Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2010

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2010 ( 62 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2010 ( 19 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2010 ( 94 st. )

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Upphandling och arbete i EU [ Sieps Vol. 3 ], 2010

Förlag : Sieps, Stockholm.

Anmäld av :
Mathias Sylwan i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8.

Anteckningar :
Sieps 2010:3.

Oluf Emborg och Peer Schaumburg-Müller, Offentlig arbejdsret, andra upplagan 2010

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1999 s. 114 (1:a uppl.).
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 83–84 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1998.

Lone L. Hansen, Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2011 nr 2 s. 7.
Peter Arnt Nielsen i UfR B 2011 s. 8–59.

Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven [ Økokrims skriftserie Vol. 19 ], 2010

Förlag : Økokrim, Oslo.

Anmäld av :
Henning Jakhelln & Mårten Faret i Lov og Rett 2013 s. 575–577.

Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 114 ], 2010

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Mia Rönnmar i JT 2010–11 s. 518–525.
Niklas Selberg i Retfærd 2010 s. 122–128.

Ole Hasselbalch, Ansættelsebevisloven med kommentarer, tredje upplagan 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 374 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1998, 2:a uppl. 2002.

Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Tore Lunde i TfR 2010 s. 861–865.
Jens Schovsbo i Lov og Rett 2011 s. 503–506.

Jeppe Høyer Jørgensen, Ansattes konkurrencehandlinger – Loyalitetspligt og markedsføringslovens §§ 1 og 19, 2010

Förlag : Thomson Reuters.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 19.

Ruth Nielsen, Civilretlige diskriminationsforbud, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2010 s. 420.

Tonje Forså Aas, Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler – utvalgte problemstillinger i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 1–121

Martin Agell, Lavalfallet – Den svenska arbetsmarknadsmodellen vid vägs ände i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 11–29

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anniken Astrup, Kravet til sammenhengende ansettelse i relasjon til oppsigelsesfristens lengde i Arbeidsrett 2010 s. 171–179

Rolf Birk, Unilateral Modifications of Employment Terms – Some Comparative Remarks regarding German, Swedish and English Employment Law i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 31–45

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anna Bjering och Erik Sjöman, Arbetsrättslig förhandlings- och informationsskyldighet vid offentligt uppköpserbjudande i SvJT 2010 s. 563–572

Mikaela Björkholm, Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv – En analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter, 2010

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Roger Blanpain, Specificity of Sports – The Lisbon Reform Treaty i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 47–53

Förlag : Iustus, Uppsala.

Annika Blekemo, En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet – En stilla betraktelse över verksamhetsbegreppets utveckling inom svensk arbetsrätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 55–67

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mona Bråten, Kontroll og overvåking i arbeidslivet [ Fafo-rapport Vol. 46 ], 2010

Förlag : Fafo, Oslo.

Anteckningar :
Fafo-rapport 2010:46.

Morten Broberg, Sygdom giver ret til ny ferie i Advokaten (dk) 2010 nr 5 s. 20–22

Niklas Bruun, Ny arkitektur i ”arbetsrättens finrum”? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 69–84

Förlag : Iustus, Uppsala.

Laura Carlson, The Metamorphosis of Swedish Discrimination Law i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 85–109

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Tid för arbete – En betraktelse över en kontraktuell fråga i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 111–133

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Domar som aldrig borde ha meddelats i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 40 och AD 2010 nr 27.
Expertkommentar för maj 2010.

Jonas Ebbeson, Miljörätt och arbetsmiljörätt – ”same, same, but different” i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 135–150

Förlag : Iustus, Uppsala.

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen – en historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2010 s. 27–39

Örjan Edström, Kollektivavtal, fri rörlighet och konkurrensrätt – exemplet storsjöavtalet och bemanningsanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 151–168

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Kollektiv autonomi, ”den nordiske modell” og dens fremtid i Arbeidsrett 2010 s. 1–29

Stein Evju, Styringsrett og restkompetanse i Arbeidsrett 2010 s. 49–65

Stein Evju, Suaviter in modo, fortiter in re? Nihilo nihil – Duplikk til Asbjørn Kjønstad i Arbeidsrett 2010 s. 87–103

Stein Evju, ”Konkurrerende” tariffavtaler i Arbeidsrett 2010 s. 105–141

Stein Evju, Application by Domestic Courts of the European Social Charter i Nordic Journal of Human Rights 2010 s. 401–421

Stein Evju, Arbeidsrett – Utvalgte artikler 2001–2010, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Reinhold Fahlbeck, Lavalutredningen – En annan åsikt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 187–197

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stefan Flemström, Martina Slorach och Sara Strandberg, Livsstilsförpliktelser i anställningsavtalet i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 199–215

Förlag : Iustus, Uppsala.

Susanne Fransson, Berättigad och positiv särbehandling undantag från likabehandlingsprincipen i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 217–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sandra Friberg, Kränkningsersättning – Skadestånd för kränkning genom brott [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 116 ], 2010

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Avsnitt 9 Ersättning för kränkningar som inte är brottsliga (s. 443 ff.).

Mats Glavå, Kunskapssamhället, facket och den svenska modellen – reflektioner kring ett lönesänkningsavtal i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 245–253

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michael Gotthardt, Arbetstagarens rätt att motsätta sig företagsövergång enligt tysk och svensk rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 255–265

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michael Gøtze, Arbejdsgiveres brug af straffeattester i Juristen 2010 s. 144–152

Ronney Hagelberg, Avtal i avsaknad av partsvilja i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 267–281

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 283–309

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Dan Holke och Claes-Mikael Jonsson, Negativ och positiv integration på den kollektiva arbetsrättens område – tankar och reflektioner med anledning av fyra domar från EG-domstolen i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 311–339

Förlag : Iustus, Uppsala.

Martin Jetlund, Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 295–363

Snorre Andreas Kehler och Bo Lauritzen, Tabsbegrænsningspligt i ansættelsesforhold i Juristen 2010 s. 16–22

Christian Kjølaas, Personvern i arbeidsforhold, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Asbjørn Kjønstad, Mer om ros og ris i vitenskapen – Duplikk til Stein Evjus innlegg i Arbeidsrett 2009 s. 240 flg. i Arbeidsrett 2010 s. 82–86

Michaël Koch, Arbetsdomstolen – verksamhet i utveckling i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 341–347

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anders Kruse, Arbetsdomstolens dom i Laval – lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen tillverkning? i Europarättslig tidskrift 2010 s. 381–388

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 89.

Martin Gräs Lind, Fagforeningers kontrol af virksomheders løn- og arbejdsvilkår i UfR B 2010 s. 1–9

Oddvar Lindbekk, Etterbetaling og passivitet i tariffretten i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 199–293

Sven Lindvall, Ideellt arbete kontra lönearbete – vad gäller i det arbetsrättsliga gränslandet? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 349–373

Förlag : Iustus, Uppsala.

Simen Smeby Lium och Kjersti Borgen, Omstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver i Arbeidsrett 2010 s. 142–158

Tore Lunde, Anmälan av Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010 i TfR 2010 s. 861–865

Anmälan av :
Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010.

Christer Lundh, Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2010, andra upplagan 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002 med titeln: Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2000.

Lena Maier Söderberg, I mötet mellan EG-rätt och individuell lönesättning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 375–396

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Diskriminering och principalansvar i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 397–417

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Övergång av och till pension – Något om pensionsrättigheter vid övergång av verksamhet i Festskrift till Torgny Håstad (red. Göran Lambertz, Stefan Lindskog och Mikael Möller), 2010, s. 519–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? – Ett diskussionsunderlag [ Uppsala Faculty of Law Working Paper Vol. 2 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:2.

Jonas Malmberg, Vad handlar arbetsrättslig reglering om? – En essä om arbetsrättens uppgifter [ Uppsala Faculty of Law Working Paper Vol. 9 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:9.

Jonas Malmberg, Posting Post Laval – International and National Responses [ Uppsala Center for Labor Studies Working Paper Vol. 5 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Center for Labor Studies Working Paper 2010:5.

Ruth Nielsen, Den retlige regulering af handicapdiskrimination i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 419–437

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ruth Nielsen, Employment and ICT Law i ICT Legal Issues [ Scandinavian Studies in Law Vol. 56 ], 2010, s. 59–74

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Ann Numhauser-Henning, Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 439–473

Förlag : Iustus, Uppsala.

Svante Nycander, Sist in först ut – LAS och den svenska modellen, 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Birgitta Nyström, Efterlängtad bok om svensk internationell arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Torsten Seth; Svensk internationell arbetsrätt, 2009.

Sören Öman, Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 655–669

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts i EU & arbetsrätt 2010 nr 4 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 21 oktober 2010 i mål C-242/09 (Albron).

Sören Öman, Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2010.

Sören Öman, Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 15 juli 2010 i mål C-271/08.
Expertkommentar för november 2010.

Vicki Paskalia, Arbetslös eller arbetssökande? Om rätten till arbetslöshetsersättning i svensk rätt och EG-rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 475–494

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mia Rönnmar, Det svenska arbetsmarknadssystemet i teori och praktik i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 495–514

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mia Rönnmar, The Regulation of Temporary Work in Sweden and the Impact of the (2008/104/EC) Directive i European Labour Law Journal 2010 s. 422–429

Lotti Ryberg-Welander, Anmälan av Mia Rönnmar (ed), EU Industrial Relations and Interdisciplinary perspectives, 2008 i Retfærd 2010 nr 128 s. 105–111

Anmälan av :
Mia Rönnmar (ed), EU Industrial Relations and Interdisciplinary perspectives, 2008.

Johan Schelin, Sjöarbetsrätten – Från skyddslagstiftning till näringslagstiftning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 515–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Silvana Sciarra, Transnational and European Ways Forward for Collective Bargaining i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 529–549

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niklas Selberg, Anmälan av Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010 i Retfærd 2010 nr 131 s. 122–128

Anmälan av :
Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010.

Tore Sigeman, Domarrollen i Arbetsdomstolen – Tal till en jubilerande domstol i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 551–564

Förlag : Iustus, Uppsala.

Nicolay Skarning, Permitteringsadgangen i bedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgte i Arbeidsrett 2010 s. 159–170

Maria Topholm Skarum och Anne Mortensen, Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb i UfR B 2010 s. 115–123

Maria Steinberg, Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 565–585

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mathias Sylwan, Upplyftande besked om sociala hänsyn, upphandling och EU-rätten i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8

Anmälan av :
Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun; Upphandling och arbete i EU, 2010.

Christel Søreide, Fireårsregelen ved innleie av arbeidskraft i Arbeidsrett 2010 s. 75–81

Birthe Taraldset, Arbeidsrett – eller eierstyring og selskapsledelse? i Arbeidsrett 2010 s. 66–74

Tarjei Thorkildsen och Tonje H. Drevland, Arbeidsgivers styringsrett – en ”restkompetanse”? i Arbeidsrett 2010 s. 30–48

Sophie Thörne och Göran Söderlöf, Yttrandefrihet på den landstings- och primärkommunala sektorn – ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 587–608

Förlag : Iustus, Uppsala.

Carin Ulander-Wänman, Flexibel arbetskraft och rättens flexibilitet i SvJT 2010 s. 797–806

Carin Ulander-Wänman, Flexicurity och utvecklingsavtalet [ IFAU Rapport Vol. 19 ], 2010

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2010:19.

Lars Viklund, Om ”den medborgerliga yttrandefriheten” för privatanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 641–654

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niels Waage, Arbejdsretten gennem 100 år. Band 1: Den faste voldgiftsret 1910–1963, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anders Weihe, Undanträngande av kollektivavtal och stridsrätt – hur skall Arbetsdomstolens praxis förstås? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 609–626

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kurt Weltzien, Finnes det et liv etter døden? i Arbeidsrett 2010 s. 180–188

Annamaria Westregård, Sjukpenningregler i ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 627–640

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sanna Wolk, Community Intellectual Property Law and Ownership in Employment Relationships i Information & Communication Technology – Legal Issues [ Scandinavian Studies in Law Vol. 56 ], 2010, s. 419–426

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

2010 ( 1 st. )

Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen ( 2010–2011 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Övrigt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( A 2010:02 )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

» Utredningsdirektiven (dir. 2010:128)

» Betänkandet SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Bakgrunden till utredningen är att det med den nuvarande lagstiftningen är svårt för en uppdragstagare att förutse om han eller hon kommer att omfattas av reglerna för arbetstagare eller reglerna för företagare i händelse av arbetslöshet. Läs mer

Dela :