: : : : :

Caroline Johansson

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Caroline Johansson som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
SOU 2016:51

Omslaget till SOU 2016:51

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:51

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Birgitta Ågren Böhlin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:01)

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Den 16 april 2014 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2014/50/EU om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. I direktivet fastställs regler som ska göra det lättare för arbetstagare att utöva rätten till fri rörlighet mellan medlemsstaterna genom att minska de hinder som följer av vissa bestämmelser om kompletterande pensionssystem knutna till ett anställningsförhållande. Vårt uppdrag har varit att analysera direktivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Läs mer

Dela :

2015 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension
Dir. 2015:45

Omslaget till dir. 2015:45

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:45

Ordförande / Utredare : Birgitta Ågren Böhlin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2015:01)

Redovisas senast: 2016-08-15

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension ska genomföras i svensk rätt. Direktivet gäller för kompletterande pensionssystem, dvs. tjänstepensionssystem som för den anställde tillhandahåller en pensionsförmån utöver vad som erhålls genom den allmänna pensionen. Läs mer

Dela :