Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Universitetsforlaget

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Universitetsforlaget ( 1 st. )

2016 ( 1 st. )

Universitetsforlaget Artikel ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Avskedande av statsanställda på grund av brott

I denna artikel diskuteras mot bakgrund av den historiska utvecklingen förutsättningarna för och praxis kring avskedande av statsanställda på grund av brott.

År 1994 gjordes reglerna om avskedande enhetliga i Sverige för den privata och den offentliga sektorn. Avskedande får enligt den för båda sektorerna gemensamma bestämmelsen i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. För ordinarie domare gäller dock fortfarande enligt (numera) 11 kap. 7 § regeringsformen också den restriktionen att domaren får skiljas från anställningen bara om han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen. Läs mer

Dela :