Hem: Teman: Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt:

Årsarkiv:

Förarbeten om arbetsrätt 2014

( 19 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2014 ( 46 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2014 ( 80 st. )

Anne Marie Abrahamson, Vikarloven med kommentarer, 2014

Förlag : Karnov Group.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2014 s. 434–435.

Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström och Lars Zanderin, Kommunal arbetsrätt, fjärde upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Ola Bengtson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 30 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1994, 2 uppl. 1997, 3:e uppl. 2002.
Del I Kommunalrättsliga grunder – Lars Bejstam; Del II Medbestämmande i kommuner och landsting – Örjan Edström; Del III Anställning – Anderz Andersson; Del IV Arbetsmiljöregleringen i den kommunala sektorn – Lars Zanderin.

Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, andra upplagan 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anmäld av :
Tron Sundet i Arbiedrett 2008 s. 114–120 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2008.

H. G. Carlsen, Danielle Buhl och Jeppe Høyer Jørgensen, Dansk funktionærret, åttonde upplagan 2014

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Arne Fanebust i TfR 1991 s. 645–646 (4:e uppl.).
Ruth Nielsen i Juristen 1995 s. 236–238 (5:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1963, 2:a uppl. 1974, 3:e uppl. 1986, 4:e uppl. 1989, 5:e uppl. 1994, 6:e uppl. 1998, 7:e uppl. 2003.
1–7 uppl. av enbart H.G. Carlsen.

Lene Court-Payen och Mette Klingsten, Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, andra upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2004 s. 381 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004 med även Susanne Christensen.

Ole Hasselbalch, Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten, elfte upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Stein Evju i TfR 1981 s. 594–598 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1980, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1985 (tillägg 1990), 4:e uppl. 1992, 5:e uppl. 1995, 6:e uppl. 1997, 7:e uppl. 1999, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2005, 10:e uppl. 2009.
1–2 uppl. med titeln: Arbejdsret med tilknyttede dele af socialretten.

Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, tredje upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Børge Dahl i UfR B 2006 s. 225–226 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2008.

Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anmäld av :
Alexander Næss Skjønberg i TfR 2014 s. 579–583.

Erik C. Aagaard, Arbeidstvistloven med kommentarer (red. Erik C. Aagaard), 2014

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Kerstin Ahlberg, Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 13–29

Förlag : Iustus, Uppsala.

Andreas Anderberg, Straffets framtid på arbetsområdet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 31–39

Förlag : Iustus, Uppsala.

Peter Andersson, Om kränkande särbehandling som arbetsmiljöbrott i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 41–57

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catherine Barnard, Posting matters i Arbeidsrett 2014 s. 1–28

Roger Blanpain, European Labour Law, fjortonde upplagan 2014

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anteckningar :
2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1995, 4:e uppl. 1997, 5:e uppl. 1998, 6:e uppl. 1999, 7:e uppl. 2000, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2003, 10:e uppl. 2006, 11:e uppl. 2008, 12:e uppl. 2010, 13:e uppl. 2012.
2–5 uppl. av Roger Blanpain och Chris Engels.

Niklas Bruun och Caroline Johansson, Sanctions for Unlawful Collective Action in the Nordic Countries and Germany i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2014 s. 253–271

Niklas Bruun och Klaus Lörcher, The economic Crisis and its Effects on Fundamental Social and Collective Labour Rights i Cyprus Human Rights Law Review 2014 s. 167–194

Catharina Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Juridicums årsbok 2011–2013 (red. Catharina Calleman), 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Juridicum vid Örebro universitet.
Tidigare publicerad i Utblick och inblick – vänbok till Claes Sandgren, 2012, s. 119–137.

Catharina Calleman, Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2014 s. 39–53

Laura Carlson, The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 75–89

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Anställningsskyddet vid entreprenörbyte i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 1.
Expertkommentar för mars 2014.

Bengt Domeij, Skälighetsprövning av anställdas konkurrensklausuler – AD 2013 nr 24 i Rettsøkonomi i nordiske dommer (red. Erling Eide, Henrik Lando och Endre Stavang), 2014, s. 199–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.

Örjan Edström, Laval – the Aftermath i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 91–100

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Om ansiennitet i Arbeidsrett 2014 s. 112–121

Stein Evju, Deltid og ansiennitet – en kommentar i Arbeidsrett 2014 s. 110–120

Jacob Falsner, Fravigelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip ved kollektiv overenskomst i Juristen 2014 s. 3–16

Stefan Flemström och Martina Slorach, Diskriminering på arbetsplatsen – En handbok, 2014

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Jan Fougner, Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig grunn i Forhandlingene ved det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21.-22. august 2014, 2014, s. 105–116

Håkan Göransson, Förtroendeman – En praktisk kommentar till förtroendemannalagen, tredje upplagan 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.

Håkan Göransson, Uthyrning av arbetstagare – En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv, 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson och Sture Wennerström, Arbetstidslagen – Kommentarer och författningar, fjärde upplagan 2014

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1983, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av enbart Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist.

Michael Gøtze, Whistleblowing som retlig selvkontrolmekanisme – Mellem ytringsfrihed og tavshedspligt i FT 2014 s. 31–54

Mikael Hansson, Om kollektivavtals efterverkan – en berättelse om legitimitet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 133–151

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Hartzell och Bertil Nilsson, Semesterbestämmelser i lag och avtal, sjätte upplagan 2014

Förlag : PTK, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1983 med översyn av Lars Hartzell, 3:e uppl. 1999 med översyn av Lars Hartzell, 4:e uppl. 2007 med översyn av Staffan Green, 5:e uppl. 2010.
Fr.o.m. 5:e uppl. uppdaterad av Bo Ericson, Bo Hallberg och Elisabet Ohlsson.

Petra Herzfeld Olsson och Caroline Johansson, Arbetstillståndets krav på kollektivavtalsenliga villkor – några arbetsrättsliga implikationer i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 153–171

Förlag : Iustus, Uppsala.

Johan Hirschfeldt, Vad sägs om 98% skatt på övre delen av avgångsersättningen? i Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlsson (red. Olle Stenman, Gabriel Urwitz, Gunnar Nord och Peter Melz), 2014, s. 161–171

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Staffan Ingmanson, Att bo här och där – om gränsarbete och likabehandling i fråga om sociala förmåner i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 173–187

Förlag : Iustus, Uppsala.

Staffan Ingmanson, Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet i Europarättslig tidskrift 2014 s. 117–125

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom av den 18 juli 2013 i mål C-426/11 Mark Alemo-Herron.

Henning Jakhelln, Arbeidstakeres organisasjonsfrihet og fradrag for fagforeningskontingent – Overordnede perspektiver og det menneskerettslige aspekt i Høyt skattet – Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen 28. mars 2014 (red. Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad, Arvid Aage Skaar och Berit Kristin Rye), 2014, s. 320–347

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Märta C. Johansson, Slaveri, tvångsarbete, träldom och annan exploatering – Distinktioner & reflektioner inför fortsatt forskning i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 189–206

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Är arbetstagarbegreppet en distributiv reglering? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 207–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Kokkvold och André Istad Johansen, Utforming og tolking av pensjonsavtaler i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2014 s. 122–138

Deborah J. Lockton, Employment Law, nionde upplagan 2014

Förlag : Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2000, 4:e uppl. 2003, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2011, 8:e uppl. 2013.

Jonas Malmberg, Några anteckningar om minimilöner i internationell rätt ur historiskt perspektiv i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 233–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hilde Wiig Nicolaysen, Fredsplikt og politiske aksjoner i Arbeidsrett 2014 s. 151–209

Henrik Karl Nielsen, Funktionærlov for Grønland i Juristen 2014 s. 40–46

Henrik Karl Nielsen, Ny funktionærlov i Grønland i Advokaten (dk) 2014 nr 3 s. 38–41

Ann Numhauser-Henning, Noteringar om Skydd för Etablerad Position – ett normativt grundmönster i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 275–286

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jesper Nyreröd, Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2014 s. 67–82

Birgitta Nyström, Bemanningsanställd och rättslös – eller?? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 287–303

Förlag : Iustus, Uppsala.

Audun Olsen, Ansattes ytringsfrihet og sosiale medier i Arbeidsrett 2014 s. 250–265

Sören Öman, Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2014.

Sören Öman, Konsekvensskadestånd inom arbetsrätten i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 12 och AD 2014 nr 13.
Expertkommentar för oktober 2014.

Sören Öman, Nya rättsfall om övergång av verksamhet i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 1, AD 2014 nr 14 och AD 2014 nr 28.
Expertkommentar för april 2014.

Sören Öman, Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 49 och AD 2014 nr 50.
Expertkommentar för december 2014.

Sören Öman, Lön till den som sagt upp sig själv? i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 73.
Expertkommentar för januari 2014.

Thorstein Vale Opdal, Sammensatte arbeidsgiverforhold i Arbeidsrett 2014 s. 29–111

Jens Paulsen, Royaltyklausuler i ansætelsesaftaler i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2014 s. 189–199

Terje Hernes Pettersen, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull och Marianne Jenum Hotvedt, Skipsarbeidsloven med kommentarer, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Hanna Pettersson, Arbetsdomstolen och behovsanställningarna i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 317–331

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hanna Pettersson och Niklas Selberg, Gendering Labour Law and Dilemmas in Critical Legal Scholarship – A Conversation with Judy Fudge i Retfærd 2014 nr 145 s. 97–108

Lotti Ryberg-Welander, Att utbilda blivande rättstillämpare – exemplet arbetstidsreglering i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 333–350

Förlag : Iustus, Uppsala.

Christian Højer Schjøler och Frederik Waage, Ligebehandlingsnævnets rolle som mandatar i civile retssager i Juristen 2014 s. 176–184

Camilla Selman, Anmälan av Gerd Engelsrud, Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor, 2013 i Arbeidsrett 2014 s. 148–150

Anmälan av :
Gerd Engelsrud, Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor, 2013.

Erik Sinander, Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser – i vilka situationer är arbetslandets lag inte tillämplig på ett individuellt anställningsavtal? i Europarättslig tidskrift 2014 s. 331–341

Erik Sjödin, Kollektivavtalade försäkringar på EU:s inre marknad – några arbetsrättsliga anteckningar i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 393–409

Förlag : Iustus, Uppsala.

Nicolay Skarning, Prøvetid i privat og statlig sektor i Arbeidsrett 2014 s. 221–249

Nicolay Skarning, Ansettelse på prøve – fordeler, utfordringer og fallgruver i Tidsskrift for forretningsjus 2014 s. 25–41

Alexander Næss Skjønberg, Anmälan av Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014 i TfR 2014 s. 579–583

Anmälan av :
Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014.

Trond Stang, Ferieloven med kommentarer, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
Tidigare uppl. 1999.

Maria Steinberg, Mobbning på arbetsplatsen. Räcker lagarna till? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 411–434

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anders Stenbrenden, Aldersgrenser og aldersdiskriminering – Helikopterdommen endrer ikke adgangen til å etablere og praktisere aldersgrenser på 67 år i Arbeidsrett 2014 s. 139–147

Vibeke Blaker Strand, Anmälan av Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012 i TfR 2014 s. 105–113

Anmälan av :
Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012.

Tarjei Thorkildsen och Tor Olav Carlsen, Om begrepet ”sosial dumping” i Arbeidsrett 2014 s. 266–278

Carin Ulander-Wänman, Dispositivitetens gränser i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 435–454

Förlag : Iustus, Uppsala.

Carin Ulander-Wänman, Priset för flexibiliteten – En analys av anställningsvillkor för arbetstagare i kommuner och landsting, 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Terese Smith Ulseth, Taushetsplikt for ansattevalgte styremedlemmer i Lov og Rett 2014 s. 45–60

Torben Vistisen, Hovedaftalens § 2, stk. 6 – støtteforbuddet i Juristen 2014 s. 94–99

Arvid R. Ødegård och Kari Bergeius Andersen, Kritikk av en høyesterettsdom i likestillingssak – Rt 2014 side 402 i Lov og Rett 2014 s. 477–483

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Rt 2014 s. 402.

Inger Berg Ørstavik, Anmälan av Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013 i TfR 2014 s. 568–571

Anmälan av :
Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013.

Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies (red. Roger Blanpain), elfte upplagan 2014

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anteckningar :
5:e uppl. 1993, 6:e uppl. 1998, 7:e uppl. 2001, 8:e uppl. 2004, 9:e uppl. 2007, 10:e uppl. 2010.
5–7 uppl. med Roger Blanpain och Chris Engels som redaktörer.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2014 ( 19 st. )

Utredningsdirektiv : Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Dir. 2014:162

Omslaget till dir. 2014:162

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:162

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet | Socialdepartementet (S 2014:20)

Redovisas senast: 2016-03-01

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

» Utskottsbetänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

» Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Utredaren ska också analysera hur krav på att varor, tjänster och byggentreprenader ska produceras, tillhandahållas och utföras under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras in i nämnda tre upphandlingslagar. Syftet med detta är att det handlingsutrymme som 2014 års upphandlingsdirektiv ger i fråga om sådana krav ska utnyttjas för att därigenom stärka det sociala skyddet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
SOU 2014:73

Omslaget till SOU 2014:73

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:73

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Dir. 2013:94 Försvarsmaktens personalförsörjning

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

De tre huvudfrågor som jag har i uppdrag att analysera närmare är hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om, hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid och hur försvarets folkförankring kan säkerställas. Bedömningarna och förslagen ska bidra till en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal där andelen kvinnor ökar jämfört med i dag. Förslagen ska även tydliggöra och möjliggöra en ökad användning av de resurser som finns inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i fredstid. Vidare ska mina bedömningar och förslag bidra till att ytterligare säkerställa folkförankringen av försvaret. Nu nämnda frågeställningar är på olika sätt tätt sammankopplade. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : En ny reglering för tjänstepensionsföretag
SOU 2014:57

Omslaget till SOU 2014:57

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:57

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tord Gransbo

Departement : Finansdepartementet (Fi 2013:03)

» Dir. 2013:32 Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut

» Dir. 2013:117 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» Dir. 2014:92 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet

Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnade den 27 augusti 2014 sitt slutbetänkande ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.

Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
SOU 2014:55

Omslaget till SOU 2014:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

» Dir. 2013:1 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller LAS. Undersökningen ska avse såväl privat som offentlig sektor. I uppdraget har också ingått att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom arbetsgivares beslut att hyra in arbetskraft istället för att återanställa. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Registerutdrag i arbetslivet
SOU 2014:48

Omslaget till SOU 2014:48

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:48

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Vi föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Vi har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Vårt förslag innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
SOU 2014:41

Omslaget till SOU 2014:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:02)

» SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2012:80 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Lagrådsremiss: Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

» Lagrådsyttrande 2016-02-26

» Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen konstaterar att det fortfarande finns ett behov av att komplettera diskrimineringsförbuden med ett förebyggande och främjande arbete och föreslår därför att det även fortsättningsvis ska finnas regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder inom arbetslivs- och utbildningsområdet. Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen föreslås utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Utredningen föreslår nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering som på flera sätt skiljer sig från nu gällande regler. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet
Dir. 2014:81

Omslaget till dir. 2014:81

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:81

Ordförande / Utredare : Anna Middelman

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2014:04)

Redovisas senast: 2015-03-31

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bl.a.

  • vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare,
  • förbättrad tillgång till information,
  • administrativt samarbete mellan myndigheter,
  • nationella kontrollåtgärder,
  • inspektioner och annan bevakning,
  • underlättande av klagomål, och
  • gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
SOU 2014:31

Omslaget till SOU 2014:31

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:31

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

» Dir. 2013:16 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Utredningen lämnar huvudsakligen följande tre förslag.

  • En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
  • En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att – i den utsträckning verksamheten kräver det – antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm.
  • Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Läs mer

Dela :

Proposition : Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Prop. 2013/14:227

Omslaget till prop. 2013/14:227

Proposition ]

» Länk till prop. 2013/14:227

Sök prop. 2013/14:227 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2013/14:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Justitiedepartementet

» Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

» Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

» Lagrådsyttrande 2014-04-23

» SFS 2014:776

I propositionen lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Regeringen bedömer att det bör införas en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslag som möjliggör en sådan reglering lämnas. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

» Lagrådsyttrande 2014-04-23

» Prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

I lagrådsremissen lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Regeringen bedömer att det bör införas en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslag som möjliggör en sådan reglering lämnas. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktions­anställningar
Dir. 2014:51

Omslaget till dir. 2014:51

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:51

Ordförande / Utredare : Pia Enochsson Helén Ängmo

Departement : Utbildningsdepartementet (U 2014:07)

Redovisas senast: 2018-12-31

» Dir. 2018:105 Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2018. Läs mer

Dela :

Proposition : Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Prop. 2013/14:198

Omslaget till prop. 2013/14:198

Proposition ]

» Länk till prop. 2013/14:198

Sök prop. 2013/14:198 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2013/14:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2010:20 Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

» Lagrådsremiss: Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

» Lagrådsyttrande 2014-03-06

» SFS 2014:958 | » SFS 2014:959 | » SFS 2014:960 | » SFS 2014:961

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse. Läs mer

Dela :

Proposition : Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Prop. 2013/14:104

Omslaget till prop. 2013/14:104

Proposition ]

» Länk till prop. 2013/14:104

Sök prop. 2013/14:104 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2013/14:AU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

» Promemoria Ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

» Lagrådsremiss: Ändring i lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

» Lagrådsyttrande 2014-02-06

» Lagrådsremiss: Förtydligande i föräldraledighetslagen

» Lagrådsyttrande 2014-02-05

» SFS 2014:948 | » SFS 2014:949 | » SFS 2014:950 | » SFS 2014:952 | » SFS 2014:953 | » SFS 2014:954

Det föreslås att föräldraledighetslagen (1995:584) justeras så att det tydliggörs att särregleringen för adoptivföräldrar enbart avser ledighet som inte är beroende av att föräldrapenning tas ut samtidigt.

Regeringen föreslår också en ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Ändringen innebär att dagar i sjukperioder ska läggas samman enligt motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken. Läs mer

Dela :

Proposition : Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Prop. 2013/14:153

Omslaget till prop. 2013/14:153

Proposition ]

» Länk till prop. 2013/14:153

Sök prop. 2013/14:153 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2013/14:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Justitiedepartementet

» Ds 2013:32 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

» SFS 2014:238 | » SFS 2014:239

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelands- medborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2010:20 Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

» Lagrådsyttrande 2014-03-06

» Prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning, i den utsträckning sådana är tillämpliga, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse. Läs mer

Dela :

Proposition : Gymnasial lärlingsanställning
Prop. 2013/14:80

Omslaget till prop. 2013/14:80

Proposition ]

» Länk till prop. 2013/14:80

Sök prop. 2013/14:80 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2013/14:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Utbildningsdepartementet

» SOU 2010:19 Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv

» Lagrådsremiss: Gymnasial lärlingsanställning

» Lagrådsyttrande 2013-11-14

» SFS 2014:421 | » SFS 2014:422 | » SFS 2014:423 | » SFS 2014:424

I propositionen föreslås en ny lag om gymnasial lärlingsanställning. Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Avvikelser från den föreslagna lagen ska få göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Arbetstagare som omfattas av lagen om gymnasial lärlingsanställning föreslås undantas från tillämpningsområdet för lagen (1982:80) om anställningsskydd. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Ändring i lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Promemoria Ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

» Lagrådsyttrande 2014-02-06

» Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Vid beräkningen av hur lång tid en arbetstagare har haft nedsatt arbetsförmåga ska sammanläggningen av dagar i sjukperioder göras enligt motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken. Ändringen innebär en anpassning till en ny reglering i socialförsäkringsbalken om sammanläggning av sjukperioder. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Förtydligande i föräldraledighetslagen

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

» Lagrådsyttrande 2014-02-05

» Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

I lagrådsremissen föreslås en justering av bestämmelsen om rätt till hel ledighet med eller utan föräldrapenning i föräldraledighetslagen (1995:584). Genom den föreslagna justeringen tydliggörs att särregleringen för adoptivföräldrar enbart avser ledighet som inte är beroende av att föräldrapenning tas ut samtidigt. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Bättre möjligheter att motverka diskriminering
Dir. 2014:10

Omslaget till dir. 2014:10

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:10

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet | Kulturdepartementet (A 2014:01)

Redovisas senast: 2016-12-16

» Dir. 2014:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

» SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering

En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Läs mer

Dela :