Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Medverkanden i utredning:

Maria Rasmussen

( 5 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Sök kontaktuppgifter till Maria Rasmussen på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Maria Rasmussen – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,0 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Maria Rasmussen som medverkande ( 5 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2019 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : En moderniserad arbetsrätt
Dir. 2019:17

Omslaget till dir. 2019:17

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2019:17

Ordförande / Utredare : Gudmund Toijer

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:01)

Redovisas senast: 2020-05-31

En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredaren ska

  • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna,
  • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga,
  • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
  • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Läs mer

Dela :

2018 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

» Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

  • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
  • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

2017 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
  • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
SOU 2016:51

Omslaget till SOU 2016:51

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:51

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Birgitta Ågren Böhlin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:01)

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Den 16 april 2014 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2014/50/EU om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. I direktivet fastställs regler som ska göra det lättare för arbetstagare att utöva rätten till fri rörlighet mellan medlemsstaterna genom att minska de hinder som följer av vissa bestämmelser om kompletterande pensionssystem knutna till ett anställningsförhållande. Vårt uppdrag har varit att analysera direktivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Läs mer

Dela :

2015 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension
Dir. 2015:45

Omslaget till dir. 2015:45

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:45

Ordförande / Utredare : Birgitta Ågren Böhlin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:01)

Redovisas senast: 2016-08-15

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension ska genomföras i svensk rätt. Direktivet gäller för kompletterande pensionssystem, dvs. tjänstepensionssystem som för den anställde tillhandahåller en pensionsförmån utöver vad som erhålls genom den allmänna pensionen. Läs mer

Dela :