: : : : :

Anna Svanestrand

( 6 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Anna Svanestrand – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,2 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Anna Svanestrand
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2017 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Anna Svanestrand har varit ombud vid refererade avgöranden med :

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Anna Svanestrand som medverkande ( 6 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse
SOU 2016:15

Omslaget till SOU 2016:15

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:15

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet (S 2014:20)

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

Utredningen har haft i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för en svensk ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 94, dels göra en internationell jämförelse av användningen av sociala villkor vid offentlig upphandling.

Utredningen har bedömt att ratificering måste ske i nära samarbete med EU. Ett sådant nära samarbete innebär i detta fall att en medlemsstat endast kan ratificera konventionen med stöd av ett bemyndigande av EU. Sammanfattningsvis har utredningen ansett att det mervärde som en ratifikation innebär är begränsat. En ratifikation av konventionen utvidgar inte det befintliga utrymmet att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling. Läs mer

Dela :

2015 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
SOU 2015:78

Omslaget till SOU 2015:78

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:78

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet (S 2014:20)

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

» Utskottsbetänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

» Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Utredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling. Sådana villkor måste alltid enligt lagförslaget ställas i de fall det finns risk för oskäliga anställningsvillkor. Villkoren ska också gälla för underleverantörer. Upphandlande myndigheter kan också välja att ställa fler villkor än de tre som är obligatoriska, t.ex. försäkringar, tjänstepension och annan ledighet än semester. När arbete utförs utanför Sverige ska villkor enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner ställas. Läs mer

Dela :

2014 ( 2 st. )

Utredningsdirektiv : Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Dir. 2014:162

Omslaget till dir. 2014:162

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:162

Ordförande / Utredare : Niklas Bruun

Departement : Finansdepartementet | Socialdepartementet (S 2014:20)

Redovisas senast: 2016-03-01

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

» Utskottsbetänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

» Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Utredaren ska också analysera hur krav på att varor, tjänster och byggentreprenader ska produceras, tillhandahållas och utföras under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras in i nämnda tre upphandlingslagar. Syftet med detta är att det handlingsutrymme som 2014 års upphandlingsdirektiv ger i fråga om sådana krav ska utnyttjas för att därigenom stärka det sociala skyddet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Registerutdrag i arbetslivet
SOU 2014:48

Omslaget till SOU 2014:48

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:48

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet

Vi föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Vi har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Vårt förslag innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Registerutdrag i arbetslivet
Dir. 2013:56

Omslaget till dir. 2013:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:56

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:04)

Redovisas senast: 2014-06-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet

Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivare inte begär att få se registerutdrag när det saknas godtagbara skäl för det. En särskild utredare ska därför kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag tillmäts i anställningsprocessen. Utredaren ska också undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare begär att redan anställda visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådan registerkontroll tillmäts i anställningen. Läs mer

Dela :