: : : : :

Åsa-Pia Järliden Bergström

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Åsa-Pia Järliden Bergström som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna
SOU 2015:68

Omslaget till SOU 2015:68

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:68

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Hases Per Sjöblom

Departement : Finansdepartementet (Fi 2012:03)

» Dir. 2012:22 Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag

» Dir. 2013:89 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

» Dir. 2014:122 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

Utredningsuppdraget har bestått av att kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensionssparande och därefter föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala. Utgångspunkten har varit de skatterättsliga reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229) och de civilrättsliga reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen). I uppdraget har även ingått att göra en fullständig inventering av regler och praxis som gäller tjänstepension i syfte att identifiera i vilka avseenden regelsystemet är dels ofullständigt och oklart, dels onödigt betungande samt lämna förslag till ändring. Därutöver har uppdraget omfattat vissa särskilda frågor i tryggandelagen, bland annat den språkliga utformningen. Uppdraget har slutligen även omfattat en översyn av gränsdragningen mellan den del av livförsäkringsföretags verksamhet som beskattas med avkastningsskatt och den del som beskattas med inkomstskatt.

Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att trygga pensionsutfästelser mer neutrala gentemot varandra, samt för att underlätta byte av tryggandeform. Läs mer

Dela :

2012 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag
Dir. 2012:22

Omslaget till dir. 2012:22

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2012:22

Ordförande / Utredare : Hases Per Sjöblom Johan Svanberg

Departement : Finansdepartementet (Fi 2012:03)

Redovisas senast: 2015-06-30

» Dir. 2013:89 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

» Dir. 2014:122 Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

» SOU 2015:68 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna

En särskild utredare ska kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensionssparande och föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala. En arbetsgivare kan trygga utfästelse om pension till arbetstagare såväl i egen regi genom överföring till en pensionsstiftelse eller avsättning i balansräkning som genom betalning av premier för pensionsförsäkring. Det är viktigt att skattereglerna är neutrala och inte missgynnar vissa lösningar i förhållande till andra. Läs mer

Dela :