Hem: Nyheter:

Högsta domstolen gör snäv tolkning av undantaget från PUL för privat behandling

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

VågskålAtt som privatperson lagra en fil med en massa uppgifter, varav många personuppgifter av känslig natur, lokalt i sin dator för att själv kunna söka efter intressanta mål i domstol är inte en privat behandling som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag.

En privatperson hade begärt att få ut en fil med samtliga dagboksblad i mål som kommit in till Svea hovrätt under år 2013. Hovrätten hade avslagit begäran på grund av sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för en personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med PUL. Mottagarens tilltänkta behandling efter ett utlämnade får alltså inte stå i strid med PUL. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att den sekretessbestämmelsen inte kan tillämpas om PUL inte är tillämplig på den tilltänkta behandlingen (HFD 2014 ref. 66).

Privatpersonen överklagade hovrättens avslagsbeslut till Högsta domstolen, som kunde ta upp målet utan prövningtillstånd eftersom det hade börjat i hovrätten och inte i någon tingsrätt. Privatpersonen hade huvudsakligen angett att hans avsikt är att lagra filen med dagboksbladen lokalt i sin dator för att själv kunna söka i den efter mål som han kan finna intressanta. Enligt 6 § PUL gäller lagen inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Högsta domstolen sade följande i frågan om det undantaget var tillämpligt.

[Privatpersonens] begäran avser ett s.k. massuttag av uppgifter. Den begärda filen skulle innehålla ett antal personuppgifter, varav många av integritetskänslig natur. Högsta domstolen instämmer i hovrättens bedömning att undantaget för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur inte är tillämpligt i detta fall.

Högsta domstolen har därmed gjort en snäv tolkning av undantaget. Detta har skett med en för Högsta domstolen i dag okaraktäristiskt kortfattad motivering. Man får t.ex. inte reda på varför en privatperson inte som ett led i en verksamhet av rent privat natur kan av nyfikenhetsskäl lagra och söka bland en massa uppgifter, varav många är känsliga personuppgifter. Inte heller redovisar Högsta domstolen den praxis som finns från EU-domstolen om motsvarande undantag i EG-direktivet om personuppgifter (artikel 3.2).

» Läs Högsta domstolens beslut
______

Högsta domstolen har numera i ett nytt beslut lämnat en utförligare motivering och redovisat ett rättsfall från EU-domstolen.

» Läs mitt inlägg om det nya beslutet

Dela :

» Skrifter om dataskydd och annan it-rätt av Sören Öman ( 82 st. )

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (Norstedts Juridik 2020)
Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (Norstedts Juridik 2019)

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar ( Sören Öman )

Version 2020 2020 (  sidor )
Internet­version 2020
Norstedts Juridik

Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället (Studentlitteratur andra upplagan 2016)
Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället (Studentlitteratur andra upplagan 2016)

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället ( medförfattare )

Tredje upplagan 2018 ( 560 sidor )
Talbok 2019
Student­litteratur

Personuppgiftslagen – En kommentar (4 uppl. Norstedts Juridik 2011)
Personuppgiftslagen – En kommentar (4 uppl. Norstedts Juridik 2011)

Personuppgiftslagen – En kommen­tar (Sören Öman & Hans-Olof Lindblom )

4 uppl. 2011 (722 sidor)
Internet­version 2017
Norstedts Juridik

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning

SOU 2017:66 ( 766 sidor )
Social­departe­mentet

Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)
Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)

Leveransplikt för elektroniska doku­ment

Ds 2009:61 ( 219 sidor )
Utbildnings­departe­mentet

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritets­skydd i arbets­livet

SOU 2009:44 ( 457 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)
Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)

Fritid på egna villkor

SOU 2009:29 ( 307 sidor )
Integra­tions- och jäm­ställd­hets­departe­mentet

Studiestödsdatalag (SOU 2007:64)
Studiestödsdatalag (SOU 2007:64)

Studie­stöds­data­lag

SOU 2007:64 ( 229 sidor )
Utbildnings­departe­mentet

Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)
Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)

Patient­data och läke­medel m.m.

SOU 2007:48 ( 335 sidor )
Social­departe­mentet

Patientdatalag (SOU 2006:82)
Patientdatalag (SOU 2006:82)

Patient­data­lag

SOU 2006:82 ( 646 sidor )
Social­departe­mentet

Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)

Översyn av person­upp­gifts­lagen

SOU 2004:6 ( 367 sidor )
Justitie­departe­mentet

Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)
Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)

Personlig integritet i arbets­livet

SOU 2002:18 ( 335 sidor )
Närings­departe­mentet

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109)
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109)

Behandling av person­upp­gifter inom social­tjänsten

SOU 1999:109 ( 240 sidor )
Social­departe­mentet

Integritet • Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39)
Integritet • Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39)

Integritet • Offentlig­het • Informations­teknik

SOU 1997:39 ( 873 sidor )
Justitie­departe­mentet

Juno
Klicka för mer information

Data­skydds­för­ordningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet

Juno ( Norstedts Juridik )

Zeteo
Klicka för mer information

Person­upp­gifts­lagen – En kommen­tar på internet

Juno ( Norstedts Juridik )

Blendow Lexnova
Expertkommentarer i arbetsrätt och offentligt rätt – Klicka för att läsa

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

» Föredrag av Sören Öman
( 2 st. kommande & 517 st. hållna sedan 2004, med 6 841 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2020-12-03 Skyddet för företagshemligheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-01-21 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )