: :

Årsarkiv:

Skrifter av Sören Öman 2014

( 11 skrifter av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

( 729 trycksidor )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2014 ( 46 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2014 ( 19 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2014 ( 84 st. )

H. G. Carlsen, Danielle Buhl och Jeppe Høyer Jørgensen, Dansk funktionærret, åttonde upplagan 2014

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Arne Fanebust i TfR 1991 s. 645–646 (4:e uppl.).
Ruth Nielsen i Juristen 1995 s. 236–238 (5:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1963, 2:a uppl. 1974, 3:e uppl. 1986, 4:e uppl. 1989, 5:e uppl. 1994, 6:e uppl. 1998, 7:e uppl. 2003.
1–7 uppl. av enbart H.G. Carlsen.

Carin Ulander-Wänman, Priset för flexibiliteten – En analys av anställningsvillkor för arbetstagare i kommuner och landsting, 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikael Hansson, Om kollektivavtals efterverkan – en berättelse om legitimitet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 133–151

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kerstin Ahlberg, Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 13–29

Förlag : Iustus, Uppsala.

Laura Carlson, The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 75–89

Förlag : Iustus, Uppsala.

Christian Højer Schjøler och Frederik Waage, Ligebehandlingsnævnets rolle som mandatar i civile retssager i Juristen 2014 s. 176–184

Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catharina Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Juridicums årsbok 2011–2013, 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Tidigare publicerad i Utblick och inblick – vänbok till Claes Sandgren, 2012, s. 119–137.

Petra Herzfeld Olsson och Caroline Johansson, Arbetstillståndets krav på kollektivavtalsenliga villkor – några arbetsrättsliga implikationer i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 153–171

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lene Court-Payen och Mette Klingsten, Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, andra upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2004 s. 381 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004 med även Susanne Christensen.

Henning Jakhelln, Arbeidstakeres organisasjonsfrihet og fradrag for fagforeningskontingent – Overordnede perspektiver og det menneskerettslige aspekt i Høyt skattet – Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen 28. mars 2014 (red. Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad, Arvid Aage Skaar och Berit Kristin Rye), 2014, s. 320–347

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anne Marie Abrahamson, Vikarloven med kommentarer, 2014

Förlag : Karnov Group.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2014 s. 434–435.

Alexander Næss Skjønberg, Anmälan av Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014 i TfR 2014 s. 579–583

Anmälan av :
Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014.

Carin Ulander-Wänman, Dispositivitetens gränser i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 435–454

Förlag : Iustus, Uppsala.

Audun Olsen, Ansattes ytringsfrihet og sosiale medier i Arbeidsrett 2014 s. 250–265

Trond Stang, Ferieloven med kommentarer, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
Tidigare uppl. 1999.

Peter Andersson, Om kränkande särbehandling som arbetsmiljöbrott i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 41–57

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jesper Nyreröd, Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2014 s. 67–82

Johan Hirschfeldt, Vad sägs om 98% skatt på övre delen av avgångsersättningen? i Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlsson (red. Olle Stenman, Gabriel Urwitz, Gunnar Nord och Peter Melz), 2014, s. 161–171

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Hilde Wiig Nicolaysen, Fredsplikt og politiske aksjoner i Arbeidsrett 2014 s. 151–209

Arvid R. Ødegård och Kari Bergeius Andersen, Kritikk av en høyesterettsdom i likestillingssak – Rt 2014 side 402 i Lov og Rett 2014 s. 477–483

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Rt 2014 s. 402.

Nicolay Skarning, Prøvetid i privat og statlig sektor i Arbeidsrett 2014 s. 221–249

Jonas Malmberg, Några anteckningar om minimilöner i internationell rätt ur historiskt perspektiv i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 233–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Henrik Karl Nielsen, Ny funktionærlov i Grønland i Advokaten (dk) 2014 nr 3 s. 38–41

Henrik Karl Nielsen, Funktionærlov for Grønland i Juristen 2014 s. 40–46

Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, andra upplagan 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anmäld av :
Tron Sundet i Arbiedrett 2008 s. 114–120 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2008.

Lotti Ryberg-Welander, Att utbilda blivande rättstillämpare – exemplet arbetstidsreglering i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 333–350

Förlag : Iustus, Uppsala.

Inger Berg Ørstavik, Anmälan av Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013 i TfR 2014 s. 568–571

Anmälan av :
Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013.

Staffan Ingmanson, Att bo här och där – om gränsarbete och likabehandling i fråga om sociala förmåner i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 173–187

Förlag : Iustus, Uppsala.

Staffan Ingmanson, Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet i Europarättslig tidskrift 2014 s. 117–125

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom av den 18 juli 2013 i mål C-426/11 Mark Alemo-Herron.

Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies (red. Roger Blanpain), elfte upplagan 2014

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anteckningar :
5:e uppl. 1993, 6:e uppl. 1998, 7:e uppl. 2001, 8:e uppl. 2004, 9:e uppl. 2007, 10:e uppl. 2010.
5–7 uppl. med Roger Blanpain och Chris Engels som redaktörer.

Andreas Anderberg, Straffets framtid på arbetsområdet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 31–39

Förlag : Iustus, Uppsala.

Bo Ericson och Stellan Gärde, Preskription i arbetsrätten – En vägledning för praktiker, tredje upplagan 2014

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a upp. 2006, 2:a uppl. 2009.

Bo Ericson och Kerstin Gustafsson, Arbetsmiljölagen med kommentar, fjortonde upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1978, 3:e uppl. 1980, 4:e uppl. 1982, 5:e uppl. 1983, 6:e uppl. 1986, 7:e uppl. 1988, 8:e uppl. 1992, 9:e uppl. 1995, 10:e uppl. 1996, 11:e uppl. 2012, 12:e uppl. 2011, 13:e uppl. 2012.
1–10 uppl. utg. av Tiden. 11 uppl. utg. av Prisma. 12–13 uppl. utg. av Norstedt.

Niklas Bruun och Klaus Lörcher, The economic Crisis and its Effects on Fundamental Social and Collective Labour Rights i Cyprus Human Rights Law Review 2014 s. 167–194

Niklas Bruun och Caroline Johansson, Sanctions for Unlawful Collective Action in the Nordic Countries and Germany i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2014 s. 253–271

Terese Smith Ulseth, Taushetsplikt for ansattevalgte styremedlemmer i Lov og Rett 2014 s. 45–60

Catharina Calleman, Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2014 s. 39–53

Catherine Barnard, Posting matters i Arbeidsrett 2014 s. 1–28

Nicolay Skarning, Ansettelse på prøve – fordeler, utfordringer og fallgruver i Tidsskrift for forretningsjus 2014 s. 25–41

Birgitta Nyström, Bemanningsanställd och rättslös – eller?? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 287–303

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström och Lars Zanderin, Kommunal arbetsrätt, fjärde upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Ola Bengtson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 30 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1994, 2 uppl. 1997, 3:e uppl. 2002.
Del I Kommunalrättsliga grunder – Lars Bejstam; Del II Medbestämmande i kommuner och landsting – Örjan Edström; Del III Anställning – Anderz Andersson; Del IV Arbetsmiljöregleringen i den kommunala sektorn – Lars Zanderin.

Jan Fougner, Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig grunn i Forhandlingene ved det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21.-22. august 2014, 2014, s. 105–116

Tarjei Thorkildsen och Tor Olav Carlsen, Om begrepet ”sosial dumping” i Arbeidsrett 2014 s. 266–278

Anders Stenbrenden, Aldersgrenser og aldersdiskriminering – Helikopterdommen endrer ikke adgangen til å etablere og praktisere aldersgrenser på 67 år i Arbeidsrett 2014 s. 139–147

Lars Hartzell och Bertil Nilsson, Semesterbestämmelser i lag och avtal, sjätte upplagan 2014

Förlag : PTK, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1983 med översyn av Lars Hartzell, 3:e uppl. 1999 med översyn av Lars Hartzell, 4:e uppl. 2007 med översyn av Staffan Green, 5:e uppl. 2010.
Fr.o.m. 5:e uppl. uppdaterad av Bo Ericson, Bo Hallberg och Elisabet Ohlsson.

Erik C. Aagaard, Arbeidstvistloven med kommentarer (red. Erik C. Aagaard), 2014

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Örjan Edström, Laval – the Aftermath i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 91–100

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stefan Flemström och Martina Slorach, Diskriminering på arbetsplatsen – En handbok, 2014

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson och Sture Wennerström, Arbetstidslagen – Kommentarer och författningar, fjärde upplagan 2014

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1983, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av enbart Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist.

Torben Vistisen, Hovedaftalens § 2, stk. 6 – støtteforbuddet i Juristen 2014 s. 94–99

Jacob Falsner, Fravigelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip ved kollektiv overenskomst i Juristen 2014 s. 3–16

Håkan Göransson, Förtroendeman – En praktisk kommentar till förtroendemannalagen, tredje upplagan 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.

Deborah J. Lockton, Employment Law, nionde upplagan 2014

Förlag : Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2000, 4:e uppl. 2003, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2011, 8:e uppl. 2013.

Håkan Göransson, Uthyrning av arbetstagare – En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv, 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Camilla Selman, Anmälan av Gerd Engelsrud, Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor, 2013 i Arbeidsrett 2014 s. 148–150

Anmälan av :
Gerd Engelsrud, Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor, 2013.

Sören Öman, Lön till den som sagt upp sig själv? i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 73.
Expertkommentar för januari 2014.

Vibeke Blaker Strand, Anmälan av Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012 i TfR 2014 s. 105–113

Anmälan av :
Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012.

Roger Blanpain, European Labour Law, fjortonde upplagan 2014

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anteckningar :
2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1995, 4:e uppl. 1997, 5:e uppl. 1998, 6:e uppl. 1999, 7:e uppl. 2000, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2003, 10:e uppl. 2006, 11:e uppl. 2008, 12:e uppl. 2010, 13:e uppl. 2012.
2–5 uppl. av Roger Blanpain och Chris Engels.

Erik Sjödin, Kollektivavtalade försäkringar på EU:s inre marknad – några arbetsrättsliga anteckningar i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 393–409

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jens Paulsen, Royaltyklausuler i ansætelsesaftaler i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2014 s. 189–199

Sören Öman, Nya rättsfall om övergång av verksamhet i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 1, AD 2014 nr 14 och AD 2014 nr 28.
Expertkommentar för april 2014.

Sören Öman, Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2014.

Erik Danhard, Anställningsskyddet vid entreprenörbyte i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 1.
Expertkommentar för mars 2014.

Kent Källström, Är arbetstagarbegreppet en distributiv reglering? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 207–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 49 och AD 2014 nr 50.
Expertkommentar för december 2014.

Sören Öman, Konsekvensskadestånd inom arbetsrätten i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 12 och AD 2014 nr 13.
Expertkommentar för oktober 2014.

Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, tredje upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Børge Dahl i UfR B 2006 s. 225–226 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2008.

Hanna Björknäs, Bo Ericson och Kurt Eriksson, Ledighetslagarna – En kommentar, 2014

Förlag : Norstedts Juridik.

Maria Steinberg, Mobbning på arbetsplatsen. Räcker lagarna till? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 411–434

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten, elfte upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Stein Evju i TfR 1981 s. 594–598 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1980, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1985 (tillägg 1990), 4:e uppl. 1992, 5:e uppl. 1995, 6:e uppl. 1997, 7:e uppl. 1999, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2005, 10:e uppl. 2009.
1–2 uppl. med titeln: Arbejdsret med tilknyttede dele af socialretten.

Bengt Domeij, Skälighetsprövning av anställdas konkurrensklausuler – AD 2013 nr 24 i Rettsøkonomi i nordiske dommer (red. Erling Eide, Henrik Lando och Endre Stavang), 2014, s. 199–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.

Märta C. Johansson, Slaveri, tvångsarbete, träldom och annan exploatering – Distinktioner & reflektioner inför fortsatt forskning i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 189–206

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ann Numhauser-Henning, Noteringar om Skydd för Etablerad Position – ett normativt grundmönster i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 275–286

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hanna Pettersson och Niklas Selberg, Gendering Labour Law and Dilemmas in Critical Legal Scholarship – A Conversation with Judy Fudge i Retfærd 2014 nr 145 s. 97–108

Thorstein Vale Opdal, Sammensatte arbeidsgiverforhold i Arbeidsrett 2014 s. 29–111

Erik Sinander, Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser – i vilka situationer är arbetslandets lag inte tillämplig på ett individuellt anställningsavtal? i Europarättslig tidskrift 2014 s. 331–341

Stein Evju, Deltid og ansiennitet – en kommentar i Arbeidsrett 2014 s. 110–120

Stein Evju, Om ansiennitet i Arbeidsrett 2014 s. 112–121

Hanna Pettersson, Arbetsdomstolen och behovsanställningarna i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 317–331

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Kokkvold och André Istad Johansen, Utforming og tolking av pensjonsavtaler i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2014 s. 122–138

Michael Gøtze, Whistleblowing som retlig selvkontrolmekanisme – Mellem ytringsfrihed og tavshedspligt i FT 2014 s. 31–54

Terje Hernes Pettersen, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull och Marianne Jenum Hotvedt, Skipsarbeidsloven med kommentarer, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anmäld av :
Alexander Næss Skjønberg i TfR 2014 s. 579–583.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2014 ( 11 st. )

Norstedts Juridik / Zeteo Bok | E-publikation ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Norstedts Juridik / Zeteo – Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Kommentaren på internet är uppdaterad per den 30 september 2014. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar” i Blendow Lexnova december 2014

 Läs:» Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar. Kommentaren tar, med hänvisning till relevant praxis, upp vad arbetsgivaren får göra när arbetstagare använder arbetsgivarens datasystem för otillåtna sökningar.

I år har det kommit två vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen om uppsägning till följd av statligt anställdas otillåtna registerslagningar. Myndigheters loggkontroller har skärpts på senare år. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Processrätt ]

Blendow Lexnova

Nya rättsfall om personuppgiftsskydd” i Blendow Lexnova november 2014

 Läs:» Nya rättsfall om personuppgiftsskydd

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om tre aktuella fall som berör personuppgiftsskydd i olika former. Kommentaren behandlar ett fall där en tingsrätt publicerat så kallade uppropslistor på sin hemsida och ett mål där Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besvarat frågan om vilken överklagandeordning som gäller när en myndighet beslutar att inte lämna ut vissa handlingar med hänvisning till sekretess. Det tredje fallet gällde om PUL-sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan åberopas mot ett utländskt bolag. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt ]

Blendow Lexnova

Konsekvensskadestånd inom arbetsrätten” i Blendow Lexnova oktober 2014

 Läs:» Konsekvensskadestånd inom arbetsrätten

» Blendow Lexnova

I oktober månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om konsekvensskadestånd – dvs. skadestånd för brott mot formaliareglerna i lagen om anställningsskydd vid avslutande av anställning när arbetsgivaren felaktigt utgått från att dessa inte var tillämpliga. Kommentaren tar bl.a. upp två aktuella avgöranden där Arbetsdomstolen nått olika slutsatser i frågan om arbetsgivaren skulle åläggas skadeståndsskyldighet eller inte. Läs mer

Dela :

Jure Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Anställningsskyddspraxis

, Anställ­nings­skydds­praxis, sjunde upplagan, Jure Förlag, 2014 (532 sid.)

ISBN :

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som gäller.

Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt 1 867 avgöranden från Arbetsdomstolen och 241 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna samt JO och JK. Läs mer

Dela :

Karnov Group / Lexino Bok | E-publikation ]

Arbetsrätt ]

Karnov Group / Lexino – Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

, Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, uppdaterad version 2014, Karnov Group / Lexino

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet.

Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess ]

Blendow Lexnova

Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning” i Blendow Lexnova maj 2014

 Läs:» Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om offentlighet och sekretess i samband med anställningsförfaranden i offentlig sektor. Kommentaren tar, med hänvisning till de senaste årens praxis, bl.a. upp frågan om när det går att avslå en begäran om att få ut handlingar om förfarandet och under vilka former det ska ske. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt ]

Blendow Lexnova

Nya rättsfall om övergång av verksamhet” i Blendow Lexnova april 2014

 Läs:» Nya rättsfall om övergång av verksamhet

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om övergång av verksamhet – en fråga som under de senaste månaderna prövats av Arbetsdomstolen i inte mindre än tre fall. Kommentaren behandlar bl.a. vad som menas med ”huvuddelen av de anställda” och vilken betydelse det kan ha att verksamheten är fördelad på flera orter. Läs mer

Dela :

Åhnberg Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt, Åhnberg Förlag, 2014 (197 sid.)

ISBN :

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt finns i denna bok. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt ]

Blendow Lexnova

Högsta domstolen om schablonskadestånd enligt personuppgiftslagen” i Blendow Lexnova februari 2014

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om skadestånd för kränkning enligt personuppgiftslagen. Kommentaren utgår från ett aktuellt fall där Högsta domstolen uttalat sig om den s.k. missbruksregelns tillämplighet samt även dragit upp riktlinjer för schablonskadestånd för kränkningar av den personliga integriteten. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt ]

Blendow Lexnova

Lön till den som sagt upp sig själv?” i Blendow Lexnova januari 2014

Läs :

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om frågan om lön efter uppsägning, i väntan på att tvist om uppsägningens giltighet avgörs. Kommentaren utgår från ett aktuellt fall där Arbetsdomstolen (AD 2013 nr 73) tog ställning till frågan om lön skulle utgå i sådana fall, även när arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om att anställningen ska upphöra. Läs mer

Dela :