Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman: Departement:

Integrations- och jämställdhetsdepartementet På Wikipedia

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Betänkanden med Sören Öman under Integrations- och jämställdhetsdepartementet ( 1 st. )

2009 ( 1 st. )

Fritid på egna villkor ( SOU 2009:29 )

It-rätt | Övrigt ]

Omslaget till betänkandet Fritid på egna villkor

ISBN : 978-91-38-23176-0

Antal sidor : 307 sid.

Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Utredning : Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationerna m.m. ( IJ 2008:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Ingela Håkansson

Sören Ömans roll i utredningen : Konsult

 Läs : » Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Uppdrag och bakgrund

Statsbidraget till ungdomsorganisationer har förhållandevis ofta varit föremål för översyn. Det nuvarande målrelaterade systemet infördes 1994 och den nuvarande förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer beslutades i december 2001 och tillämpades för första gången vid beslut om bidrag för 2004. Då infördes ett nivåindelat bidrag för att underlätta för nya organisationer att beviljas det reguljära bidraget. Redan i regleringsbrevet för 2005 fick Ungdomsstyrelsen regeringens uppdrag att följa upp de nya bestämmelserna. Under 2005 fördes en livlig debatt om statsbidraget till ungdomsorganisationerna med anledning av misstankar om oegentligheter i några av organisationerna. Riksrevisionen genomförde en granskning av bidraget och Ungdomsstyrelsens uppföljningsuppdrag redovisades som en mycket detaljerad och noggrann genomgång av alla aspekter av bidragssystemet. Riksrevisionens styrelse gjorde också en framställning till riksdagen angående statsbidraget till ungdomsorganisationer. Läs mer

Dela :