: : : : :

Carl Scheutz

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Carl Scheutz som medverkande ( 1 st. )

2010 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare
SOU 2010:63

Omslaget till SOU 2010:63

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2010:63

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sten Heckscher

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2009:12)

» Utredningsdirektiven dir. 2009:49

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

» Lagrådsyttrande 2013-02-12

» Prop. 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Uppdraget har huvudsakligen varit att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (sanktionsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Syftet med direktivet är att motverka olaglig invandring till den Europeiska unionen. Genom direktivet åläggs medlemsstaterna att införa ett förbud för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som saknar rätt att vistas på deras territorier eftersom sådan anställning kan bidra till en ökad olaglig invandring och snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden inom EU. Överträdelse av förbudet ska kunna medföra att arbetsgivare bland annat åläggs olika administrativa, finansiella och straffrättsliga sanktioner samt vissa andra åtgärder.

Utöver uppdraget att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt har uppgiften varit att överväga om det bör införas underrättelseskyldighet för arbetsgivare respektive Migrationsverket i vissa situationer.

Samtliga föreslagna författningsändringar föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Läs mer

Dela :