Hem: Nyheter:

E-plikt: Det svenska digitala kulturarvet sparas fullt ut!

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter
E-plikten framför allt

E-plikten framför allt
Bild: Eplicta.se

Från årsskiftet (2014/2015) börjar Kungl. biblioteket på allvar att spara det svenska digitala kulturarvet. Alla professionella publicister som har unikt webbmaterial får då leveransplikt (e-plikt) och ska själva successivt leverera nypublicerat material med så kallad metadata om publiceringen till Kungl. biblioteket för slutförvaring. Under en övergångsperiod från den 1 april 2013 har bara vissa utvalda publicister och myndigheter haft e-plikt för att trimma in systemet. Det är ännu oklart hur det insamlade materialet kan göras tillgängligt i framtiden.

Sedan ett par tidigare utredningsförslag om leveransplikt till Kungl. biblioteket av nätpublicerat material inte lett till lagstiftning (SOU 1998:111 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och SOU 2003:129 [ pdf |Paragraftecken ]), anlitades Sören Öman som utredare av frågan. Sören Öman lämnade sitt förslag i december 2009 (Ds 2009:61 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]). Därefter hjälpte Sören Öman Utbildningsdepartementet med lagrådsremiss, föredragning i Lagrådet och proposition. Regeringens förslag (prop. 2011/12:121 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]), som antogs av riksdagen i juni 2012, byggde i stor utsträckning på Sören Ömans ursprungliga förslag. E-plikten regleras i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Kungl. biblioteket i Humlegården

Kungl. biblioteket i Humlegården

Leveransplikt för tryckta skrifter har funnits sedan 1600-talet och inneburit att allt svenskt tryckt material sedan dess finns hos Kungl. biblioteket. Nu kommer också i stor utsträckning den svenska delen av internet och andra digitala nättjänster att från och med 2015 sparas för all framtid på motsvarande sätt till fromma för framtida forskare och andra nyfikna. Det är i princip bara professionella e-publicister som har e-plikt så bl.a. mina små inlägg på hemsidan kommer att falla i glömska när nätet så småningom slocknat.

Det är bara det sakliga innehållet i form av filer med text, ljud och bild som kommer att sparas med hjälp av e-plikten så man får lita till andra metoder som egen webbinsamling för att i framtiden kunna visa hur det faktiskt såg ut på nätet vid en viss tidpunkt. Sådana initiativ finns redan. Det internationellt mest kända är nog Internet Archive. Så här såg t.ex. min hemsida ut år 2009 (innan jag radikalt gjorde om den) enligt Internet Archive: https://web.archive.org/web/20091119061523/http://www.sorenoman.se/.

Själv har jag dragit mitt lilla strå till den stacken genom att återlansera Datalagskommitténs hemsida från år 1997 (handgjord av mig, då sekreterare i kommittén). Det var en av de första offentliga utredningar som hade en egen hemsida: /datalagskommittens-hemsida-fran-ar-1997-aterlanseras/

Dela :

» Skrifter om dataskydd och annan it-rätt av Sören Öman ( 82 st. )

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (Norstedts Juridik 2020)
Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (Norstedts Juridik 2019)

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar ( Sören Öman )

Version 2020 2020 (  sidor )
Internet­version 2020
Norstedts Juridik

Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället (Studentlitteratur andra upplagan 2016)
Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället (Studentlitteratur andra upplagan 2016)

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället ( medförfattare )

Tredje upplagan 2018 ( 560 sidor )
Talbok 2019
Student­litteratur

Personuppgiftslagen – En kommentar (4 uppl. Norstedts Juridik 2011)
Personuppgiftslagen – En kommentar (4 uppl. Norstedts Juridik 2011)

Personuppgiftslagen – En kommen­tar (Sören Öman & Hans-Olof Lindblom )

4 uppl. 2011 (722 sidor)
Internet­version 2017
Norstedts Juridik

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning

SOU 2017:66 ( 766 sidor )
Social­departe­mentet

Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)
Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)

Leveransplikt för elektroniska doku­ment

Ds 2009:61 ( 219 sidor )
Utbildnings­departe­mentet

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritets­skydd i arbets­livet

SOU 2009:44 ( 457 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)
Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)

Fritid på egna villkor

SOU 2009:29 ( 307 sidor )
Integra­tions- och jäm­ställd­hets­departe­mentet

Studiestödsdatalag (SOU 2007:64)
Studiestödsdatalag (SOU 2007:64)

Studie­stöds­data­lag

SOU 2007:64 ( 229 sidor )
Utbildnings­departe­mentet

Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)
Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)

Patient­data och läke­medel m.m.

SOU 2007:48 ( 335 sidor )
Social­departe­mentet

Patientdatalag (SOU 2006:82)
Patientdatalag (SOU 2006:82)

Patient­data­lag

SOU 2006:82 ( 646 sidor )
Social­departe­mentet

Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)

Översyn av person­upp­gifts­lagen

SOU 2004:6 ( 367 sidor )
Justitie­departe­mentet

Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)
Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)

Personlig integritet i arbets­livet

SOU 2002:18 ( 335 sidor )
Närings­departe­mentet

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109)
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109)

Behandling av person­upp­gifter inom social­tjänsten

SOU 1999:109 ( 240 sidor )
Social­departe­mentet

Integritet • Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39)
Integritet • Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39)

Integritet • Offentlig­het • Informations­teknik

SOU 1997:39 ( 873 sidor )
Justitie­departe­mentet

Juno
Klicka för mer information

Data­skydds­för­ordningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet

Juno ( Norstedts Juridik )

Zeteo
Klicka för mer information

Person­upp­gifts­lagen – En kommen­tar på internet

Juno ( Norstedts Juridik )

Blendow Lexnova
Expertkommentarer i arbetsrätt och offentligt rätt – Klicka för att läsa

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

» Föredrag av Sören Öman
( 7 st. kommande & 517 st. hållna sedan 2004, med 6 841 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-01-21 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-02-17 Data­skydds­för­ord­ningen – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-03-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-03-23 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )