: : : : :

Berndt Fredriksson

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Berndt Fredriksson som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : En ny säkerhetsskyddslag
SOU 2015:25

Omslaget till SOU 2015:25

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sten Heckscher

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2011:14)

» Dir. 2011:94 En modern säkerhetsskyddslag

» Dir. 2014:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» Dir. 2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» Lagrådsremiss: Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsyttrande 2017-11-24

» Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Vi föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi.

En bredare ansats för lagen innebär bl.a. att tillgänglighets- och riktighetsaspekterna av information och it-system lyfts fram. På detta sätt vidgas tillämpningsområdet till att ge ett skydd för informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte behöver ett skydd från ett konfidentialitetsperspektiv.

Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra informationssäkerhetsklasser av internationell modell. Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas. Vad verksamhetsansvaret innebär i fråga om säkerhetsskydd förtydligas.

Lagen ska på ett tydligare sätt än i dag ge stöd för internationella säkerhetsskyddsåtaganden och internationell samverkan, bl.a. genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer. Läs mer

Dela :

2011 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : En modern säkerhetsskyddslag
Dir. 2011:94

Omslaget till dir. 2011:94

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2011:94

Ordförande / Utredare : Sten Heckscher

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2011:14)

Redovisas senast: 2015-03-01

» Dir. 2014:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» Dir. 2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsremiss: Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsyttrande 2017-11-24

» Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

En särskild utredare ska göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet är främst att bättre anpassa lagstiftningen till det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och till de krav det internationella samarbetet ställer. Läs mer

Dela :