Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2007

( 2 offentliga utredningar med Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2007 ( 42 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2007 ( 80 st. )

Helga Aune, Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velfersdordninger – Det europeiske arbeidsmarked i et hundreårig perspektiv i Tariffavtalen som formet Norge – Verkstedsoverenskomsten 100 år, 2007, s. 201–209

Förlag : Pax, Oslo.

Lone L. Hansen, International fusion og spaltning – Særligt om medbestemmelse, 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Tore Sigeman, Hur en rättslig specialdisciplin etableras – Om Folke Schmidt och arbetsrätten i Juridiska fakulteten i Stockholm 1907–2007 – En minnesskrift (red. Claes Peterson), 2007, s. 512–531

Förlag : Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Stockholm.

Mikael Hidén, Skall det vara möjligt för andra än domstolar att påföra domare disciplinstraff och att avsätta dem? i FJFT 2007 s. 188–199

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lone L. Hansen, Ansattes ret til medbestemmelse efter en international fusion af aktie- eller anpartsselskaber i UfR B 2007 s. 195–204

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En internationell jämförelse [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 163 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 163.
Också publicerad i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt, 2007.

Christina Wainikka, Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal i SvJT 2007 s. 599–622

Ole Hasselbalch, Tvungen faglig voldgift i sager om fagforeningsmedlemmers lovhjemlede rettigheder? – Nogle bemærkninger i anledning af U 2007.1569 H i UfR B 2007 s. 184–188

Laura Carlson, Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8.
Clare McGlynn i JT 2007–08 s. 765–770.

Wiweka Warnling-Nerep, Överklagande av förvaltningsbeslut – Domstolsprövningen av anställningsärenden som kom bort? i FT 2007 s. 253–270

Birgitta Nyström, Svensk arbetsrätt i ett europaperspektiv i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Björn Lindquist, Om begreppet arbetstagare och idrottens valbarhetsbestämmelser i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Bertil Bengtsson, Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 35–47

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Arne H. Eriksson, Tjänstemannafrågan – Social formering, politik och organisering under 1900-talets början (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen) [ Tjänstemän & historia Vol. 3 ], 2007

Förlag : TAM-Arkiv, Stockholm.

Anteckningar :
Arne H. Erikssons efterlämnade texter.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2007 i TfR 2007 s. 797–801

Anmälan av :
Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2007.

Margareta Zandén, Dan Holke och Tore Sellgren, Parterna och EU, andra upplagan 2007

Förlag : Bilda förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001.

Bernard Johann Mulder, Förtida uppsägning av anställningsförhållande i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 327–337

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sören Öman, Some Commercial Aspects on Labour Law i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 541–553

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jytte Kaltoft Bendixen, Europæisering af arbejdstiden – Et casestudie af samspillet mellem Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande, 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2008 s. 205.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2006.

Aud Kinsarvik Gravås, Forsvarlig varsling i Arbeidsrett 2007 s. 211–226

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2006 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 303–309

Anmälan av :
Jan Fougner; Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2006.

Daniel Bergvall, Politik eller juridik? – regeringens agerande i Lavalmålet [ Sieps utredningar nr 2007:3u ], 2007

Förlag : Sieps.

Kristina Löfwall, Avtalspension vid övergång av verksamhet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 99–115

Förlag : Iustus, Uppsala.

Reinhold Fahlbeck, Arbete kontra kapital – En omvänd tankeövning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Peer Schaumburg-Müller, Oluf Emborg och Line Budtz Pedersen, Kollektiv arbejdsret, 2007

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Martin Gräs Lind i UfR B 2008 s. 100–101.

Andreas Inghammar, Funktionshindrad – med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 162 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8.

Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt i Arbeidsrett 2007 s. 126–136

Reinhold Fahlbeck, En fråga rörande dubbla kollektivavtal enligt svensk rätt i Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red. Bernhard Diestelkamp), 2007, s. 161–167

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Annamaria Westregård, Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarens ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 529–551

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Två frågor om företagshemligheter i Festskrift till Lars Gorton (red. Eva Lindell-Frantz, Björn Lindquist, Per Jonas Nordell och Christina Ramberg), 2007, s. 83–97

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ruth Nielsen, Arbejdsret og flexicurity – Grønbogen om modernisering af arbejdsretten i Arbeidsrett 2007 s. 155–170

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En intemationell jämförelse i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 282–344

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Bo Lauritzen, Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, andra upplagan 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 651.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Ruth Nielsen, EU Public Procurement Law and Nordic Labour Law – Recent Developments and Future Challenges i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 185–220

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Michael Møller Nielsen, Exit Virksomhedsoverdragelseslovens § 4a’s forenelighed med direktiverne bag loven i UfR B 2007 s. 10–17

Susanne Fransson och Per Norberg, Att lagstifta om diskriminering, 2007

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Jonas Malmberg, Apropå en AD-dom – Gamla principer gäller inte sedan Romkonventionen blev svensk lag i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2007 nr 2.

Kristin Alsos, Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår – En komparativ studie av regelverket i utvalgte europeiske land i Arbeidsrett 2007 s. 140–150

Stein Evju, Arbeidskamp og skip – verneting og rettsvalg i Arbeidsrett 2007 s. 75–97

Nicolay Skarning, Oppreisningserstatning ved oppsigelse og avskjed – grunnlag, nivåer og skatt i Arbeidsrett 2007 s. 171–186

Erik Danhard, Skiljande från tjänsten – de personliga skälen i Ny Juridik 2007 nr 3 s. 7–67

Jari Hellsten, From internal market regulation to European labour law, 2007

Anmäld av :
Ronnie Eklund i EU & Arbetsrätt 2008 nr 4 s. 8.

Jonas Malmberg, Long Term Contracts Between Unequal Parties in Sweden – a Comparison between Contracts of Employment, Franchising, Consumer Insurance and Residential Lease i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 409–422

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Vigidis Opsal, Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 185–302

Ole Hasselbalch, Lokalaftaler, 2007

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2008 s. 406.

Lea Hatzidaki-Dahlström, Lex loci laboris – från gårdagens brist till dagens labyrint i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 133–146

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Astrid Flesland, Blir personvernet krenket ved arbeidsgivers innsyn i e-post – en kommentar i Arbeidsrett 2007 s. 70–72

Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i TfR 2009 s. 155–157.

Ann Numhauser-Henning, Från begränsad till allmän visstidsanställning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 367–384

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Per Kaare Nedrum, Anmälan av Henning Jakhelln og Helga Aune, Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon i Lov og Rett 2007 s. 375–380

Anmälan av :
Henning Jakhelln og Helga Aune, Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005.

Stein Evju, Permittering og trygd – Trekk av rettsutviklingen i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 135–184

Jonas Malmberg, Svenska jämställdhetsregler kritiseras i ny avhandling i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Laura Carlson; Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, 2006.

Elisabeth Vigerust, Arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold. Nye regler i arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2007 s. 103–119

Catharina Calleman, Challenging one fundamental norm in labour law – The exception of the employer’s family and home i Exploiting the limits of law – Swedish feminism and the challenge to pessimism (red. Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson och Margaret Davies), 2007, s. 153–169

Förlag : Ashgate, Aldershot.

Niklas Bruun, Många frågor, färre svar om funktionshindrades rätt till arbete i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Andreas Inghammar; Funktionshindrad – med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, 2007.

Per Gunnar Edebalk, Staten, arbetsmarknadens parter och sjukersättningen 1992–2005 [ Working paper serien Vol. 2 ], 2007

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Per Gunnar Edebalk, Sjukförsäkring och sjuklön – Om statliga beslut och arbetsmarknadens organisationer 1955–1992 i Historisk tidskrift 2007 s. 45–69

Catharina Calleman, From Status via Contract and Social Private Law to the Free Movement – Regulation of Domestic Work in Sweden i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 347–366

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Catharina Calleman, EG-arbetsrättens personkrets – exemplet anställda i hushåll i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 117–133

Förlag : Iustus, Uppsala.

Camilla Schøyen Breibøl, Er det fritt frem for bindingstid i arbeidsforhold? En kommentar til Høyesteretts dom av 7. april 2006 i Arbeidsrett 2007 s. 187–204

Kjetil Stensvik, Sosial dumping og nasjonal regulering av arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester i Arbeidsrett 2007 s. 1–42

Niklas Bruun, Initierat om arbetstagares immaterialrätt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Sanna Wolk; Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, 2006.

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 81–98

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anne Marie Due, Praktiseringen av ”rettskrav på stilling” i statlig sektor i Arbeidsrett 2007 s. 227–236

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU – det svenska perspektivet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 199–223

Förlag : Iustus, Uppsala.

Olle Rimsten, Skolans arbetsrätt, 2007

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Geir J. Kruge, Diskriminering på grunn av alder – særlig om aldersgrenser. Status og kommentar i Arbeidsrett 2007 s. 237–253

Jørgen Rønnow Bruun, Tidsbegrænset ansættelse – En lovkommentar, 2007

Förlag : LO.

Anders Sandgren, Makten över lönebildningen i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 463–484

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Trine Hougaard, Nye regler om pligtmæssig fratræden i Juristen 2007 s. 273–274

Catharina Calleman, Ett riktigt arbete? – om regleringen av hushållstjänster, 2007

Förlag : Pang, Säter.

Michaël Koch, Tingsrätterna är också arbetsdomstolar i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 276–281

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Catharina Calleman, Om arbetsmarknaden för hushållstjänster i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2007 nr 2 s. 57–72

Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete – En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning, 2007

Förlag : Makadam, Göteborg.

Mia Rönnmar, Anställningsskydd och anställningsavtal – arbetsrättslig forskning ur ett europeiskt perspektiv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2007 nr 3–4 s. 73–86

Vibeke Blaker Strand, Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett et ensartet vern? – Fagfellevurdert artikkel i Lov og Rett 2007 s. 131–153

Henning Jakhelln, Arbeidstakers rett og plikt til å meddele opplysninger om arbeidsforholdet til en granskningskommisjon i Rett og toleranse – Festskrift til Helge Johan Thue 70 år (red. Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss, Andrea Süssmann och Vidar Heimset), 2007, s. 759–776

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Iain Cameron, Europadomstolen och granskningsarvodena – Domen har verkan för framtiden – men knappast restroaktivt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 1–2

Pål Kvernaas och André Istad Johansen, Pensjon og virksomhetsoverdragelse i Arbeidsrett 2007 s. 56–66

Carl Lebeck, Äganderättsskyddets tredje-partsverkan – något om Evaldsson-målet i Europarättslig tidskrift 2007 s. 894–901

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom i Evaldsson-målet.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera utredningarna på denna sida :

2007 ( 2 st. )

2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( 2007–2008 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( A 2007:02 )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

» Utredningsdirektiven (dir. 2007:100)

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:9

» Huvudbetänkandet SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

» Slutbetänkandet SOU 2008:83 Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen skall omformas till en obligatorisk försäkring som vid arbetslöshet ger de försäkrade som uppfyller arbetsvillkoret en ersättning baserad på förlorad förvärvs­inkomst. Utredaren skall utgå från att den nuvarande organisationen med självständiga arbetslöshetskassor skall bestå och vid behov kompletteras med offentligt organ för administration av försäkringen för den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa. Läs mer

Dela :

Utredningen om skyddet för företagshemligheter ( 2007–2008 )

Yttrandefrihet ]

Departement : Justitiedepartementet ( Ju 2007:06 )

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

» Utredningsdirektiven (dir. 2007:54)

» Betänkandet SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

En särskild utredare skall se över vissa frågor om skyddet för företagshemligheter.

I utredarens uppdrag ingår att analysera straffbestämmelserna i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. En särskild fråga som skall uppmärksammas i det sammanhanget är om straffansvaret bör utvidgas till att omfatta även den som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon har fått tillgång till inom ramen för sina arbetsuppgifter.

Utredaren skall också uppmärksamma lagens skadeståndsbestämmelser. I den delen skall utredaren överväga bl.a. om bestämmelserna om anställdas skadeståndsansvar skall utvidgas till att omfatta inhyrd personal. Översynen skall också omfatta frågan om grunderna för beräkning av skadestånd på grund av överträdelser av lagen.

I uppdraget ingår vidare att ta ställning till om det bör införas bestämmelser om bevissäkring i lagen. Utredaren skall även analysera frågor om myndigheters befattning med företagshemligheter. Läs mer

Dela :