:

Nyheter

» Föredrag av Sören Öman
( 3 st. kommande & 498 st. hållna sedan 2004, med 6 446 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-02-12 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-03-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Visa också hållna föredrag

av

Utropstecken

Glad man med partyhattPersonuppgiftslagen, PUL, trädde i kraft den 24 oktober 1998.

Dåvarande EG-kommissionen kom redan 1990 med sitt första förslag till det EG-direktiv som så småningom resulterade i PUL. Till PUL anknyter hundratals andra lagar och författningar, främst s.k. särskilda registerförfattningar för myndigheters behandling av personuppgifter. Det har lagts ned betydande lagstiftningsresurser – tusentals sidor offentligt tryck och remissyttranden – på att genomföra regler som har sin grund i PUL och arbetet fortsätter med nya utredningar och förslag. Företag och myndigheter har också fått lägga ned mycket kraft och resurser på att följa lagstiftningen. Läs mer

Dela :

Karnov Group / Lexino Bok | E-publikation ]

Arbetsrätt ]

Karnov Group / Lexino – Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

, Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, första utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

Sören Öman har skrivit en omfattande lagkommentar på internet till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS). Manuset till kommentaren är på mer än 55 000 ord. Kommentaren publiceras i Lexino av Karnov Group. Den uppdateras löpande.

Detta är den första utgåvan av LAS-kommentaren, uppdaterad per den 1 september 2013. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaDet händer inte så sällan att en arbetsgivare med tiden höjer kvalifikationskraven vid nyanställning så att det finns anställda med lång anställningstid som inte uppfyller de nya kraven och nyanställda som gör det. De tidigare anställda klarar givetvis i någon mening fortfarande av sina arbetsuppgifter trots de höjda kraven. Men frågan är hur de nya kraven ska tillåtas påverka de tidigare anställdas anställningsskydd. Den frågan skriver Sören Öman om i en expertkommentar i Blendow Lexnova som kommer ut senare i oktober 2013. Kommentaren är skriven mot bakgrund av ett färskt rättsfall från Arbetsdomstolen. Läs mer

Dela :

Nytt seminarium : Konkurrensklausuler för anställda och andra avtal som hindrar konkurrens om arbetskraften

på Stockholms universitet

Talare : Bengt Domeij Christina Ramberg

Anmälda deltagare : 76 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

Talare framför publik

Avtalsklausuler som ska hindra arbetstagare från att ta anställning hos arbetsgivarens konkurrenter eller bedriva egen kokurrerande verksamhet får inte vara oskäliga. Skäligheten bedöms antingen enligt ett kollektivavtal från 1969 eller 38 § avtalslagen. I realiteten formuleras sådana konkurrensklausuler ofta ensidigt av arbetsgivaren med följden att de blir alltför långtgående, konstaterar professor Bengt Domeij i en ny undersökning. Det innebär stora nackdelar för arbetstagaren eftersom klausulen tenderar att bli avskräckande även när den är ogiltig. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Stockholm Centre for Commercial Law, där Sören Öman är föreståndare, har börjat ett samarbete med University of Florence och bl.a. professor Silvana Sciarra. Som en inledning på samarbetet hålls en gemensam internationell konferens i Cortona, Italien, den 25 oktober 2013: Intersections between commercial law and labour law: The way ahead. Sören Öman talar på konferensen. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

ZeteoSören Öman och medförfattaren Hans-Olof Lindblom har precis lämnat manus till en uppdaterad version av kommentaren till personuppgiftslagen på internet. Den publiceras snart av Zeteo / Norstedts Juridik. Det har kommit en hel del ny praxis sedan förra uppdateringen.

Kommentaren till personuppgiftslagen på internet uppdateras årligen. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Jordklot symboliserande internetDatalagskommittén var en av de allra första offentliga utredningar som hade en hemsida på internet. Den gjordes helt för hand av Sören Öman, då sekreterare i kommittén. Hemsidan har länge varit borta från internet och bara funnits tillgänglig i form av utskrifter i Riksarkivets gömmor. Sören Öman har nu fått nog och försökt att återlansera hemsidan i all sin glans som den såg ut 1997, då kommittén avslutade sitt arbete genom att bl.a. föreslå det som kom att bli personuppgiftslagen. Tyvärr kan inte dagens webbläsare göra full rättvisa åt alla fräcka designelement och funktioner som hemsidan var utrustad med på sin tid, men den coola färgsättningen verkar ha överlevt. Ungefär så här såg hemsidan ut år 1997. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

LexinoSören Öman har precis lämnat manus till en omfattande lagkommentar på internet till anställningsskyddslagen. Den kommer snart att publiceras i Lexino hos Karnov.

Manuset till kommentaren till lagen (1982:80) om anställningsskydd är på mer än 55 000 ord. Manuset tog en stor del av sommaren att skriva, så kommentaren är helt uppdaterad. Den kommer också att uppdateras fortlöpande. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Finalitetsprincipen vid kontroll av anställdas arbetstid” i Blendow Lexnova augusti 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om kontroll av anställdas arbetstid och den s.k. finalitetsprincipen i EG-direktivet om personuppgifter. Kommentaren behandlar, med referenser till aktuell praxis, frågan om i vilken utsträckning en arbetsgivare kan återanvända personuppgifter för arbetstidskontroll. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaMed bara ett par veckors mellanrum har den svenska Datainspektionen och norska Høyesterett kommit till helt olika slutsatser om den EU-gemensamma så kallade finalitetsprincipen om att insamlade uppgifter inte får användas för ändamål som är oförenliga med insamlingsändamålet. Det skriver Sören Öman om i en expertkommentar i Blendow Lexnova som kommer ut senare i augusti 2013. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

FöredragshållareFörsta halvåret 2013 höll Sören Öman föredrag vid hela 26 tillfällen, dvs. åtminstone ett i veckan, oftast heldag. Det är fler föredrag än vad det brukar vara. Det är svårt att säga varför efterfrågan på föredrag av Sören Öman ökar. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Talare framför publikStockholm Centre for Commercial Law, där Sören Öman är föreståndare, och Institutet för social civilrätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet har börjat ett samarbete med seminarier om svensk arbetsrätt.

Under våren 2013 hölls tre seminarier: Läs mer

Dela :

Åhnberg Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

, AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, Åhnberg Förlag, 2013 (224 sid.)

ISBN :

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare finns i denna bok. Läs mer

Dela :

Nytt prejudikat : AD 2013 nr 47

meddelad — Enhällig

Del av verksamhet | Entreprenörsbyte | Mellandom | Övergång av verksamhet ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : ISS Facility Services Aktiebolag & Unionen & Visita

Ombud : Jonas Stenmo & Lena Isenstam & Magnus Bäckström

Vågskål

Sammanfattning :

Ett företag som driver hotell har bytt städentreprenör. Entreprenörsbytet behandlades av parterna som en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen och den nya städentreprenören övertog en stor del av överlåtarens personal. Fråga om övergången även omfattat viss administrativ personal hos det överlåtande bolaget. Frågan har prövats genom mellandom.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 47

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Britt Angleryd, Ari Kirvesniemi, Kent Johansson, Carina Lindberg och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Nytt rättsfall om konkurrensklausul och företagshemligheter” i Blendow Lexnova maj 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om konkurrensklausuler. Kommentaren utgår från ett aktuellt fall – AD 2013 nr 24 – där Arbetsdomstolen inte bara behandlat skäligheten av en konkurrensklausul, utan även bl.a. prövat frågan om ett ensidigt begränsande från arbetsgivarens sida ska vägas in när klausulens skälighet bedöms i domstol.

Dela :

Nytt prejudikat : AD 2013 nr 43

meddelad — Enhällig

Arbetsskada | Avtalslagen | Europakonventionen | Jämkning av avtal | Mellandom | Offentlig anställning | Rättegångshinder | Skiljeklausul | Statliga sektorn | Taleförbud ]

[ Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

Parter : J.R. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Thomas Ljungdahl

Vågskål

Sammanfattning :

En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrkande om bl.a. skadestånd enligt skadeståndslagen under påstående att arbetsgivaren vållat honom en arbetsskada. Arbetsgivaren har invänt i första hand att arbetstagaren, enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal om arbetsskadeförsäkring, inte får föra skadeståndstalan mot arbetsgivaren. Arbetstagaren har genmält att en tillämpning av bestämmelsen skulle dels strida mot artikel 6.1 Europakonventionen, dels vara oskälig enligt 36 § avtalslagen. Fråga om bestämmelsen ska tillämpas eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 43

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Folke K. Larsson, Marianne Hörding, Curt Karlsson, Gunilla Runnquist och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Nytt prejudikat : AD 2013 nr 42

meddelad — Med skiljaktig mening

Anställningstid | Automatisk övergång till anställning tills vidare | Avskedande | Kommunala sektorn | Obehörig lärare | Offentlig anställning | Tidsbegränsad anställning | Vikariat ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ombud : Göran Söderlöf & Rama Sarrafian & Rikard Hultman & Tommy Larsson

Vågskål

Sammanfattning :

En utbildad förskollärare har hos en kommun haft flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar, dels som vikarierande förskollärare, dels som obehörig lärare. Fråga om den senaste anställningen som vikarierande förskollärare övergått till en tillsvidareanställning till följd av regeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen. Avgörande för tvistefrågan är om arbetstagaren vid tillämpning av den regeln ska tillgodoräknas anställningstiden då han hade tidsbegränsade anställningar som obehörig lärare.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 42

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Bengt Huldt, Kent Johansson, Per Bardh (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Nytt seminarium : Tolkning av kollektivavtal: Tolkas de annorlunda än andra avtalstyper?

på Stockholms universitet

Talare : Christina Ramberg Erik Danhard

Anmälda deltagare : 50 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

Talare framför publik

Kollektivavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär. Det medför en s.k. fredsplikt i reglerade frågor. Det binder även avtalsslutande arbetsmarknadsorganisationers medlemmar och tar över de överenskommelser de kan ha träffat. Kollektivavtalet har i det avseendet karaktären av ett tvingande standardavtal.

Vid tolkningen av kollektivavtal tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som gäller för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på seminariet med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare. Särskilt berörs efterkommande lagstiftnings betydelse för kollektivavtalets tolkning och tillämpningsområde. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

En ny kameraövervakningslag” i Blendow Lexnova april 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt kommenterar Sören Öman förslaget till en ny kameraövervakningslag. Kommentaren behandlar bl.a. tillståndsprocessen, vilken övervakning som inte är tillståndspliktig samt förhållandet till personuppgiftlagen.

Dela :

Nytt prejudikat : AD 2013 nr 34

meddelad — Enhällig

Föreningsrätt | Förhandlingskrav | Rättegångshinder | Stridsåtgärd ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS Företagen

Ombud : Anita Hagelin & Dan Holke & Henrik Boman & Lars Gellner & Mattias Landgren

Vågskål

Sammanfattning :

Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett antal medlemsföretag i två arbetsgivarorganisationer. Arbetsgivarorganisationerna har gjort gällande att förbundet kränkt företagens föreningsrätt eftersom stridsåtgärderna dels vidtagits som en reaktion på att medlemsföretagen deltagit i arbetsgivarsamverkan inom Svenskt Näringsliv, dels särskilt riktats mot medlemsföretag vars representanter är verksamma i organ på arbetsgivarsidan.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 34

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

av

Utropstecken

Prop. 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt materialNu börjar den s.k. e-plikten att gälla för ett antal utvalda massmedieföretag och myndigheter. De utvalda ska under en testperiod lämna in till Kungl. biblioteket det som nätpubliceras från och med den 1 april 2013. Från och med 2015 träder e-plikten i kraft för övriga. Kungl. biblioteket ska spara det inlämnade för all framtid så att vårt digitala kulturarv finns kvar även om näten slocknar eller material tas bort. Läs mer

Dela :

Nytt seminarium : När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 2

på Stockholms universitet

Talare : Jori Munukka Mikael Hansson

Anmälda deltagare : 66 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

Talare framför publik

Anställningsavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär, men i avsaknad av särskild lagstiftning får allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas på avtalet. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som anses gälla för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på två seminarier med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare.

På det andra seminariet tar vi upp dels betydelsen av bruket på arbetsplatsen för innehållet i anställningsavtalet, dels kollektivavtals s.k. efterverkan för anställningsavtalet. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Blendow Lexnova

Europadomstolen och anställningsskyddet” i Blendow Lexnova februari 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om ny anställningsskyddspraxis från Europadomstolen. I kommentaren behandlas avgränsningen mellan den anställdes religionsfrihet samt arbetsgivarens olika intressen liksom det första fallet där Europadomstolen beordrat en stat att återinsätta en avskedad statsanställd i tjänst.

Europakonventionen och Europadomstolens praxis får allt större betydelse för den svenska arbetsrätten. I en tidigare expertkommentar i arbetsrätt (för november 2012) har jag beskrivit hur Arbetsdomstolen, grundat på Europakonventionen och Europadomstolens uttolkning av denna, för första gången underkänt en kollektivavtalsbestämmelse (om löneavdrag för oorganiserade för kontrollavgifter). Jag har också tidigare (i expertkommentaren i arbetsrätt för mars 2012) berättat om principiellt viktiga domar från Europadomstolen som fastslagit att (även) privatanställda ska ha skydd för sin yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare. Nu har det under januari 2013 kommit ytterligare domar från Europadomstolen av betydelse för anställningsskyddet.

Dela :

Nytt seminarium : När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 1

på Stockholms universitet

Talare : Jori Munukka Mikael Hansson

Anmälda deltagare : 84 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

Talare framför publik

Anställningsavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär, men i avsaknad av särskild lagstiftning får allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas på avtalet. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som anses gälla för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på två seminarier med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare.

På det första seminariet tar vi upp dels ogiltighet enligt allmänna avtalsrättsliga regler, t.ex. på grund av svek, dels skadestånd när en åtgärd,t.ex. en uppsägning eller ett avskedande, har orsakat sjukdom med åtföljande inkomstförlust. Läs mer

Dela :

Nytt prejudikat : AD 2013 nr 12

meddelad — Enhällig

Avskedande | Bevisbörda | Sexuella trakasserier | Tvåmånadersregeln | Varning ]

[ Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

Parter : Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB & S.A.

Ombud : Anders Karlsson & Henric Ask

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av avskedande på grund av bland annat sexuella trakasserier innefattande även fråga om arbetsgivaren till följd av den så kallade tvåmånadersregeln i 18 § anställningsskyddslagen förlorat rätten att till grund för avskedandet åberopa samtliga tillfällen av sexuella trakasserier.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 12

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Anders Hagman, Sten-Ove Niklasson och Agneta Lindblom Hulthén. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :