: :

Högsta domstolen gör snäv tolkning av undantaget från PUL för privat behandling

Att som privatperson lagra en fil med en massa uppgifter, varav många personuppgifter av känslig natur, lokalt i sin dator för att själv kunna söka efter intressanta mål i domstol är inte en privat behandling som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag.

En privatperson hade begärt att få ut en fil med samtliga dagboksblad i mål som kommit in till Svea hovrätt under år 2013. Hovrätten hade avslagit begäran på grund av sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för en personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med PUL. Mottagarens tilltänkta behandling efter ett utlämnade får alltså inte stå i strid med PUL. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att den sekretessbestämmelsen inte kan tillämpas om PUL inte är tillämplig på den tilltänkta behandlingen (HFD 2014 ref. 66).

Privatpersonen överklagade hovrättens avslagsbeslut till Högsta domstolen, som kunde ta upp målet utan prövningtillstånd eftersom det hade börjat i hovrätten och inte i någon tingsrätt. Privatpersonen hade huvudsakligen angett att hans avsikt är att lagra filen med dagboksbladen lokalt i sin dator för att själv kunna söka i den efter mål som han kan finna intressanta. Enligt 6 § PUL gäller lagen inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Högsta domstolen sade följande i frågan om det undantaget var tillämpligt.

[Privatpersonens] begäran avser ett s.k. massuttag av uppgifter. Den begärda filen skulle innehålla ett antal personuppgifter, varav många av integritetskänslig natur. Högsta domstolen instämmer i hovrättens bedömning att undantaget för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur inte är tillämpligt i detta fall.

Högsta domstolen har därmed gjort en snäv tolkning av undantaget. Detta har skett med en för Högsta domstolen i dag okaraktäristiskt kortfattad motivering. Man får t.ex. inte reda på varför en privatperson inte som ett led i en verksamhet av rent privat natur kan av nyfikenhetsskäl lagra och söka bland en massa uppgifter, varav många är känsliga personuppgifter. Inte heller redovisar Högsta domstolen den praxis som finns från EU-domstolen om motsvarande undantag i EG-direktivet om personuppgifter (artikel 3.2).

» Läs Högsta domstolens beslut
______

Högsta domstolen har numera i ett nytt beslut lämnat en utförligare motivering och redovisat ett rättsfall från EU-domstolen.

» Läs mitt inlägg om det nya beslutet

Dela :