Hem: Teman: Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt:

Årsarkiv:

Förarbeten om arbetsrätt 2013

( 18 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2013 ( 50 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2013 ( 85 st. )

Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder, Svensk arbetsrätt, fjortonde upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Antti Suviranta i TfR 1971 s. 504 (2:a uppl.).
Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 38 (7:e uppl.).
Kent Källström i JT 1991/92 s. 522–523 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1968, 2:a uppl. 1970, 3:e uppl. 1971 (2:a tryckningen 1972), 4:e uppl. 1973, 5:e uppl. 1975, 6:e uppl. 1979, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1991, 9:e uppl. 1994, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2007.
1–12 uppl. av enbart Axel Adlercreutz. Fr.o.m. 13:e uppl. av Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder.
1–4 uppl. utg. av Almqvist & Wiksell. 5–6 uppl. utg. av AWE/Geber.

Peter Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Maria Steinberg i Nordisk socialrättslig tidskrift 2013.

Helga Aune, Deltidsarbeid – Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag, 2013

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Anmäld av :
Stein Evju i Arbeidsrett 2009 s. 166–194.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2009.

Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo och Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Inger Berg Ørstavik i TfR 2014 s. 568–571.

Ole Hasselbalch, Tillidsmandsret og repræsentation, tredje upplagan 2013

Förlag : Karnov, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i Juristen 1989 s. 38–41 (1:a uppl.).
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 34–35 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1988, 2:a uppl. 1999.
1–2 uppl. med titeln: Tillidsmandsret.

Jens Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer – Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene, 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 463.

Mikael Marstal, Bortvisning – Suspension og fritstilling, 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 369.

Henrik Karl Nielsen, Funktionærloven, sjätte upplagan 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 6 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2009.

Ruth Nielsen, EU Labour Law, andra upplagan 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Sylvaine Laulom i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000 med titeln: European Labour Law.

Tina Eggert Thomsen och Jan Vinge Rasmussen, Ferieloven, 2013

Förlag : Karnov, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR 2013 s. 347.

Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard och Stein Evju, Det kollektive arbeidslivet – Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør, andra upplagan 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003.

Kerstin Ahlberg, The Age of Innocence – and beyond i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 297–328

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Kristina Ahlström, Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning, 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Karin Åhman, Arbetsdomstolens tillämpning av Europakonventionen – delvis ny terräng i det svenska normprövningslandskapet? i Europarättslig tidskrift 2013 s. 165–169

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.

Håkan Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering i SvJT 2013 s. 779–806

Rajvinder Singh Bains, Lønn i EU-retten – Begreper, funksjoner og gjennomføring i norsk rett i Arbeidsrett 2013 s. 1–81

Silvelin Bratholm, Helseopplysninger ved ansettelse i Arbeidsrett 2013 s. 181–273

Niklas Bruun, Protection of Established Position, Normative Incoherence and the Changing Normative Field of Labour Law i Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU [ Modern studies in European law 40 Vol. 40 ] (red. Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar), 2013, s. 79–94

Förlag : Hart, Oxford.

Niklas Bruun, New Developments in Labour Law – towards a Hybrid Type of Labour Law? i Soft Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 58 ], 2013, s. 63–73

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Laura Carlson, Constructing Human Rights from Soft Law – The Swedish Journey towards Protection Against Unlawful Discrimination i Soft Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 58 ], 2013, s. 75–100

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Erik Danhard, En dom med handlingsdirigerande effekter i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.
Expertkommentar för november 2013.

Jon Erik Dølvik och Mette Ødegård, The Struggle over the Services Directive – The Role of the European Parliament and the ETUC i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 359–382

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Ronnie Eklund, Anmälan av Edoardo Ales & Tonia Novitz (Hrsg.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 s. 564–566

Anmälan av :
Adoardo Ales & Tonia Novitz (Hrsg.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance.

Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall, Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor i Ekonomisk Debatt 2013 nr 3 s. 5–15

Stein Evju, Safeguarding National Interetst – Norweigan Responses to Free Movement of Services, Posting of Workers and the Services Directive i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 225–260

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Stein Evju, Saklighet og ”lovanvendelsse” i arbeidsretten i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 111–125

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Stein Evju, Saklighet og saklighetsprøvelse – En rettsgenetisk studie i Arbeidsrett 2013 s. 82–111

Stein Evju, Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner i Arbeidsrett 2013 s. 139–146

Jacob Falsner, Vikarbureauansatte vikarers funktionærstatus i Juristen 2013 s. 43–55

Jan Fougner, Gir mer straff færre alvorlige arbeidsulykker? i Lov og Rett 2013 s. 131–151

Sten Foyn och Mikal Brøndmo, Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører i Lov og Rett 2013 s. 152–174

Susanne Fransson, Yttrandefrihet och whistleblowing – Om gränserna för anställdas kritikrätt, 2013

Förlag : Premiss, Stockholm.

Bengt Garpe, Semesterlagen – En lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen, andra upplagan 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010 med titeln: Semesterlagen 2010 – En lag- och rättsfallskommentar till den ändrade semesterlagen.

Bengt Garpe och Håkan Göransson, Ledighetslagarna – om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter – med kommentarer och rättsfall, 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Håkan Göransson, Martina Slorach, Stefan Flemström och Naiti del Sante, Diskrimineringslagen, tredje upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2009, 2:a uppl. 2011.
1:a uppl. av bara Håkan Göransson, Stefan Flemström och Martina Slorach.

Linde Rudolph Greisen, Handicapbegrebet i EU-Domstolens praksis i Juristen 2013 s. 97–102

Mikael Hansson, All arbetsrättslig makt i Sverige utgår från Folke i Doktrinen i praxis [ De lege – Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok ] (red. Eric Bylander), 2013, s. 67–92

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Retsstridighedens grænser i arbejdskampe om opnåelse af kollektiv arbejdsoverenskomst i UfR B 2013 s. 433–438

Ole Hasselbalch och Jørgen Rønnow Bruun, Deregulering af arbejdsretlige EU-direktiver – Er Europa-Kommissionen på kant med traktaterne? i UfR B 2013 s. 193–198

Ole Hasselbalch och Morten Rosenmeier, Ansattes værker i krydsfeltet mellem ophavsret og ansættelsesret i UfR B 2013 s. 293–300

Petra Herzfeld Olsson, Every Natural or Legal Person is Entitled to the Peaceful Enjoyment of His or Her Possessions: Article 1, Protocol 1 to the European Convention on Human Rights i The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (red. Filip Dorssemont, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann), 2013, s. 381–416

Förlag : Hart, Oxford.

Petra Herzfeld Olsson, Reconciling Fundamental Social Rights and Economic Freedoms after Viking, Laval and Ruffert i European Law Review 2013 s. 125–127

Marianne Jenum Hotvedt och Terese Smith Ulseth, Arbeidsavtalen og styringsrett – Harmoni i en domsoktett i Arbeidsrett 2013 s. 112–138

Mijke Houwerzijl, The Dutch Understanding of Posting of Workers in the Context of Free Services Provision and Enlargement A Neutral Approach? i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 177–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Henning Jakhelln, Arbeidstakerbegrepet – oppdragstaker eller arbeidstaker i Jussens Venner 2013 s. 329–365

Henning Jakhelln och Mårten Faret, Anmälan av Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010 i Lov og Rett 2013 s. 575–577

Anmälan av :
Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010.

Thomas Keiserud och Kristine Ringstad Vartdal, De nye innleiereglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 – praktiske tolknings- og gjennomføringsspørsmål i Arbeidsrett 2013 s. 147–179

Jens Kristiansen, Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 187–203

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Martin Gräs Lind, Danish Law on the Posting of Workers i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 85–135

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Ole Chr. Moen, Alderspensjon fra lovfestet tjenestepensjonsordning – Regelverksevaluering under pensjonsreformen i Lov og Rett 2013 s. 581–601

Mona Næss, Virksomhetsoverdragelse, 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Marie Nesvik, Hvor arbeider flypersonell? i Lov og Rett 2013 s. 468–487

Henrik Karl Nielsen, Forhandling af lokalløn til offentligt ansatte i UfR B 2013 s. 59–66

Tonia Novitz, UK Implement beyond of the Posting of Workers Directive 96/71/EC i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 329–358

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Ann Numhauser-Henning, Labour Law in a Greying Labour Market – In Need of a Reconceptualisation of Work and Pension Norms – The Position of Older Workers in Labour Law i European Labour Law Journal 2013 s. 84–100

Ann Numhauser-Henning, The EU ban on age-discrimination and older workers – Potentials and pitfalls i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2013 s. 391–414

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Compulsory retirement and age discrimination – The Swedish Hörnfeldt case put in perspective i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 401–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Birgitta Nyström, Utstationerade bemanningsanställda – En kollision mellan två EU-direktiv i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 233–250

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Birgitta Nyström, Swedish Private International Labour Law Influenced By European Union Law i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 417–431

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Pernille Nørkær och Nicolai Hesgaard, Brug af jobklausuler i M&A-transaktioner i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2013 s. 231–235

Sören Öman, Europadomstolen och anställningsskyddet i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 9 januari 2013 Volkov mot Ukraina och dom den 15 januari 2013 Eweida m.fl. mot Storbritannien.
Expertkommentar för februari 2013.

Sören Öman, Nytt rättsfall om konkurrensklausul och företagshemligheter i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.
Expertkommentar för maj 2013.

Sören Öman, Finalitetsprincipen vid kontroll av anställdas arbetstid i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2013.

Sören Öman, Positionsuppgifter för att övervaka anställda i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Expertkommentar för december 2013.

Sören Öman, Arbetsgivarens möjlighet att ställa upp kvalifikationskrav i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 67.
Expertkommentar för oktober 2013.

Lars Ottersen, Arbeidstakers valgrett ved virksomhetsoverdragelse i Arbeidsrett 2013 s. 291–320

Hans Viggo Godsk Pedersen, Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 251–267

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Markus Sädevirta, A Comparative Study of the Regulation Governing the Use of Fixed-term Contracts in three EU Member States, 2013

Förlag : Helsingfors universitet, Helsingfors.

Dag Wise Schartum, Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet [ Complex Vol. 3 ], 2013

Förlag : Senter for rettsinformatikk, Oslo.

Anteckningar :
Complex 3/2013.

Peer Schaumburg-Müller, Ny Højesterets dom om udlån af tjenestemænd til privat arbejdsgiver i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2013 s. 169–174

Monika Schlachter, The Posting of Workers Directive – German Reflections and Perceptions i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 137–176

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Monika Schlachter och Philipp Fischinger, From Bolkestein to the Services Directive – and Further i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 383–419

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Erik Sjödin, Market Regulation as Restrictions – A Development of ECJ Case Law at the Interface Between Free Movement and Posting of Workers i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 19–84

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Erik Sjödin och Niklas Selberg, Långtgående lojalitetsplikt kan urgröpa saklig grund i Lag & Avtal 2013 nr 5 s. 40–40

Nicolay Skarning, Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet, 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Helena Linde och Håkan Torngren, Yttrandefrihet och lojalitet – vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?, tredje upplagan 2013

Förlag : Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2010 av Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Håkan Torngren, 3:e uppl. 2013 av Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne.

Karen Sophie Steen, ”Fast ansettelse uten garantilønn” i Arbeidsrett 2013 s. 321–333

Maria Steinberg, Brott mot arbetsmiljölagen – sanktioner främst för industriarbetarnas behov? i Festskrift till Josef Zila (red. Andreas Anderberg), 2013, s. 161–180

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sven-Erik Strand, Saco i historiens backspegel – En studie om fackliga arbetstagarorganisationers funktioner i ett demokratiskt politiskt system [ Tjänstemän & historia Vol. 5 ], 2013

Förlag : TAM-Arkiv, Stockholm.

Andrzej Świątkowski, Polish Response to European Developments i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 261–296

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Aslak Syse, Anmälan av Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet? i TfR 2013 s. 264–270

Anmälan av :
Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?.

Ingebjørg Tønnessen och Camilla Selman, Beviskravet i saker om avskjed og oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold i Arbeidsrett 2013 s. 274–290

Lucy Vickers, Freedom of Religion and Belief, Article 9 ECHR and the EU Equality Directive i The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (red. Filip Dorssemont, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann), 2013, s. 209–235

Förlag : Hart, Oxford.

Spyridon Vrellis, The Law Applicable to an Industrial Action According to the Rome II-Regulation i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, 2013

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2013 ( 18 st. )

Promemoria : Ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Omslaget till promemoria

Promemoria ]

» Länk till promemorian

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Lagrådsremiss: Ändring i lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

» Lagrådsyttrande 2014-02-06

» Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Promemorian innehåller ett förslag till ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Förslaget innebär att vid beräkningen av hur lång tid en arbetstagare har haft nedsatt arbetsförmåga ska sammanläggningen av dagar i sjukperioder ske enligt vad som framgår av motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken. Ändringen innebär en anpassning till en ny reglering i socialförsäkringsbalken om sammanläggning av sjukperioder (prop. 2012/13:169, 2012/13:SfU16).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Dela :

Lagrådsremiss : Ett bättre skydd för företagshemligheter

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

» SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagårdsremiss: En ny lag om företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2018-02-22

I lagrådsremissen föreslås att lagen om skydd för företagshemligheter kompletteras med en ny bestämmelse om straff för olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet. Reglerna om skadestånd anpassas till detta. Ändringarna ska stärka skyddet mot att företagshemligheter sprids och används illojalt av anställda och andra personer som deltar i näringsidkarens verksamhet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
SOU 2013:79

Omslaget till SOU 2013:79

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2013:79

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Margareta Åberg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2012:11)

» Dir. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

» Lagrådsremiss: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Lagrådsyttrande 2016-09-20

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår:

  • En ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering omfattas inte av lagen.
  • Lagen utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma skydd som gällande reglering för kommunala företag. Det är dock inte fråga om att utvidga tillämpningsområdet för offentlighetsprincipen.
  • De verksamhetsområden som utredningen anser lämpliga att reglera i nuläget är vård, skola och omsorg.
  • Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. Även inhyrd personal omfattas således och sådan personal är fri att lämna ut uppgifter om den verksamhet de är uthyrda till om verksamheten ligger inom lagens tillämpningsområde.
  • Personer i företagsledande ställning undantas från lagens tillämpningsområde.
  • I princip kan all typ av information lämnas ut med stöd av lagen. Lagstadgade tystnadsplikter påverkas dock inte utan dessa bryter rätten att meddela uppgifter för offentliggörande.

Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Gymnasial lärlingsanställning

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Utbildningsdepartementet

» SOU 2010:19 Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv

» Lagrådsyttrande 2013-11-14

» Prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om gymnasial lärlingsanställning. Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Avvikelser från den föreslagna lagen ska få göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Arbetstagare som omfattas av lagen om gymnasial lärlingsanställning föreslås undantas från tillämpningsområdet för lagen (1982:80) om anställningsskydd. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Försvarsmaktens personalförsörjning
Dir. 2013:94

Omslaget till dir. 2013:94

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:94

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

Redovisas senast: 2014-11-01

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

» SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret

En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutat. Syftet med utredningen är att bidra till en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Ds 2013:32

Omslaget till Ds 2013:32

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2013:32

Sök remissvar på webben

Departement : Justitiedepartementet

» Prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

I promemorian presenteras förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Ds 2013:57

Omslaget till Ds 2013:57

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2013:57

Sök remissvar på webben

Departement : Justitiedepartementet

» Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

» Prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

I promemorian lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Det föreslås regler som innebär att det införs en sanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Registerutdrag i arbetslivet
Dir. 2013:56

Omslaget till dir. 2013:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:56

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

Redovisas senast: 2014-06-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet

Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivare inte begär att få se registerutdrag när det saknas godtagbara skäl för det. En särskild utredare ska därför kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag tillmäts i anställningsprocessen. Utredaren ska också undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare begär att redan anställda visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådan registerkontroll tillmäts i anställningen. Läs mer

Dela :

Proposition : Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare
Prop. 2012/13:125

Omslaget till prop. 2012/13:125

Proposition ]

» Länk till prop. 2012/13:125

Sök prop. 2012/13:125 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2012/13:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Justitiedepartementet

» SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

» Lagrådsyttrande 2013-02-12

» SFS 2013:644 | » SFS 2013:645 | » SFS 2013:646 | » SFS 2013:647

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (sanktionsdirektivet). Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Åtgärder för ett längre arbetsliv
SOU 2013:25

Omslaget till SOU 2013:25

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2013:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Ingemar Eriksson

Departement : Socialdepartementet (S 2011:05)

» Dir. 2011:34 Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2012:1 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv (S 2011:05) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

LAS-åldern höjs till 69 år från och med 2016

  • LAS-åldern 67 år höjs till 69 år från och med 2016.
  • Åldersgränsen bör sedan anpassas till riktåldern.
  • Om arbetsgivaren vill att arbetstagare som fyllt 69 år lämnar sin anställning bör arbetsgivaren ge arbetstagaren skriftligt besked om detta minst en månad i förväg. Vid övergång av verksamhet bör dock uppsägning gälla.
  • Lämplig myndighet bör få i uppdrag att följa upp effekterna av slopandet av reglerna om uppsägning.

Läs mer

Dela :

Proposition : Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
Prop. 2012/13:143

Omslaget till prop. 2012/13:143

Proposition ]

» Länk till prop. 2012/13:143

Sök prop. 2012/13:143 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2012/13:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2010:20 Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

» Dir. 2011:21 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)

» SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

» Lagrådsremiss: Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

» Lagrådsyttrande 2013-03-22

» SFS 2013:610 | » SFS 2013:611 | » SFS 2013:612 | » SFS 2013:613 | » SFS 2013:614 | » SFS 2013:615 | » SFS 2013:616

I propositionen föreslås beträffande arbetsmiljölagen att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser, bland annat brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut
Dir. 2013:32

Omslaget till dir. 2013:32

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:32

Ordförande / Utredare : Tord Gransbo

Departement : Finansdepartementet (Fi 2013:03)

Redovisas senast: 2014-08-27

» Dir. 2013:117 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» Dir. 2014:92 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet

En särskild utredare ska lämna förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Som utgångspunkt för uppdraget gäller att de nya instituten ska uppfylla kraven för att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet). Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2010:20 Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

» Dir. 2011:21 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)

» SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

» Lagrådsyttrande 2013-03-22

» Prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

I lagrådsremissen föreslås beträffande arbetsmiljölagen att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser, bland annat brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite. Läs mer

Dela :

Proposition : Anmälningsskyldighet vid utstationering
Prop. 2012/13:71

Omslaget till prop. 2012/13:71

Proposition ]

» Länk till prop. 2012/13:71

Sök prop. 2012/13:71 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2012/13:AU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställningsskyddslagen

» Lagrådsremiss: Anmälningsskyldighet vid utstationering

» Lagrådsyttrande 2013-01-07

» SFS 2013:351

I propositionen föreslås att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen om utstationering av arbetstagare ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning. En sådan behörighet ska anses gälla genom anmälan av kontaktpersonen. Kontaktpersonen ska även kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Undantag föreslås om verksamheten i Sverige pågår under högst fem dagar. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
Dir. 2013:16

Omslaget till dir. 2013:16

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:16

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

Redovisas senast: 2014-05-22

» SOU 2014:31 Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

wpcf-arbetsratt-se-ocksa

En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» Lagrådsyttrande 2013-02-12

» SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

» Prop. 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

I lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (sanktionsdirektivet). Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Dir. 2013:1

Omslaget till dir. 2013:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:1

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

Redovisas senast: 2014-07-18

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)

» SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Syftet med undersökningen är att belysa om, och i sådant fall hur, företrädesrätten påverkas. Läs mer

Dela :