: : :

Arbetsrätt På Wikipedia

( 106 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

» Gå direkt till listan

Skrifter av Sören Öman om arbetsrätt ( 106 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2013 ( 8 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Europadomstolen och anställningsskyddet” i Blendow Lexnova februari 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om ny anställningsskyddspraxis från Europadomstolen. I kommentaren behandlas avgränsningen mellan den anställdes religionsfrihet samt arbetsgivarens olika intressen liksom det första fallet där Europadomstolen beordrat en stat att återinsätta en avskedad statsanställd i tjänst.

Europakonventionen och Europadomstolens praxis får allt större betydelse för den svenska arbetsrätten. I en tidigare expertkommentar i arbetsrätt (för november 2012) har jag beskrivit hur Arbetsdomstolen, grundat på Europakonventionen och Europadomstolens uttolkning av denna, för första gången underkänt en kollektivavtalsbestämmelse (om löneavdrag för oorganiserade för kontrollavgifter). Jag har också tidigare (i expertkommentaren i arbetsrätt för mars 2012) berättat om principiellt viktiga domar från Europadomstolen som fastslagit att (även) privatanställda ska ha skydd för sin yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare. Nu har det under januari 2013 kommit ytterligare domar från Europadomstolen av betydelse för anställningsskyddet.

Dela :

2012 ( 8 st. )

Jure Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Anställningsskyddspraxis

, Anställ­nings­skydds­praxis, sjätte upplagan, Jure Förlag, 2012 (513 sid.)

ISBN :

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden.

Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt 1 789 avgöranden från Arbetsdomstolen och 223 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna samt JO och JK. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Löneavdrag för kontrollavgifter” i Blendow Lexnova november 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om en aktuell dom – AD 2012 nr 74 – där Arbetsdomstolen funnit att det är olagligt att för kontrollavgifter göra avdrag på oorganiserades löner – en fråga där domstolen låtit en bestämmelse i Europakonventionen få avgörande betydelse.

Att enligt Installationsavtalet göra löneavdrag på oorganiserades löner för kontrollavgifter till Svenska Elektrikerförbundet är olagligt. Det slog Arbetsdomstolen nyligen fast.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning

Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 7

Läs :

En statlig arbetsgivare som säger upp en anställd måste ange skälen för uppsägningen och dessa måste gå att pröva i domstol. Det slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter nyligen fast i en dom där Ungern fälldes för brott mot Europakonventionens artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata

Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Läs :

Att arbetstagaren själv ger sitt samtycke ska inte vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska få behandla hans eller hennes personuppgifter. Så blir det om Europeiska kommissionen får gehör för det förslag till förordning om persondata som EU:s medlemsstater nu förhandlar om. Förordningen är avsedd att ersätta det nuvarande EG-direktivet 95/46/EG om personuppgifter.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt ]

Blendow Lexnova

Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning” i Blendow Lexnova augusti 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om ett aktuellt avgörande från Arbetsdomstolen – AD 2012 nr 24 – där en anställning som tidsbegränsats i strid med en kollektivavtalsbestämmelse tillsvidareförklarats med hänvisning till 36 § LAS.

En tidsbegränsad anställning som strider mot en bestämmelse i ett kollektivavtal kan förklaras att gälla tills vidare med stöd av 36 § anställningsskyddslagen. Det slog Arbetsdomstolen fast i våras i ett intressant prejudikat. Det var, mig veterligt, första gången Arbetsdomstolen över huvud taget tillämpade den paragrafen och tillsvidareförklarade en tidsbegränsad anställning. Rättsfallet innehåller också en intressant bedömning av gränsen mellan egen företagare och arbetstagare.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Privatanställdas yttrandefrihet” i Blendow Lexnova mars 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I mars månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om privatanställdas yttrandefrihet, mot bakgrund av ett par aktuella avgöranden från Europadomstolen.

Europadomstolen har nyligen i ett par avgöranden tydligt slagit fast att staterna måste se till att rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen skyddas även i förhållandet mellan privata arbetsgivare och arbetstagare.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov

Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov” i EU & arbetsrätt 2012 nr 1 s. 7

Läs :

Enbart det förhållandet att en arbetsgivare har ett permanent behov av vikarier som skulle kunna tillgodoses genom tillsvidareanställning innebär inte att arbetsgivaren saknar objektiva grunder för varje vikariat och missbrukar visstidsanställningar. Det har EU-domstolen har nu slagit fast i ett mål som rör tolkningen av direktivet om visstidsarbete (99/70).

Dela :

Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) Artikel ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter

Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter” i Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst, Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2012, s. 15–27

Läs :

De statliga myndigheterna måste respektera medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter som slås fast i grundlagarna och internationella överenskommelser som Sverige har åtagit sig att följa, t.ex. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). De fri- och rättigheterna måste de statliga myndigheterna respektera också i förhållande till sina egna anställda. Fri- och rättigheterna innefattar ett skydd mot repressalier för att man utnyttjat dem. Det kan förhindra en statlig arbetsgivare att ingripa mot vissa beteenden som en privat arbetsgivare kan ingripa arbetsrättsligt mot.

Dela :

2011 ( 9 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt ]

Blendow Lexnova

Polisers bisyssla som fritidspolitiker” i Blendow Lexnova december 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i offentlig rätt kommenterar Sören Öman ett aktuellt avgörande – AD 2011 nr 83 – där Arbetsdomstolen slagit fast att poliser kan vara förtroendevalda ledamöter i socialnämnder, utan att det ska anses som en förtroendeskadlig bisyssla.

Poliser kan få vara förtroendevalda ledamöter i socialnämnder. Det slog Arbetsdomstolen nyligen fast i en dom om tre poliser som var ledamöter, bl.a. ordförande, i socialnämnder i de kommuner där de arbetade som poliser. Det var inte fråga om en så kallad förtroendeskadlig bisyssla.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning” i Blendow Lexnova december 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i arbetsrätt kommenterar Sören Öman ett aktuellt avgörande från EU-domstolen som behandlar kollektivavtal vid verksamhetsövergång.

Enligt direktivet om övergång av verksamhet (tidigare 77/187 och numera 2001/23) ska förvärvaren efter en verksamhetsövergång vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var bunden till dess att ett nytt kollektivavtal har börjat gälla. EU-domstolen har nu slagit fast att direktivet hindrar att detta nya kollektivavtal innebär att de övertagna arbetstagarna drabbas av en påtaglig lönesänkning. Läs mer

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning

Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning” i EU & arbetsrätt 2011 nr 3 s. 5

Läs :

Enligt direktivet om övergång av verksamhet (numera 2001/23) ska förvärvaren efter en verksamhetsövergång vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren till dess att ett nytt kollektivavtal har börjat gälla. EU-domstolen har nu slagit fast att detta nya kollektivavtal inte får innebära att de övertagna arbetstagarna drabbas av en påtaglig lönesänkning. Läs mer

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

(såsom särskild utredare), Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen, SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 sid.)

ISBN :

Utredning : Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen ( A 2010:02 )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Läs :

Det finns inte i lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkringen några bestämmelser om uppdragstagare. Däremot finns det delvis olika regler för arbetstagare respektive företagare. En uppdragstagare måste därför i arbetslöshetsförsäkringen alltid klassificeras som arbetstagare eller företagare. Om uppdragstagaren är så självständig att han eller hon ska betraktas som företagare avgörs i dag efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter kring uppdragen.

Jag har utformat regler för att göra gränsdragningen mellan företagare och arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen tydligare och enklare att förutse.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Yttrandefrihet och arbetssökande hos myndigheter” i Blendow Lexnova maj 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om ett fall där JK bedömt att SCB inte gjort något fel genom att inte anställa en journalist sedan generaldirektören läst journalistens tidigare artiklar.

Justitiekanslern har nyligen prövat ett fall där en journalist inte fick en anställning som pressansvarig hos Statistiska centralbyrån (SCB) eftersom generaldirektören efter att ha läst journalistens debattartiklar om asyl och migration förlorat förtroendet för journalistens sätt att skriva och vara saklig och objektiv. Justitiekanslern kom fram till att myndigheten inte hade gjort något fel.

Dela :

Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) Bok ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

, Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst, Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2011 (50 sid.)

Läs :

Den här skriften berör arbetsrättsliga frågor om statsanställdas porrkonsumtion och sexköp i samband med tjänsten. Det är alltså bara arbetsrättsliga frågor i förhållandet mellan de statliga myndigheterna och deras anställda som berörs. De grundläggande fri- och rättigheter som den statliga arbetsgivaren har att respektera kan påverka den arbetsrättsliga bedömningen och möjligheterna för myndigheten att ingripa. Därför berörs också vissa sådana fri- och rättigheter enligt bl.a. grundlagarna. Från ett grundlagsperspektiv är nämligen inte problemet att statsanställda tittar på eller producerar porr utan att arbetsgivarmyndigheten lägger sig i det.

Arbetsgivarmyndigheten kan dock, trots fri- och rättigheterna, förbjuda och ingripa mot misskötsamhet under arbetstiden, på arbetet eller som innebär användning av arbetsgivarens utrustning. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Lexnova

Nya rättsfall om konkurrensklausuler” i Blendow Lexnova mars 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I mars månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om konkurrensklausuler. Arbetsdomstolen har i ett par färska avgöranden – AD 2010 nr 27 och AD 2010 nr 53 – tagit ställning om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal varit oskälig.

Arbetsdomstolen tog i ett par domar under förra året ställning till om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal var oskälig och skulle jämkas enligt 38 § avtalslagen. När jag i juli 2009 kommenterade ett rättsfall om utformningen av sanktionsdelen av en konkurrensklausul noterade jag att det normalt ansetts skäligt att företag som bedriver konsultverksamhet eller liknande genom en konkurrensklausul hindrar sina betrodda konsulter från att ta över företagets kunder efter anställningens slut. För konsulter godtas alltså normalt en konkurrensklausul som är begränsad till att avse bara arbetsgivarens kunder eller samarbetspartners så att konsulten ändå kan verka i den aktuella branschen gentemot andra.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Alkoholkontroll och personuppgiftslagen” i Blendow Lexnova februari 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om alkoholkontroll och personuppgiftslagen.

– Man kan fråga sig om en offentlig arbetsgivare verkligen kan erbjuda sina anställda bara fordon med alkolås, skriver Sören Öman.

Datainspektionen har nyligen prövat i vilken utsträckning en arbetsgivare får kontrollera anställdas nykterhet med s.k. alkoskåp. Ett företag som körde bussentreprenader, Nobina, hade börjat kontrollera nykterheten hos alla anställda när de började respektive slutade arbetsdagen. Kontrollen skedde genom att den anställde fick registrera sitt identitetskort och sedan blåsa i ett alkoskåp. Företaget registrerade i en databas om den anställdes prov var godkänt eller inte och lagrade uppgifterna i 90 dagar. Företaget hade stött sin behandling av personuppgifter på en intresseavvägning enligt 10 § f personuppgiftslagen (1998:204 ). Anledningen till att företaget ville kontrollera alla anställda var att kravet på nykterhet i arbetet gällde alla och att facket av likabehandlingsskäl ansett att alla borde kontrolleras.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Övergång av koncernbolag utan anställda – De anställda i koncernens arbetsgivarbolag följer med” i Blendow Lexnova januari 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om anställdas rättigheter vid övergång av koncernbolag. EU-domstolen har nyligen prövat frågan.

Ett bolag helt utan anställda kan vara ”arbetsgivare” och ”överlåtare” enligt EG-direktivet om övergång av verksamhet (2001/23). Det slog EU-domstolen fast i en dom den 21 oktober 2010. Målet gällde förhållandena inom Heineken-koncernen. Läs mer

Dela :

2010 ( 5 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda” i Blendow Lexnova november 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar behandlar Sören Öman en dom från EU-domstolen som handlar om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda.

EU-domstolen kom fram till att Tyskland inte hade följt sina skyldigheter enligt de EU-rättsliga upphandlingsbestämmelserna när de kommunala arbetsgivarna, utan offentlig upphandling, träffade försäkringsavtal med försäkringsgivarna enligt kollektivavtalet.

– Jag har svårt att se att man från ett svenskt perspektiv skulle kunna föra fram några andra argument mot offentlig upphandling som inte redan prövats och förkastats av EU-domstolen, skriver Sören Öman.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts

Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts” i EU & Arbetsrätt 2010 nr 4 s. 8

Läs :

Ett bolag helt utan anställda kan vara ”arbetsgivare” och ”överlåtare” enligt direktivet om övergång av verksamhet (2001/23). Det slog EU-domstolen nyligen fast i ett mål som gällde förhållandena inom Heinekenkoncernen. Läs mer

Dela :

Jure Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Anställningsskyddspraxis

, Anställ­nings­skydds­praxis, femte upplagan, Jure Förlag, 2010 (490 sid.)

ISBN :

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden.

Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt mer än 1 672 avgöranden från Arbetsdomstolen och 193 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, hovrätterna och JO och JK. En utförlig innehållsförteckning och ett fullständigt rättsfallsregister gör att man lätt kan hitta bland materialet. I denna femte upplaga har strukturen setts över och förutom nytillkomna avgöranden har ytterligare avgöranden lagts till Läs mer

Dela :

Iustus Förlag Artikel ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet

Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet” i Kerstin Ahlberg (red.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag, 2010, s. 655–669

ISBN :

Läs :

Är inte annat uttryckligen avtalat eller följer av anställningens natur sträcker sig förmodligen inte arbetsgivarens arbetsledningsrätt så långt som till en rätt att kräva att det under arbetstid inte ska finnas ett enda spår i kroppen av bruk på fritiden av alkohol eller narkotika eller att arbetstagaren aldrig på fritiden ska bruka alkohol eller narkotika. På motsvarande sätt torde det normalt inte ingå i den mot arbetsledningsrätten svarande arbetsskyldigheten för arbetstagaren att besvara arbetsgivarens frågor om sådant bruk på fritiden av alkohol eller narkotika som inte har någon inverkan på arbetet. Än mindre verkar det på grund av den lojalitetsplikt som följer av ett anställningsförhållande finnas någon skyldighet för arbetstagaren att självmant lämna arbetsgivaren upplysningar om sådana förhållanden.

För att förebygga de konsekvenser för arbetet och arbetsgivaren som en arbetstagares bruk av alkohol eller narkotika kan föra med sig kan arbetsgivaren vilja låta arbetstagaren genomgå alkohol- eller narkotikatestning och få reda på resultatet av testningen. Ett sådant test innebär ett intrång i arbetstagarens personliga integritet.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet” i Blendow Lexnova april 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om de lagstiftningsåtgärder som införts med anledning av Lavalmålet.

– Ändringarna som trädde i kraft den 15 april innebär i praktiken att det med stöd i EU:s utstationeringsdirektiv införs ett system som gör det möjligt för svenska fackliga organisationer att vidta stridståtgärder mot utländska utstationerande arbetsgivare för att med den utländske arbetsgivaren uppnå ett kollektivavtal, skriver Sören Öman.

Dela :

2009 ( 4 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Offentliganställdas yttrandefrihet stärks” i Blendow Lexnova november 2009

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om offentliganställdas yttrandefrihet. Ämnet är aktuellt i och med en lagrådsremiss som bland annat föreslår att myndigheter och andra allmänna organ inte får ingripa mot någon för att han eller hon har använt sin yttrandefrihet. Dessutom innehåller förslaget uttryckliga straffbestämmelser för den som trots förbuden uppsåtligen ingriper i form av ”avskedande, uppsägning, utdelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd”.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Lexnova

Konkurrensklausuler i anställningsavtal” i Blendow Lexnova juli 2009

Läs :

» Blendow Lexnova

”En konkurrensklausul kan bli ganska ineffektiv för arbetsgivarens syften, om man inte är noga med vilka sanktioner man föreskriver vid brott mot klausulen.” I juli månads expertkommentar skriver Sören Öman om konkurrensklausuler i anställningsavtal och den praxis som råder kring detta inklusive ett aktuellt fall, AD 2009 nr 40. Läs mer

Dela :