: : : : :

Caroline Oredsson

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Caroline Oredsson som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2011 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Myndighetschefers villkor
SOU 2011:81

Omslaget till SOU 2011:81

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2011:81

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sten Heckscher

Departement : Socialdepartementet (Fi 2010:07)

» Dir. 2010:103 Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer

» Dir. 2011:27 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer (Fi 2010:07)

» Skr. 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik (s. 53 ff.)

» Prop. 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna

I betänkandet görs en översyn av anställningsvillkoren för de chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Utgångspunkten för våra överväganden är konstitutionell. Förvaltningen lyder under regeringen och har till uppgift att förverkliga dess politik. Den grundläggande uppgiften för en chef i statsförvaltningen är att leda arbetet i enlighet med statsmakternas intentioner. Myndighetschefen anställs av regeringen och har att svara inför regeringen. En myndighetschefs arbetsuppgifter och anställningsförhållanden är speciella. Detta motiverar särskilda överväganden vad gäller anställningsvillkoren. Läs mer

Dela :

2010 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer
Dir. 2010:103

Omslaget till dir. 2010:103

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2010:103

Ordförande / Utredare : Sten Heckscher

Departement : Finansdepartementet (Fi 2010:07)

Redovisas senast: 2012-11-30

» Dir. 2011:27 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer (Fi 2010:07)

» SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor

» Skr. 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik (s. 53 ff.)

En särskild utredare ska se över anställningsvillkoren för chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Utredaren ska bl.a. undersöka i vilken utsträckning regeringens ambition att anställningsvillkoren ska vara öppna, tydliga och ändamålsenliga har uppfyllts. Syftet med översynen är att säkerställa att anställningsvillkoren är utformade på ett sådant sätt att de dels främjar möjligheterna för regeringen att rekrytera de mest lämpade, dels motsvarar regeringens krav på god ekonomisk hushållning med statens resurser.

I uppdraget ingår bl.a. att pröva om den ordning med visstidsanställningar som gäller för flertalet av myndighetscheferna är ändamålsenlig samt analysera regelverket och praxisbildningen avseende avgångsförmåner för de aktuella cheferna. Läs mer

Dela :