Hem: Betänkanden med Sören Öman:

Årsarkiv:

Betänkanden med Sören Öman 1997

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Alla Arbetsdomstolens domar 1997 ( 71 st. )

Arbetsrättslig litteratur 1997 ( 66 st. )

Kåre Mønsted och Nils Kjellegaard Jensen, Ny afgørelse om rækkevidden af virksomhedsoverdragelsesloven i UfR B 1997 s. 429–433

Bo Bylund och Lars Viklund, Arbetstidslagen med kommentar, femte upplagan 1997

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1983, 3:e uppl. 1992, 4:e uppl. 1995.
1:a uppl. med titeln: Arbetstidslagen. 2–3 uppl. med titeln: Nya arbetstidslagen med kommentar.

Soren Nymark, Ledelseudvikling i praksis – Fokus på åremålsansættelse i den offentlige sektor i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1997 nr 3 s. 250–262

Karin Lundström, Jämlikhetslogiken i EG-rätten – En feministisk analys av kvoteringsmålet Kalanke i Styrsystem och jämställdhet – Institutioner i förändring och könsmaktens framtid [ Statens offentliga utredningar (SOU) Vol. 114 ], 1997, s. 176–195

Anteckningar :
SOU 1997:114.

Heikki Halila, Perspektiv på föreningsrätten i Norden i Ånd og rett – Festskrift til Birger Stuevold Lassen (red. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup, Magnus Aarbakke, Eva Modvar och Lars G. Norheim), 1997, s. 407–414

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Stefan Flemström, Ett förändrat anställningsskydd – skott vid sidan av målet? i Advokaten 1997 nr 2 s. 20 ff.

Ruth Nielsen, Internationel privatret og udstationering af arbejdstagere i Festskrift til Ole Lando (red. Jens Fejø, Ruth Nielsen och Lennart Lynge Andersen), 1997, s. 237–257

Förlag : GadJura, København.

Tore Sigeman, Tjänstetillsättning vid universiteten i rättsligt perspektiv i Festskrift till Stig Strömholm (red. Åke Frändberg, Ulf Göranson och Torgny Håstad), 1997, s. 769–794

Förlag : Iustus, Uppsala.

Birgitta Nyström, Stridsåtgärder på en modern arbetsmarknad i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1997 nr 1 s. 17–34

Peter Stare och Anders Wistrand, Norstedts chefspraktika, 1997

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
Lösbladssystem.

Axel Adlercreutz, Handelsrätt och arbetsrätt – Några berörings- och konfliktpunkter i Festskrift till Jan Sandström (red. Jan Ramberg), 1997, s. 15–25

Förlag : Nerenius & Santérus, Stockholm.

Christina Madfors och Göran Söderlöf, Arbetsrätten i kommunerna – En översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommunerna, tredje upplagan 1997

Förlag : Svenska kommunförbundet, Stockholm.

Ole Hasselbalch, EU-perspektivet i arbejdsretten i Ånd og rett – Festskrift til Birger Stuevold Lassen (red. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup, Magnus Aarbakke, Eva Modvar och Lars G. Norheim), 1997, s. 429–437

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Olof Bergqvist, Lars Lunning och Gudmund Toijer, Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, andra upplagan 1997

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1987 s. 609–615 (1:a uppl.).
Axel Adlercreutz i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 37–38 (1:a uppl.).
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 24 (2:a uppl.).
Birgitta Nyström i EU & Arbetsrätt 1998 nr 2 s. 8 (2:a uppl.).
Tore Sigeman i JT 1998–99 s. 209–215 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1986 av Olof Bergqvist & Lars Lunning (supplement 1992 och 1994).
Tidigare titel: Medbestämmande i arbetslivet (1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1977).

Kjell Sandström, Matnyttigt om ledigheter i Lag & Avtal 1997 nr 9 s. 19

Anmälan av :
Karin Reman; Publica Personal Ledighet – Handbok för personalfunktionen, 1997 (lösbladssystem).

Astrid Merethe Svele, Prinsippet om arbeidskraftens frie bevegelighet i EØS-avtalens art. 28 – et restriksjonsforbud eller bare et diskrimineringsforbud? i Tidsskrift for forretningsjus 1997 s. 47–52

Ruth Nielsen och Erika Szyszczak, The social dimension of the European Union, tredje upplagan 1997

Förlag : Handelshøjskolens forlag, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1991, 2:a uppl. 1993.
1–2 uppl. med titeln: The Social Dimension of the European Community.

Ann Numhauser-Henning, Den framtida arbetsrättens förutsättningar i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1997 nr 2 s. 97–108

Jan Fougner, Anmälan av Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten i Tidsskrift for forretningsjus 1997 s. 96–98

Anmälan av :
Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten.

Henrik Karl Nielsen, Lars Adam Rehof och Christian Harlang, Anti diskrimination – Lovgivningen med kommentarer, 1997

Förlag : GadJura, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 185–186.
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 7.

Jan Tormod Dege, Arbeidsgivers styringsrett – Band II Oppsigelse og avskjed – Den alminnelige del, 1997

Förlag : Dege & Co advokatfirma, Oslo.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i TfR 1999 s. 469–473.

Anteckningar :
3 band utg. 1995–1997. Band I Ytre rammevilkår og arbeidsavtalen 1995. Band II Oppsigelse og avskjed – Den alminnelige del 1997. Band III Oppsigelse og avskjed – Den spesielle del 1997.

Jan Tormod Dege, Arbeidsgivers styringsrett – Band III Oppsigelse og avskjed – Den spesielle del, 1997

Förlag : Dege & Co advokatfirma, Oslo.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i TfR 1999 s. 469–473.

Anteckningar :
3 band utg. 1995–1997. Band I Ytre rammevilkår og arbeidsavtalen 1995. Band II Oppsigelse og avskjed – Den alminnelige del 1997. Band III Oppsigelse og avskjed – Den spesielle del 1997.

Lars Viklund, Processen i arbetsdomstolen i Ny Juridik 1997 s. 27–37

Lars Viklund, Rättssäkerheten riskeras om prövningstillstånd införs i Lag & Avtal 1997 nr 4 s. 20

Tore Sigeman, Rättegångsskildringen i Traktorn – En rättslig kommentar i Lag & Avtal 1997 nr 4 s. 19

Anteckningar :
Kommentar till Ivar Lo-Johanssons Traktorn.

Jens Kristiansen, Lønmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, 1997

Förlag : Gad, København.

Anmäld av :
Susanne Fransson i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7.
Stein Evju i Retfærd 1999 nr 84 s. 78–86.
Ole Krarup i UfR B 1998 56–60.

Tore Sigeman, Rättsläget är oklart när annan fackförening kliver in i Lag & Avtal 1997 nr 9 s. 18

Anteckningar :
Replik till Hans Karlsson i Lag & Avtal 1997 nr 8. Jämför Tore Sigeman i Lag & Avtal 1997 nr 7.

Håkan Göransson, Förtroendemannalagen, tredje upplagan 1997

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1984, 2:a uppl. 1991.

Kåre F. V. Petersen, Steg för steg in i framtiden – trettio år av social dialog [ Arbetslivsrapport Vol. 12 ], 1997

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Solna.

Anmäld av :
Torunn Olsen i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7.

Anteckningar :
Arbetslivsrapport 1997:12.

Lena Svenæus, Varför fick inte prosten tjänst som kyrkoherde? i Lag & Avtal 1997 nr 3 s. 22–23

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1997 nr 16.

Lars Dirke, Europeiska företagsråd i Ny Juridik 1997 s. 64–84

Niklas Bruun, Fackliga roller i Europa i Fackliga organisationsstrategier (red. Anders L. Johansson), 1997, s. 91–110

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Solna.

Hans Karlsson, Strejk för avtalsrätt är inte olaglig i Lag & Avtal 1997 nr 8 s. 20

Anteckningar :
Replik till Tore Sigeman i Lag & Avtal 1997 nr 7. Replik av Tore Sigeman i Lag & Avtal 1997 nr 9.

Karin Renman, Publica Personal Ledighet – Handbok för personalfunktionen, 1997

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Kjell Sandström i Lag & Avtal 1997 nr 9 s. 19.

Anteckningar :
Lösbladssystem.

Sven-Hugo Ryman, Gedigen avhandling i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7–8

Anmälan av :
Johan Schelin; Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden – En studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden, 1997.

Nina Christoffersen, Distancearbejde i Nordisk Försäkringstidskrift 1997 s. 325–334

Marie-Louise Pold Christiansen, Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet i Juristen 1997 s. 326–332

Helga Aune, Likebehandlingsprinsippet og arbeidstakere i deltidsstilling – Terskler i regelverk og virkningen av disse for deltidsarbeidende [ Institutt for offentlig retts skriftserie Vol. 2 ], 1997

Förlag : Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, Oslo.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jørgen Rønnow Bruun; Usaglig afskedigelse i TfR 1997 s. 294–299

Anmälan av :
Jørgen Rønnow Bruun; Usaglig afskedigelse.

Johan Schelin, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden – En studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden, 1997

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Sven-Hugo Ryman i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7–8.
Peter Wetterstein i JT 1997/98 s. 567–577.

Sebastian Krebber, Internationales Privatrecht des Kündigungsschutzes bei Arbeitsverhältnissen, 1997

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Ruth Nielsen; Employer’s Prerogatives – in a European and Nordic Perspective i TfR 1997 s. 306–315

Anmälan av :
Ruth Nielsen; Employer’s Prerogatives – in a European and Nordic Perspective.

Nils Elvander, Skilj på medling och inkomstpolitik i Lag & Avtal 1997 nr 8 s. 19

Lars Hartzell, Preskription i arbetstvister – ett fackligt privilegium? i Advokaten 1997 nr 6 s. 28

Eva R. Andersson, Fem mål för värdiga löner – Om fem lönediskrimineringsmål i Arbetsdomstolen, 1997

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Solna.

Jens Paulsen, Afskedigelse – Genansættelse, godtgørelse og erstatning, 1997

Förlag : GadJura, København.

Anmäld av :
Ruth Niesen i UfR B 1998 s. 239.

Anteckningar :
Senare titel: Afskedigelse – Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt – alm. del (2015).

Kai Krüger, Arbeidsgiveransvar for konsernets beslutningstagere i datterselskapets styre? i Festskrift till Jan Sandström (red. Jan Ramberg), 1997, s. 281–304

Förlag : Nerenius & Santérus, Stockholm.

Jonas Malmberg, Anställningsavtalet – Om anställningsförhållandets individuella reglering [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 54 ], 1997

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Lars Viklund i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 22.
Sten Åke Zethræus i JT 1997–98 s. 1215–1220.

Nils Elvander, Regeringen och avtalsrörelserna under 1990-talet i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1997 nr 4 s. 251–262

Lina Olofsson, Standardlösningar på komplext problem i Lag & Avtal 1997 nr 9 s. 20

Anmälan av :
Jämo; Jämos handbok om sexuella trakasserier, 1997.

Henric Diefke, Frivilliga avtal om europeiska företagsråd i svenska koncerner – En studie av avtal ingångna före den 22 september 1996 enligt direktiv 94/95/EG [ Arbetslivsrapport Vol. 14 ], 1997

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Solna.

Anteckningar :
Arbetslivsrapport 1997:14.

Hans Stark, Anmälan av Anderz Andersson, Örjan Edström & Lars Zanderin; Arbetsrätten i staten, 1996 i SvJT 1997 s. 88–89

Anmälan av :
Anderz Andersson & Örjan Edström & Lars Zanderin; Arbetsrätten i staten, 1996.

Martti Castrén, Begreppet företagshemlighet ur privat- och offentligrättsligt perspektiv i Ånd og rett – Festskrift til Birger Stuevold Lassen (red. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup, Magnus Aarbakke, Eva Modvar och Lars G. Norheim), 1997, s. 265–270

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anders Kruse, Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och EU – En rättslig jämförelse mellan de nordiska överenskommelserna och en gemensam arbetsmarknad och EG-rättens regler om arbetskraftens fria rörlighet [ TemaNord Vol. 506 ], 1997

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 1997:506.

Susanne Fransson, Kollektivavtal eller lag? i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Jens Kristiansen; Lonmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, 1997.

Klas Levinson, Medbestämmande i förändring i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1997 s. 109–121

Ruth Nielsen, Virksomhedsoverdragelse og tjenesteydelseskontrakter i UfR B 1997 s. 218–220

Peter Hanau, Die Einwirkung des europäischen auf das nationale Arbeitsrecht – Ein Erfahrungsbericht aus Deutschland i Festskrift till Stig Strömholm (red. Åke Frändberg, Ulf Göranson och Torgny Håstad), 1997, s. 323–350

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ruth Nielsen, Virksomhedsoverdragelse og pensionsrettigheder i UfR B 1997 s. 564–565

Örjan Edström, MBL i kommunerna, 1997

Förlag : Kommunlitteratur, Ängelholm.

Erik Werlauff, Negativ foreningsfrihed i grundretlig belysning i Juristen 1997 s. 362–372

Tore Sigeman, Den bastubadande sulfitoperatören – AD 1978 nr 89 i Rättsfall att minnas – till Jan Hellner den 28 oktober 1997, 1997, s. 251–267

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 89.
Också utg. 1998 av Norstedts Juridik.

Merete Preisler, Arbejdsretsloven – menneskerettigheder og aftalesystemet i UfR B 1997 s. 384–390

Kjell Sandström, Ett standardverk på myndigheten i Lag & Avtal 1997 nr 2 s. 21

Anmälan av :
Lennart Aspegren & Eskil Hinn; Offentlig anställning – Kommentar till nya LOA, 1996.
Anderz Andersson & Örjan Edström & Lars Zanderin; Arbetsrätten i staten, 1996.

Torunn Olsen, Verdifullt tilbakebikk i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Kåre V F Petersen; Steg för steg in i framtiden – Trettio år av social dialog, 1997.

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

1997 ( 1 st. )

Integritet • Offentlighet • Informations­teknik ( SOU 1997:39 )

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Omslaget till betänkandet Integritet • Offentlighet • Informationsteknik

ISBN : 91-38-20543-2

Antal sidor : 873 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Datalagskommittén ( Ju 1995:08 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Staffan Vängby

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Integritet • Offentlighet • Informations­teknik (SOU 1997:39)
Kan ta lång tid att ladda eller vara för stor för t.ex. surfplatta (87,2 MB)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

En ny persondatalag

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av datalagen, som kom till redan år 1973. Syftet har varit att åstadkomma en modern och teknikoberoende lagstiftning om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Läs mer

Dela :