Hem: Skrifter av Sören Öman: Tidskrifter:

EU & arbetsrätt

( 9 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman publicerade i EU & arbetsrätt ( 9 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2016 ( 1 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till EU-förordning om dataskydd ersätter nationella personuppgiftslagar

EU:s så kallade dataskyddsförordning antogs i somras. Den börjar tillämpas den 25 maj 2018 och ersätter då medlemsstaternas lagstiftning om behandling av personuppgifter. En nyhet är att kollektivavtal nämns uttryckligen i förordningen. Ett kollektivavtal ska således kunna grunda en rätt att behandla känsliga personuppgifter om till exempel hälsa som behövs för att någon ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten. Läs mer

Dela :

2012 ( 3 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning

En statlig arbetsgivare som säger upp en anställd måste ange skälen för uppsägningen och dessa måste gå att pröva i domstol. Det slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter nyligen fast i en dom där Ungern fälldes för brott mot Europakonventionens artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata

Att arbetstagaren själv ger sitt samtycke ska inte vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska få behandla hans eller hennes personuppgifter. Så blir det om Europeiska kommissionen får gehör för det förslag till förordning om persondata som EU:s medlemsstater nu förhandlar om. Förordningen är avsedd att ersätta det nuvarande EG-direktivet 95/46/EG om personuppgifter.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov

Enbart det förhållandet att en arbetsgivare har ett permanent behov av vikarier som skulle kunna tillgodoses genom tillsvidareanställning innebär inte att arbetsgivaren saknar objektiva grunder för varje vikariat och missbrukar visstidsanställningar. Det har EU-domstolen har nu slagit fast i ett mål som rör tolkningen av direktivet om visstidsarbete (99/70).

Dela :

2011 ( 1 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning

Enligt direktivet om övergång av verksamhet (numera 2001/23) ska förvärvaren efter en verksamhetsövergång vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren till dess att ett nytt kollektivavtal har börjat gälla. EU-domstolen har nu slagit fast att detta nya kollektivavtal inte får innebära att de övertagna arbetstagarna drabbas av en påtaglig lönesänkning. Läs mer

Dela :

2010 ( 1 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts

Ett bolag helt utan anställda kan vara ”arbetsgivare” och ”överlåtare” enligt direktivet om övergång av verksamhet (2001/23). Det slog EU-domstolen nyligen fast i ett mål som gällde förhållandena inom Heinekenkoncernen. Läs mer

Dela :

2003 ( 1 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Två gedigna böcker om integritetsskydd

Det har tidigare inte i Norden funnits några riktigt gedigna rättsvetenskapliga framställningar om det snåriga och högaktuella området integritetsskydd på arbetsmarknaden. Hösten 2002 har det kommit två sådana böcker.

Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

Dela :

2002 ( 1 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | Processrätt ]

Omslaget till Anmälan av Silvana Sciarra (ed), Labour Law in the Courts – National Judges and the European Court of Justice, 2001

I denna antologi behandlas samspelet mellan EG-domstolen och nationella aktörer, främst domstolar, i samband med att de senare begär ett s k förhandsavgörande av EG-domstolen om tolkningen av EG-rätt enligt artikel 234 i EG-fördraget. Boken är resultatet av ett internationellt forskningsprojekt.

Dela :

1998 ( 1 st. )

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Sjukfrånvaro känslig uppgift i nya nordiska persondatalagar

Direktivet om behandling av personuppgifter (95/46/EG) skall vara genomfört senast den 24 oktober i år. I Sverige träder en ny personuppgiftslag i kraft denna dag. I Danmark och Finland har parlamenten ännu inte antagit de förslag som lagts fram, och det danska Folketinget kommer sannolikt inte att hinna göra det innan fristen går ut. I Norge, som förväntas behöva genomföra direktivet på grund av EES-avtalet, utarbetas nu en proposition på grundval av ett utredningsforslag.

Dela :