Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Typer:

Utredningsförslag – SOU

( 41 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Antal arbetsrättsliga SOU:er per år sedan 2010

Genomsnittet är 3,7 arbetsrättsliga SOU:er per år.

Utredningsförslag – SOU – Nyare förarbeten om arbetsrätt ( 41 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2020 ( 2 st. )

Utredningsförslag – SOU : Ökad trygghet för visselblåsare
SOU 2020:38

Omslaget till SOU 2020:38

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2020:38

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Inga-Lill Askersjö

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2019:24 Genomförande av visselblåsardirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2020:35 Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet (A 2019:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår att visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en ny lag som ersätter lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet, dvs. inte endast inom de områden och vid de överträdelser som omfattas av visselblåsardirektivets tillämpningsområde. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : En moderniserad arbetsrätt
SOU 2020:30

Omslaget till SOU 2020:30

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2020:30

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Gudmund Toijer

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:01)

» Dir. 2019:17 En moderniserad arbetsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår bl.a. att turordningsreglerna ändras och att möjligheterna att ogiltigförklara uppsägningar och avskedanden som små arbetsgivare med högst 15 arbetstagare gör inskränks. Vid begäran om ogiltigförklaring av en uppsägning ska arbetstagaren inte längre få stå kvar i anställningen. Samtidigt föreslås att arbetsgivaren ska få ett ansvar för att erbjuda arbetstagare skälig kompetensutveckling i anställningen. Det gäller alla arbetstagare som varit anställda i sex månader, utom den som fyllt 68 år. Läs mer

Dela :

2019 ( 3 st. )

Utredningsförslag – SOU : Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
SOU 2019:25

Omslaget till SOU 2019:25

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:03)

» Dir. 2018:66 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (härefter ändringsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utifrån kommittédirektiven har en målsättning med arbetet varit att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. I enlighet med kommittédirektiven har utgångspunkten för våra överväganden och förslag varit den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i Sverige. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd
SOU 2019:19

Omslaget till SOU 2019:19

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:19

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:12 Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Ett sådant författningsstöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i arbetslivet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tid för trygghet
SOU 2019:5

Omslaget till SOU 2019:5

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:5

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

» Dir. 2017:56 Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2018:24 Tid för utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. Läs mer

Dela :

2018 ( 2 st. )

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

» Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

  • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
  • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tid för utveckling
SOU 2018:24

Omslaget till SOU 2018:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

» Dir. 2017:56 Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:5 Tid för trygghet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta delbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet. Utredningen lämnar också förslag om arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Utredningen föreslår att en modell för utvecklingsledighet införs. Läs mer

Dela :

2017 ( 4 st. )

Utredningsförslag – SOU : En ny kamerabevakningslag
SOU 2017:55

Omslaget till SOU 2017:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Susanne Kaevergaard

Departement : Justitiedepartementet ( Ju 2015:14)

» Dir. 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ny kamerabevakningslag

» Lagrådsremiss: Ny kamerabevakningslag

I fråga om kamerabevakning på arbetsplatser som omfattas av kravet på tillstånd till kamerabevakning ska ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskommitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen lämnas in tillsammans med en ansökan om tillstånd. Detsamma ska gälla i fråga om en ansökan om undantag från kravet på upplysning om kamerabevakning vid bevakning på arbetsplatser.

I fråga om kamerabevakning på arbetsplatser som inte omfattas av tillståndskravet ska det införas en skyldighet för arbetsgivare att först förhandla om bevakningen med berörd arbetstagarorganisation på det sätt som anges i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Från förhandlingsskyldigheten ska avvikelse få göras genom kollektivavtal.

En organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen ska ha rätt att överklaga beslut om tillstånd eller om undantag från upplysningskravet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ny lag om företagshemligheter
SOU 2017:45

Omslaget till SOU 2017:45

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:45

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:13)

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagårdsremiss: En ny lag om företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2018-02-22

I betänkandet föreslås en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:41

Omslaget till SOU 2017:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, mm [ pdf |Paragraftecken ]

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår följande.

  • Inom verksamhet som bedrivs som interregional, regional och lokal kollektivtrafik ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas.
  • Viss särskild kollektivtrafik ska omfattas av meddelarskyddslagens tillämpningsområde. Det är fråga om särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Särskild kollektivtrafik i form av sjukresor ska dock inte omfattas av lagen.
  • De utgångspunkter och definitioner som framgår av meddelarskyddslagen
    ska gälla även för de nya verksamheter som läggs till.
  • Även om det kan finnas skäl för att införa stärkt meddelarskydd även i andra verksamheter är de negativa konsekvenserna av ett sådant förslag så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
SOU 2017:24

Omslaget till SOU 2017:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Kurt Eriksson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2016:01)

» Dir. 2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället. Läs mer

Dela :

2016 ( 6 st. )

Utredningsförslag – SOU : Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
SOU 2016:91

Omslaget till SOU 2016:91

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:91

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Ingrid Utne

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2015:13)

» Dir. 2015:75 Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2016:72 Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen om stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden föreslår bland annat straffansvar för arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställnings­villkoren. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Bättre skydd mot diskriminering
SOU 2016:87

Omslaget till SOU 2016:87

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:87

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Departement : Kulturdepartementet (A 2014:01)

» Dir. 2014:10 Bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2014:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har flera förslag i sitt betänkande, bland annat att en diskrimineringsnämnd ska skapas som ett alternativ till domstolsprövning och att Skolinspektionen ska arbeta mot diskriminering i skolan. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ökad insyn i välfärden
SOU 2016:62

Omslaget till SOU 2016:62

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:62

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Departement : Socialdepartementet (S 2015:04)

Anställda och uppdragstagare hos privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet inom hälso- och sjukvården, omsorgen samt skolan ska omfattas av meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) utvidgas därför till att omfatta även enskilda juridiska personer som bedriver offentligt finansierad välfärd. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Genomförande av sjöfolksdirektivet
SOU 2016:50

Omslaget till SOU 2016:50

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:50

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Johan Schelin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:03)

» Dir. 2015:116 Genomförande av sjöfolksdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet

» Lagrådsyttrande 2017-01-31

» Prop. 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Sjöfolksdirektivet (EU) 2015/1794 ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv. Det handlar om för arbetsrätten tre centrala områden: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och uppsägningsskydd, där olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har kunnat undantas från tillämpningen av direktiven. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
SOU 2016:51

Omslaget till SOU 2016:51

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:51

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Birgitta Ågren Böhlin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:01)

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Den 16 april 2014 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2014/50/EU om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. I direktivet fastställs regler som ska göra det lättare för arbetstagare att utöva rätten till fri rörlighet mellan medlemsstaterna genom att minska de hinder som följer av vissa bestämmelser om kompletterande pensionssystem knutna till ett anställningsförhållande. Vårt uppdrag har varit att analysera direktivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse
SOU 2016:15

Omslaget till SOU 2016:15

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:15

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet (S 2014:20)

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

Utredningen har haft i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för en svensk ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 94, dels göra en internationell jämförelse av användningen av sociala villkor vid offentlig upphandling.

Utredningen har bedömt att ratificering måste ske i nära samarbete med EU. Ett sådant nära samarbete innebär i detta fall att en medlemsstat endast kan ratificera konventionen med stöd av ett bemyndigande av EU. Sammanfattningsvis har utredningen ansett att det mervärde som en ratifikation innebär är begränsat. En ratifikation av konventionen utvidgar inte det befintliga utrymmet att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling. Läs mer

Dela :

2015 ( 7 st. )

Utredningsförslag – SOU : Ökad insyn i fristående skolor
SOU 2015:82

Omslaget till SOU 2015:82

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:82

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Marianne Eliason

Departement : Utbildningsdepartementet (U 2014:12)

» Dir. 2014:19 Offentlighetsprincipen i fristående skolor

» Remisslista (svar senast 2016-02-05)

Anställda och uppdragstagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § OSL utvidgas därför till att omfatta även huvudmännen för de fristående skolorna.

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Översyn av lex Laval
SOU 2015:83

Omslaget till SOU 2015:83

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:83

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:03)

» Utstationeringskommittén

» Dir. 2012:92 Utstationering på svensk arbetsmarknad

» Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2015:57 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Remisslista

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
SOU 2015:78

Omslaget till SOU 2015:78

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:78

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet (S 2014:20)

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

» Utskottsbetänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

» Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling. Sådana villkor måste alltid enligt lagförslaget ställas i de fall det finns risk för oskäliga anställningsvillkor. Villkoren ska också gälla för underleverantörer. Upphandlande myndigheter kan också välja att ställa fler villkor än de tre som är obligatoriska, t.ex. försäkringar, tjänstepension och annan ledighet än semester. När arbete utförs utanför Sverige ska villkor enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner ställas. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna
SOU 2015:68

Omslaget till SOU 2015:68

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:68

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Hases Per Sjöblom

Departement : Finansdepartementet (Fi 2012:03)

» Dir. 2012:22 Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag

» Dir. 2013:89 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

» Dir. 2014:122 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

Utredningsuppdraget har bestått av att kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensionssparande och därefter föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala. Utgångspunkten har varit de skatterättsliga reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229) och de civilrättsliga reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen). I uppdraget har även ingått att göra en fullständig inventering av regler och praxis som gäller tjänstepension i syfte att identifiera i vilka avseenden regelsystemet är dels ofullständigt och oklart, dels onödigt betungande samt lämna förslag till ändring. Därutöver har uppdraget omfattat vissa särskilda frågor i tryggandelagen, bland annat den språkliga utformningen. Uppdraget har slutligen även omfattat en översyn av gränsdragningen mellan den del av livförsäkringsföretags verksamhet som beskattas med avkastningsskatt och den del som beskattas med inkomstskatt.

Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att trygga pensionsutfästelser mer neutrala gentemot varandra, samt för att underlätta byte av tryggandeform. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II
SOU 2015:38

Omslaget till SOU 2015:38

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:38

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

» Dir. 2014:81 Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

» Remissvar

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utredningen föreslår bestämmelser som innebär ytterligare informationskrav på arbetstagarorganisationerna för att utländska tjänsteleverantörer och utstationerade arbetstagare ska få förbättrad tillgång till information.

Utredningen föreslår också att ett s.k. entreprenörsansvar införs i byggsektorn. Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag att utstationeringslagen kompletteras med en bestämmelse som innebär att för utstationerade arbetstagare kan annan än arbetsgivaren vara ansvarig för den utstationerades lön. Entreprenörernas ansvar gäller först sedan det konstaterats att den utstationerade arbetstagaren inte fått lön från sin arbetsgivare. Den utstationerade arbetstagaren kan då vända sig till någon annan i entreprenörskedjan. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : En ny säkerhetsskyddslag
SOU 2015:25

Omslaget till SOU 2015:25

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sten Heckscher

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2011:14)

» Dir. 2011:94 En modern säkerhetsskyddslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsyttrande 2017-11-24

» Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Vi föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi.

En bredare ansats för lagen innebär bl.a. att tillgänglighets- och riktighetsaspekterna av information och it-system lyfts fram. På detta sätt vidgas tillämpningsområdet till att ge ett skydd för informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte behöver ett skydd från ett konfidentialitetsperspektiv.

Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra informationssäkerhetsklasser av internationell modell. Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas. Vad verksamhetsansvaret innebär i fråga om säkerhetsskydd förtydligas.

Lagen ska på ett tydligare sätt än i dag ge stöd för internationella säkerhetsskyddsåtaganden och internationell samverkan, bl.a. genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I
SOU 2015:13

Omslaget till SOU 2015:13

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:13

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

» Dir. 2014:81 Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Remissvar

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utredningens uppdrag har varit att dels föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt, dels bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet.

Utredningen föreslår att bestämmelser som syftar till att genomföra tillämpningsdirektivet införs dels i lag, dels i förordning. En ny lag och en ny förordning om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter föreslås, samt ändringar i bland annat utstationeringslagen. På vissa områden bedömer utredningen att svensk gällande rätt uppfyller tillämpningsdirektivets krav. I dessa delar föreslår utredningen inga åtgärder. Läs mer

Dela :

2014 ( 6 st. )

Utredningsförslag – SOU : Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
SOU 2014:73

Omslaget till SOU 2014:73

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:73

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Dir. 2013:94 Försvarsmaktens personalförsörjning

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

De tre huvudfrågor som jag har i uppdrag att analysera närmare är hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om, hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid och hur försvarets folkförankring kan säkerställas. Bedömningarna och förslagen ska bidra till en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal där andelen kvinnor ökar jämfört med i dag. Förslagen ska även tydliggöra och möjliggöra en ökad användning av de resurser som finns inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i fredstid. Vidare ska mina bedömningar och förslag bidra till att ytterligare säkerställa folkförankringen av försvaret. Nu nämnda frågeställningar är på olika sätt tätt sammankopplade. Läs mer

Dela :