Hem: Skrifter av Sören Öman: Ämnen:

Övrigt

( 22 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman om Övrigt ( 22 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2021 ( 1 st. hittills )

Ds Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

(såsom ensamutredare), Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen, Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 sid.)

ISBN :

Utredning : Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Läs :

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas. Läs mer

Dela :

2015 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

E-plikten träder i full kraft” i Blendow Lexnova januari 2015

 Läs: » E-plikten träder i full kraft

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i offentlig rätt redogör Sören Öman för den s.k. e-plikten, som från och med 1 januari 2015 träder i full kraft för alla publicister med unikt webbmaterial. Kommentaren behandlar bl.a. hur leveransen går till och vad som ska levereras – allt för att Kungl. biblioteket ska kunna dokumentera det digitala svenska kulturarvet. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

En ny kameraövervakningslag” i Blendow Lexnova april 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt kommenterar Sören Öman förslaget till en ny kameraövervakningslag. Kommentaren behandlar bl.a. tillståndsprocessen, vilken övervakning som inte är tillståndspliktig samt förhållandet till personuppgiftlagen.

Dela :

2012 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Utvecklingen av personuppgiftsskyddet (Kameraövervakning & Behandling av personuppgifter om beslutsoförmögna)” i Blendow Lexnova september 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt följer Sören Öman upp två ämnen som varit föremål för tidigare kommentarer, nämligen behandling av beslutoförmögnas personuppgifter samt kameraövervakning.

Jag har tidigare skrivit kommentarer om kameraövervakning och behandling av personuppgifter om beslutsoförmögna, t.ex. dementa. På dessa områden har det sedan dess hänt en del. I denna kommentar följer jag upp utvecklingen.

Dela :

2011 ( 3 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Kameraövervakning i skolor” i Blendow Lexnova juni 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

Sören Öman skriver om kameraövervakning på skolor.

Datainspektionen har nyligen i en rad ärenden ansett att kameraövervakning inomhus i skolor innebär en kränkning av elevernas personliga integritet. Jag känner bara till två fall där Datainspektionen ansett att viss kameraövervakning i skolor är tillåten enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

(såsom särskild utredare), Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen, SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 sid.)

ISBN :

Utredning : Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen ( A 2010:02 )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Läs :

Det finns inte i lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkringen några bestämmelser om uppdragstagare. Däremot finns det delvis olika regler för arbetstagare respektive företagare. En uppdragstagare måste därför i arbetslöshetsförsäkringen alltid klassificeras som arbetstagare eller företagare. Om uppdragstagaren är så självständig att han eller hon ska betraktas som företagare avgörs i dag efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter kring uppdragen.

Jag har utformat regler för att göra gränsdragningen mellan företagare och arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen tydligare och enklare att förutse.

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

It-rätt | Övrigt ]

Omslaget till Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning

(såsom konsult), Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning, SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (avsnitt 9 och 10, s. 189–249)

ISBN :

Utredning : Organisationsutredningen mot dopning ( Ku 2009:03 )

Ordförande / Utredare : Malin Eggertz Forsmark

Läs :

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation, som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för. Utredningen ska vidare bedöma i vilken mån en ny nationell antidopningsorganisation kan bidra till samhällets insatser mot dopning utanför idrotten.

Utredningen ska också lämna förslag till lagstiftning för att idrottens och samhällets antidopningsverksamhet ska kunna bedrivas effektivt med beaktande av integritetsaspekter och internationella åtaganden.

Dela :

2010 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda” i Blendow Lexnova november 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar behandlar Sören Öman en dom från EU-domstolen som handlar om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda.

EU-domstolen kom fram till att Tyskland inte hade följt sina skyldigheter enligt de EU-rättsliga upphandlingsbestämmelserna när de kommunala arbetsgivarna, utan offentlig upphandling, träffade försäkringsavtal med försäkringsgivarna enligt kollektivavtalet.

– Jag har svårt att se att man från ett svenskt perspektiv skulle kunna föra fram några andra argument mot offentlig upphandling som inte redan prövats och förkastats av EU-domstolen, skriver Sören Öman.

Dela :

2009 ( 2 st. )

Ds Bok | Offentlig utredning ]

It-rätt | Övrigt ]

Omslaget till Leveransplikt för elektroniska dokument

(såsom ensamutredare), Leveransplikt för elektroniska dokument, Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 sid.)

ISBN :

Utredning : Pliktleverans av elektroniskt publicerat material

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Läs :

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur det ska genomföras en författningsreglerad skyldighet att till myndighet leverera publicerat elektroniskt material som överförs via nätverk, t.ex. Internet. Frågor om hur det levererade materialet ska få användas och göras tillgängligt har inte omfattats av utredningens uppdrag. Utredningen föreslår dock att det tills vidare införs bestämmelser om att Kungl. biblioteket (KB) ska bevara materialet för framtiden och att man av integritetsskyddsskäl inte får göra vissa sökningar i materialet.

Vi har kommit fram till att allt elektroniskt material som alla publicerar via nätverk inte kan omfattas av leveransplikt. Det är å andra sidan inte tillräckligt att myndigheten själv försöker samla in materialet med hjälp av t.ex. en robot utan det behövs en leveransplikt för att få in materialet på ett sätt som gör att det kan användas i framtiden. Leveransplikten bör omfatta bara publicerade ”färdiga” elektroniska dokument och inte i sig sådana dynamiska företeelser som webbsidor och databaser eller programvara.

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

It-rätt | Övrigt ]

Omslaget till Fritid på egna villkor

(såsom konsult), Fritid på egna villkor, SOU 2009:29 (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (avsnitt 8 Behandling av personuppgifter, s. 169–193)

ISBN :

Utredning : Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationerna m.m. ( IJ 2008:02 )

Ordförande / Utredare : Ingela Håkansson

Läs :

Sören Öman hjälpte till med avsnittet om behandling av personuppgifter.

Dela :

2007 ( 2 st. )

Scandinavian Studies in Law Artikel ]

Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Some Commercial Aspects on Labour Law

Some Commercial Aspects on Labour Law” i What is Scandinavian Law? – Social Private Law, Scandinavian Studies in Law Volume 50, 2007, s. 541–553

ISBN :

Läs :

A company’s decision to employ a person can be viewed as an investment-decision. A decision to educate or train an employee to improve his or her skills can also be regarded as an investment-decision by the company.

All investments involve risk. A successful investment can gain considerable profit for the company, and it constitutes a valuable asset. The company therefore has an interest in protecting its investments. An asset which from one day to another can vanish from the company or – which is worse for the company – can be transferred free of charge to a competitor provides a high risk. If, on the other hand, an investment for some reason proves to be a failure in one way or the other, the company usually wants to reallocate its investments as soon as possible to reduce its losses. An investment which is not profitable or which generates losses provides a high risk, when the company has few options to bring the investment to an end.

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till Studiestödsdatalag

(såsom särskild utredare), Studiestöds­datalag, SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 sid.)

ISBN :

Utredning : Studiestödsdatautredningen ( U 2006:10 )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Läs :

Studiestödsdatautredningen har haft i uppdrag att kartlägga och granska regleringen och användningen av personregister och annan behandling av personuppgifter i studiestödsverksamheten inom främst Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Överklagandenämnden för studiestöd och lämna förslag till nödvändig författningsreglering.

Utredningen har kommit fram till att en särskild författningsreglering utöver den generellt gällande personuppgiftslagen bara behövs för den omfattande behandlingen av personuppgifter i CSN:s studiestödsverksamhet. Den behandling av personuppgifter för studiestöd som förekommer hos övriga aktörer är av förhållandevis ringa omfattning och kan utan olägenhet regleras av personuppgiftslagen.

Utredningen lämnar förslag till en särskild studiestödsdatalag som ska gälla utöver personuppgiftslagen och innehålla specialbestämmelser för behandlingen av personuppgifter i CSN:s studiestödsverksamhet.

Dela :

2005 ( 2 st. )

SOU Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald

(såsom utredningssekreterare), Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald, SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 sid.)

ISBN :

Utredning : Anonymitetsutredningen ( Fi 2005:05 )

Ordförande / Utredare : Tanja Linderborg

Läs :

Anonymitetsutredningen har haft i uppdrag att mot bakgrund av vikten av mångfald i arbetslivet analysera förutsättningarna för att använda en metod med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor. Förhoppningen är, enligt utredningsdirektiven, att en metod med avidentifierade ansökningshandlingar kan hjälpa myndigheterna att fästa avseende vid enbart sakliga grunder och därmed motverka osaklig behandling av arbetssökande.

Dela :

Arbetslivsinstitutet Bok ]

Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap

, Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap, Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2005:29 (29 sid.)

Läs :

Ett fenomen som uppmärksammats i nyare arbetslivsforskning är ett (enda) ledarskap som utövas av två eller flera personer (ledare) samtidigt. Man har talat om delat ledarskap och om samledarskap. Fenomenen är inte entydiga. För det första kan man fråga sig vad som utgör ett enda ledarskap till skillnad från två eller flera ledarskap. För det andra förekommer det otaliga varianter av samtidigt utövat ledarskap. Det kan t.ex. finnas en funktionell uppdelning av olika aspekter på ledarskapet mellan ledarna. En ledare utövar exempelvis personalledningen, medan en annan samtidigt utövar den ekonomiska styrningen och kontrollen. Det förekommer också att en person som formellt är utsedd att vara ensam ledare låter andra samtidigt utöva delar av eller hela ledarskapet. Läs mer

Dela :

2004 ( 1 st. )

Ds Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

(såsom ensamutredare), Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion, Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 sid.)

ISBN :

Utredning : Ny instruktion för Arbetsgivarverket m.m.

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Läs :

Arbetsgivarverket, som är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor, är organiserat som en medlemsstyrd förening bestående av myndigheterna under regeringen och försäkringskassorna samt några s.k. icke-obligatoriska medlemmar som inte är statliga myndigheter. Arbetsgivarverket leds i dag av ett arbetsgivarkollegium med 80 ledamöter som utses av regeringen efter förslag från medlemmarna. Arbetsgivarkollegiet utser i dag en styrelse med högst 15 ledamöter. Styrelsen utser i sin tur generaldirektör.

Regeringen anser att arbetsgivarkollegiet bör utvidgas till att omfatta alla chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och att regeringen skall utse ledamöterna i styrelsen för Arbetsgivarverket efter förslag av arbetsgivarkollegiet. Utredningsuppdraget har gått ut på att föreslå ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion och stadgar som gör detta möjligt.

Dela :

2003 ( 2 st. )

Konferensrapport ]

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Labour law and the fundamental rights of the person – Sweden

Labour law and the fundamental rights of the person – Sweden” i XVII World Congress of Labour Law and Social Security 3–5 september 2003 i Montevideo, Uruguay, 2002 (Ca 15 sid. jämte bil.)

Läs :

Rapport till en internationell konferens i Uruguay.

Rapporten presenterades också av Sören Öman på ett möte i Arbetsrättsliga föreningen den 24 april 2003.

Dela :

JT (Juridisk Tidskrift) Artikel ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till Sekretess för personuppgifter som skall användas för marknadsföring

Sekretess för personuppgifter som skall användas för marknadsföring” i JT 2002–03 s. 432–436

Läs :

Kommentar till RÅ 2001 ref. 68 och RÅ 2002 ref. 54.

Dela :

2000 ( 3 st. )

Advokaten Artikel ]

Övrigt ]

Omslaget till Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd

Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd” i Advokaten 2000 nr 2 s. 28

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :

Domstolsverket informerar Artikel ]

Övrigt ]

Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd” i Domstolsverket informerar 2000 nr 2 s. 1 ff.

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :

Statens institutionsstyrelse Bok ]

Övrigt ]

Omslaget till Sluten ungdomsvård 1999

och , Sluten ungdomsvård 1999, Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 sid.)

Läs :

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :

1995 ( 1 st. )

Konferensrapport ]

Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Risk and Labour Legislation

Risk and Labour Legislation” i The First International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management 1995 (12 sid.)

A company’s decision to employ a person can be viewed as an investment-decision. A decision to educate or train an employee to improve his or her skills can also be regarded as an investment-decision by the company.

All investments involve risk. A successful investment can gain considerable profit for the company, and it constitutes a valuable asset. The company therefore has an interest in protecting its investments. An asset which from one day to another can vanish from the company or – which is worse for the company – can be transferred free of charge to a competitor provides a high risk. If, on the other hand, an investment for some reason proves to be a failure in one way or the other, the company usually wants to reallocate its investments as soon as possible to reduce its losses. An investment which is not profitable or which generates losses provides a high risk, when the company has few options to bring the investment to an end.

Dela :

1990 ( 1 st. )

Statens ungdomsråd Bok | Offentlig utredning ]

Övrigt ]

Omslaget till Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

och , Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet, Statens ungdomsråd, 1990 (89 sid.)

Utredning : Statens bidragsgivning till ungdomsorganisationer

Läs :

Statens ungdomsråd har av regeringen fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till en reformering av statsbidraget till central och lokal ungdomsverksamhet. Det reformerade bidragssystemet skall bl a stimulera ungdomsorganisationerna att öka sin lokala aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Det reformerade bidragssystemet bör vidare vara så utformat att det ger en ökad möjlighet för nya organisationer och organisationer med generationsövergripande verksamhet att få del av stödet.

I utredningen lämnas förslag till ett reformerat bidragssystem.

Dela :