Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Valfrihets­system hos Arbets­för­med­lingen
Ds 2010:1

Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Valfrihets­system hos Arbets­för­med­lingen ( Ds 2010:1 )

Arbetsmarknadsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 978-913823337-5

Antal sidor : 33 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Upphandling genom valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen
» Utredningens sida

Alla medverkande ( 1 st.  0  1 ) :

Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Konsult

Läs : » Valfrihets­system hos Arbets­för­med­lingen (Ds 2010:1)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Dela :

I promemorian föreslås en ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Det innebär att myndigheten ska förfara på samma sätt som kommunala myndigheter som tillhandahåller valfrihetssystem vid upphandling av tjänster inom hälsovård och socialtjänster.

Det föreslås även att bestämmelserna om facklig vetorätt i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska vara tillämpliga vid ett upphandlingsförfarande enligt lagen om valfrihetssystem i samma utsträckning som gäller enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
__________

Sören Öman utarbetade som konsult ett underlag till promemorian.

» Om Sören Öman