: : : : :

Carl Durling

( 7 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Carl Durling – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 2,3 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Carl Durling
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2006 → ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 12 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Carl Durling har varit ombud vid refererade avgöranden med :
51 ledamöter ♀ 26 ♂ 25
10 sekreterare ♀ 7 ♂ 3
11 parter
12 ombud ♀ 6 ♂ 6

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Carl Durling som medverkande ( 7 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2014 ( 3 st. )

Utredningsförslag – SOU : Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
SOU 2014:73

Omslaget till SOU 2014:73

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:73

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Dir. 2013:94 Försvarsmaktens personalförsörjning

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

De tre huvudfrågor som jag har i uppdrag att analysera närmare är hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om, hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid och hur försvarets folkförankring kan säkerställas. Bedömningarna och förslagen ska bidra till en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal där andelen kvinnor ökar jämfört med i dag. Förslagen ska även tydliggöra och möjliggöra en ökad användning av de resurser som finns inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i fredstid. Vidare ska mina bedömningar och förslag bidra till att ytterligare säkerställa folkförankringen av försvaret. Nu nämnda frågeställningar är på olika sätt tätt sammankopplade. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Registerutdrag i arbetslivet
SOU 2014:48

Omslaget till SOU 2014:48

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:48

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet

Vi föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Vi har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Vårt förslag innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
SOU 2014:31

Omslaget till SOU 2014:31

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:31

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

» Dir. 2013:16 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Utredningen lämnar huvudsakligen följande tre förslag.

  • En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
  • En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att – i den utsträckning verksamheten kräver det – antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm.
  • Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Läs mer

Dela :

2013 ( 3 st. )

Utredningsdirektiv : Försvarsmaktens personalförsörjning
Dir. 2013:94

Omslaget till dir. 2013:94

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:94

Ordförande / Utredare : Stefan Ryding-Berg

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2013:03)

Redovisas senast: 2014-11-01

» SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2

» SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

» Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

» SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret

En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutat. Syftet med utredningen är att bidra till en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Registerutdrag i arbetslivet
Dir. 2013:56

Omslaget till dir. 2013:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:56

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

Redovisas senast: 2014-06-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet

Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivare inte begär att få se registerutdrag när det saknas godtagbara skäl för det. En särskild utredare ska därför kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag tillmäts i anställningsprocessen. Utredaren ska också undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare begär att redan anställda visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådan registerkontroll tillmäts i anställningen. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
Dir. 2013:16

Omslaget till dir. 2013:16

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:16

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

Redovisas senast: 2014-05-22

» SOU 2014:31 Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

wpcf-arbetsratt-se-ocksa

En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk. Läs mer

Dela :