Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Utredningar:

Utredningen om meddelarskydd för privatanställda

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Nyare förarbeten om arbetsrätt – Betänkanden av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2013 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
SOU 2013:79

Omslaget till SOU 2013:79

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2013:79

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Margareta Åberg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2012:11)

» Dir. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

» Lagrådsremiss: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Lagrådsyttrande 2016-09-20

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår:

  • En ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering omfattas inte av lagen.
  • Lagen utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma skydd som gällande reglering för kommunala företag. Det är dock inte fråga om att utvidga tillämpningsområdet för offentlighetsprincipen.
  • De verksamhetsområden som utredningen anser lämpliga att reglera i nuläget är vård, skola och omsorg.
  • Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. Även inhyrd personal omfattas således och sådan personal är fri att lämna ut uppgifter om den verksamhet de är uthyrda till om verksamheten ligger inom lagens tillämpningsområde.
  • Personer i företagsledande ställning undantas från lagens tillämpningsområde.
  • I princip kan all typ av information lämnas ut med stöd av lagen. Lagstadgade tystnadsplikter påverkas dock inte utan dessa bryter rätten att meddela uppgifter för offentliggörande.

Läs mer

Dela :

2012 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Dir. 2012:76

Omslaget till dir. 2012:76

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2012:76

Ordförande / Utredare : Margareta Åberg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2012:11)

Redovisas senast: 2013-11-30

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

En särskild utredare ska se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg. Utgångspunkten ska vara att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Läs mer

Dela :