Hem: Nyheter:

Högsta domstolen förklarar sin snäva tolkning av undantaget från PUL för privat behandling

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

VågskålAtt av nyfikenhet söka bland personuppgifter för att hitta intressanta rättsfall är inte ett led i en sådan verksamhet av rent privat natur som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag, där domstolen utvecklar hur man bör se på det aktuella undantaget från PUL.

En privatperson hade begärt att få ut en fil med samtliga dagboksblad i mål som kommit in till Svea hovrätt under år 2013. Hovrätten hade avslagit begäran på grund av sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för en personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med PUL. Högsta domstolen fastställde med en kortfattad motivering hovrättens beslut. Det har jag berättat närmare om i ett tidigare inlägg. Avslaget motiverades bl.a. med att begäran avsåg ett s.k. massuttag av uppgifter, varav många var personuppgifter av integritetskänslig natur. Därför omfattades den tilltänkta behandlingen inte av det aktuella undantaget från PUL.

Nu hade privatpersonen återkommit med sin begäran. Han begränsade den dock till att avse bara så många personuppgifter som möjligt för att undantaget för privat behandling skulle vara tillämpligt. Han fick igen ett avslag av hovrätten som, efter överklagande, nu fastställts av Högsta domstolen.

I mitt tidigare inlägg noterade jag att motiveringen i det första beslutet var kortfattad och att Högsta domstolen inte redovisade den praxis som finns om motsvarande undantag i EG-direktivet om personuppgifter (artikel 3.2). I det nya beslutet tar Högsta domstolen upp det senaste rättsfallet från EU-domstolen och lämnar en mer utförlig motivering.

Vi får veta att bedömningen av om en viss verksamhet är av rent privat natur ska göras objektivt, dvs. utifrån vad som normalt kan bedömas höra till privat- och familjelivet. Mängden personuppgifter som behandlas har inte någon självständig betydelse för om behandlingen är undantagen från personuppgiftslagen eller inte, men antalet personuppgifter som begärs utlämnade kan däremot ha betydelse vid domstolens bedömning av om undantaget är tillämpligt i det enskilda fallet. Om begäran avser ett stort antal personuppgifter, kan detta, enligt Högsta domstolen, nämligen i sig tala för att verksamheten inte är av rent privat natur i den mening som avses i bestämmelsen. Det som sökanden hade uppgett om hur han avsåg att använda dagboksbladen – att lagra filen med dagboksbladen i sin dator för att själv kunna söka efter mål som han kunde finna intressanta – kunde i det aktuella fallet enligt Högsta domstolen inte antas utgöra ett led i en verksamhet av rent privat natur i den mening som avses i 6 § personuppgiftslagen.

Jag börjar komma till sjukdomsinsikt om att min privata hobby att söka efter och läsa intressanta rättsfall, även om de skulle innehålla personuppgifter, inte kan – objektivt sett – bedömas som riktigt normal…

» Läs Högsta domstolens nya beslut

» Läs Högsta domstolens tidigare beslut

» Läs mitt tidigare inlägg

Dela :

» Skrifter om dataskydd och annan it-rätt av Sören Öman ( 82 st. )

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (Norstedts Juridik 2020)
Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (Norstedts Juridik 2019)

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar ( Sören Öman )

Version 2020 2020 (  sidor )
Internet­version 2020
Norstedts Juridik

Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället (Studentlitteratur andra upplagan 2016)
Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället (Studentlitteratur andra upplagan 2016)

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället ( medförfattare )

Tredje upplagan 2018 ( 560 sidor )
Talbok 2019
Student­litteratur

Personuppgiftslagen – En kommentar (4 uppl. Norstedts Juridik 2011)
Personuppgiftslagen – En kommentar (4 uppl. Norstedts Juridik 2011)

Personuppgiftslagen – En kommen­tar (Sören Öman & Hans-Olof Lindblom )

4 uppl. 2011 (722 sidor)
Internet­version 2017
Norstedts Juridik

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning

SOU 2017:66 ( 766 sidor )
Social­departe­mentet

Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)
Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)

Leveransplikt för elektroniska doku­ment

Ds 2009:61 ( 219 sidor )
Utbildnings­departe­mentet

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritets­skydd i arbets­livet

SOU 2009:44 ( 457 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)
Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)

Fritid på egna villkor

SOU 2009:29 ( 307 sidor )
Integra­tions- och jäm­ställd­hets­departe­mentet

Studiestödsdatalag (SOU 2007:64)
Studiestödsdatalag (SOU 2007:64)

Studie­stöds­data­lag

SOU 2007:64 ( 229 sidor )
Utbildnings­departe­mentet

Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)
Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)

Patient­data och läke­medel m.m.

SOU 2007:48 ( 335 sidor )
Social­departe­mentet

Patientdatalag (SOU 2006:82)
Patientdatalag (SOU 2006:82)

Patient­data­lag

SOU 2006:82 ( 646 sidor )
Social­departe­mentet

Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)

Översyn av person­upp­gifts­lagen

SOU 2004:6 ( 367 sidor )
Justitie­departe­mentet

Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)
Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)

Personlig integritet i arbets­livet

SOU 2002:18 ( 335 sidor )
Närings­departe­mentet

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109)
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109)

Behandling av person­upp­gifter inom social­tjänsten

SOU 1999:109 ( 240 sidor )
Social­departe­mentet

Integritet • Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39)
Integritet • Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39)

Integritet • Offentlig­het • Informations­teknik

SOU 1997:39 ( 873 sidor )
Justitie­departe­mentet

Juno
Klicka för mer information

Data­skydds­för­ordningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet

Juno ( Norstedts Juridik )

Zeteo
Klicka för mer information

Person­upp­gifts­lagen – En kommen­tar på internet

Juno ( Norstedts Juridik )

Blendow Lexnova
Expertkommentarer i arbetsrätt och offentligt rätt – Klicka för att läsa

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

» Föredrag av Sören Öman
( 7 st. kommande & 517 st. hållna sedan 2004, med 6 841 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-01-21 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-02-17 Data­skydds­för­ord­ningen – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-03-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-03-23 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )