föreligger. Läs mer

Dela :

2018 ( 3 st. )

Utredningsförslag – Ds : Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Ds 2018:40

Omslaget till Ds 2018:40

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:40

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen) i fråga om stridsåtgärder. Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Förlängt anställningsskydd till 69 år
Ds 2018:28

Omslaget till Ds 2018:28

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:28

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

» Lagrådsyttrande 2019-03-15

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse den 14 december 2017. Syftet är att minska hindren för ett längre arbetsliv. De äldre arbetstagare som vill och kan förlänga sitt yrkesliv i syfte att förbättra sin pension ska få bättre lagliga förutsättningar för att göra det. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete
Ds 2018:7

Omslaget till Ds 2018:7

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:7

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Bertil Ahnborg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2017:I)

I promemorian lämnas förslag till en ny lag med bestämmelser som ger arbetskraftsinvandrare rätt till ersättning i vissa fall när ett uppehållstillstånd för arbete återkallas m.m. Läs mer

Dela :

2017 ( 3 st. )

Utredningsförslag – Ds : Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Ds 2017:30

Omslaget till Ds 2017:30

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:30

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar (SOU 2015:38)

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Lagrådsremiss: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Utstationering och vägtransporter
Ds 2017:22

Omslaget till Ds 2017:22

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:22

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian innehåller en redogörelse för utstationeringsreglernas tillämplighet på godstransporter på väg, samt av myndighetstillsynen av yrkestrafiken och arbetsmarknadens parters bevakning av arbetsvillkoren vad gäller godstransporter på väg. Vidare redogörs för hur Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Polen ser på reglerna om utstationering och deras tillämpning på godstransporter på väg. En konklusion är att i Sverige råder en större osäkerhet om vägtransporter, t.ex. cabotagetransporter, kan utgöra utstationering än vad det finns stöd för i EU:s regelverk.

I promemorian läggs ett antal förslag till ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på vägtransporter samt förbättra tillsyn och regelefterlevnad inom vägtransportområdet. I promemorian läggs även ett antal förslag till ett förändrat regelverk angående anmälningsskyldighet vid utstationering. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Ds 2017:18

Omslaget till Ds 2017:18

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:18

Sök remissvar på webben

Departement : Socialdepartementet

» Lagrådsremiss: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

» Lagrådsyttrande 2018-01-16

Ett karensavdrag föreslås i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Läs mer

Dela :

2016 ( 2 st. )

Utredningsförslag – Ds : Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Ds 2016:26

Omslaget till Ds 2016:26

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2016:26

Sök remissvar på webben

Departement : Kulturdepartementet

» Remisslista

Från diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet undantas företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare inom området varor och tjänster. I promemorian föreslås att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Ändringen i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering
Ds 2016:6

Omslaget till Ds 2016:6

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2016:6

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

» Remisslista

» Remissvar

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Enligt förslaget ska en utstationerad arbetstagare ha rätt till arbets- och anställningsvillkor enligt ett kollektivavtal som arbetsgivaren i förhållande till en svensk arbetstagarorganisation är bunden av, oavsett om arbetstagaren är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen eller inte. Detta ska gälla för den tid som en utstationering pågår eller har pågått och för arbete som kollektivavtalet är tillämpligt på. Med denna rätt ska följa de skyldigheter som är kopplade till villkoren.

Det ska enligt förslaget införas ett entreprenörsansvar. Om en arbetsgivare som anlitas som underentreprenör för att genomföra ett entreprenadavtal inte betalar lön till en utstationerad arbetstagare, ska arbetsgivarens uppdragsgivare och uppdragsgivare i tidigare led solidariskt ansvara för den lön som arbetsgivaren skulle ha betalat. Entreprenörsansvaret ska bara gälla näringsidkare. Entreprenörsansvaret ska gälla inom bygg- och anläggningsverksamhet och det ska bara gälla i förhållande till utstationerade arbetstagare.

De föreslagna ändringarna i utstationeringslagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Läs mer

Dela :

2015 ( 2 st. )

Utredningsförslag – Ds : Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare
Ds 2015:36

Omslaget till Ds 2015:36

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2015:36

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare. Direktivet ska vara genomfört senast den 21 maj 2016.

I departementspromemorian föreslås att en ny lag införs i syfte att säkerställa att svensk rätt uppfyller direktivets krav på skydd mot ogynnsam behandling för unionsmedborgare som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin rätt till fri rörlighet för arbetstagare och likabehandling. Lagen föreslås innehålla ett förbud mot att vidta repressalier mot den som har anmält eller påtalat att han eller hon har hindrats i utövandet av rätten till fri rörlighet för arbetstagare eller blivit utsatt för diskriminering på grund av nationalitet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Ds 2015:29

Omslaget till Ds 2015:29

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2015:29

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställningsskyddslagen

» Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

» Lagrådsremiss: Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

» Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen). Ändringarna innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Den nya regeln innebär att en sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning i flera fall än i dag. Läs mer

Dela :

2013 ( 3 st. )

Utredningsförslag – Ds : Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Ds 2013:32

Omslaget till Ds 2013:32

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2013:32

Sök remissvar på webben

Departement : Justitiedepartementet

» Prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

I promemorian presenteras förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Ds 2013:57

Omslaget till Ds 2013:57

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2013:57

Sök remissvar på webben

Departement : Justitiedepartementet

» Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

» Prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

I promemorian lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Det föreslås regler som innebär att det införs en sanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Läs mer

Dela :

2012 ( 1 st. )

Utredningsförslag – Ds : Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat
Ds 2012:25

Omslaget till Ds 2012:25

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2012:25

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställningsskyddslagen

» Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen). Syftet med ändringarna är att begränsa risken för att olika former av tidsbegränsade anställningar kombineras på ett sätt som innebär ett kringgående av de tidsgränser som gäller för att en allmän visstidsanställning eller en anställning som vikarie ska övergå till en tillsvidareanställning. Därmed stärks skyddet för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Läs mer

Dela :

2011 ( 1 st. )

Utredningsförslag – Ds : Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställningsskyddslagen
Ds 2011:22

Omslaget till Ds 2011:22

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2011:22

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Anmälningsskyldighet vid utstationering

» Lagrådsyttrande 2013-01-07

» Prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering

» Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

» Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Anmälningsskyldighet vid utstationering
I promemorian föreslås att det införs bestämmelser i utstationeringslagen om att utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och utse en kontaktperson här.

Förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar
Ett förtydligande föreslås i lagen om anställningsskydd (anställningsskyddslagen). Enligt förslaget kan arbetstagaren begära domstols förklaring om att en tidsbegränsad anställning ska gälla tills vidare om visstidsanställningar och provanställning enligt anställningsskyddslagen kombineras på ett sätt som utgör missbruk från arbetsgivarens sida. Läs mer

Dela :

2010 ( 3 st. )

Utredningsförslag – Ds : Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet
Ds 2010:44

Omslaget till Ds 2010:44

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2010:44

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 14 s. 81

Ett nytt föräldraledighetsdirektiv, som genomför ett ändrat ramavtal om föräldraledighet som ingåtts av de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå, beslutades i EU den 8 mars 2010. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 8 mars 2012.

I Ds:en görs bedömningen att Sverige redan uppfyller direktivets krav genom de regler som finns i föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering
Ds 2010:20

Omslaget till Ds 2010:20

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2010:20

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

» Prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

I den här promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Ny lag om europeiska företagsråd
Ds 2010:10

Omslaget till Ds 2010:10

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2010:10

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Ny lag om europeiska företagsråd

» Lagrådsyttrande 2010-12-01

» Prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. Läs mer

Dela :