: : :

Medverkande i utredning : Ulrica Källén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ulrica Källén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ulrica Källén medverkat i ( 2 st. ):

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) [ Pågående ] [ Ledamot ]

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)


Beteckning : U 2012:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-08
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:115 och dir. 2013:123
Lokal : Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Sammansättning


Ordförande : Davidson, Inger, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ordförande : Sommerstad, Lena, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Vice ordförande : Kjellqvist, Tomas, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Vice ordförande : Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Alarcón, Paul, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Bielik, Julia, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Björk, Eva, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Granlund, Anders, fr.o.m. 2012-09-25 t.o.m. 2016-10-18
Ledamot : Hellström, Matilda, fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Källén, Ulrica, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Malmberg, Betty, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Malmberg, Betty, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Niemi, Pyry, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Nordlund, Per, fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Nordlund, Per, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Sannerholm, Richard, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Schultz, Lisen, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Söderlund, Mats, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-09
Ledamot : Romanus, Mika, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Weibull, Knut, fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Weibull, Knut, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Wieslander, Charlotte, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Östman, Leif, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Engström Stenson, Karin, fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2020-08-31
Sekreterare : Jansson, Emma, fr.o.m. 2013-12-01
Sekreterare : Gardelin, Kari, fr.o.m. 2017-09-18
Sekreterare : Kaleli, Gulan, fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Lodén, Julia, fr.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Lundman, Kerstin, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2018-07-31
Sekreterare : Magnusson, Per, fr.o.m. 2012-11-15
Sekreterare : Sahlstrand, Ylva, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Svedin, Ingela, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-30
Sekreterare : Wiklund Hult, Joel, fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-03-31
Sekreterare : Öström, Hans-Åke, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2013-11-30
Biträdande sekreterare : Fexdal, Pernilla, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-07-26
Biträdande sekreterare : Gelin, Hanna, fr.o.m. 2015-06-24 t.o.m. 2018-04-15
Biträdande sekreterare : Ruston, Yvonne, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-03-31
Kanslichef : Djurberg, Mats, fr.o.m. 2012-03-01

Rapporter

? Svenska Unescorådets arbete, huvuduppgifter
?
? Kommittén Svenska Unescorådet har till uppgift att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet. Unescorådet ska också enligt direktivet bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.
?
? I den rådgivande uppgiften ingår att samordna svenska ståndpunkter och utarbeta underlag för instruktioner till de svenska delegationerna till exempelvis Unescos generalkonferens, ämnesvisa Unescokonferenser och de av Unescos underorgan där Sverige deltar.
?
? Unescorådet samordnar också, och bistår med underlag till flera av de rapporter som Unesco efterfrågar från medlemsländer kring genomförandet av konventioner och rekommendationer.
?
? I uppgiften att informera ingår att organisera möten och konferenser om ämnen inom Unescos ansvarsområden samt ta fram och sprida informationsmaterial. Unescorådet har bland annat genomfört ett stort antal seminarier, konferenser, lanseringar av relevanta Unescorapporter, publicerat debattartiklar och bedrivit ett aktivt informations- och kommunikationsarbete.
?
? Unescorådet har översatt och publicerat Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, Unescos rekommendationer om det historiska stadslandskapet, dokumentarv samt om museer och samlingar.
?
? I arbetet med att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco har Unescorådet samverkat med ett flertal svenska aktörer verksamma inom Unescos mandat så som svenska världsarv, biosfärområden, världsminnen, Unescoprofessurer, frivilligorganisationer, svenska Unescoexperter, m.fl.
?
? Svenska Unescorådet arbetar tillsammans med Sida med att aktivt sprida information om situationen för utbildning i världen, samt verka för ett ökat svenskt bistånd till utbildning. Tillsammans med Sida genomförs årligen en svensk lansering av Unescos globala utbildningsrapport.
?
? Svenska Unescorådet har bidragit med underlag för att Sverige valdes för en ny period i den internationella styrelsen för Unescos biosfärprogram 2018-2021.
?
? Svenska Unescorådet har medverkat i en kraftsamling för att tillsammans med centrala aktörer sätta fokus på medie- och informationskunnighet, ett initiativ som följs upp genom en nationell konferens 2019.
?
? Unescorådet har aktivt samverkat med Statens museer för världskultur gällande deras uppdrag att motverka den olagliga handeln med kulturföremål från Syrien och Irak.
?
? Under 2018 har Unescorådet samarbetat med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket gällande myndigheternas uppdrag att ta fram en nationell världsarvsstrategi.
?
? Nordiskt samarbete
?
? Svenska Unescorådet arbetar nära med övriga nordiska länder, vilket bland annat innebär samordning av de nordiska ländernas kandidaturer till Unescos underorgan. De nordiska Unescoråden möts regelbundet för att samordna nordiska positioner inför Unescos styrelsemöten och generalkonferenser. 2019 hålls det årliga nordiska Unescomötet i Sverige.
?
? Organisationsbedömning och Sveriges Unescostrategi
?
? Svenska Unescorådet utarbetade under 2018 en ny organisationsbedömning av Unesco. Bedömningen låg sedan till grund för regeringens övergripande strategi för Sveriges samarbete med Unesco för perioden 2018-2021.
?
? En redovisning av Svenska Unescorådets arbete lämnas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
?
?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)


Beteckning : Ju 2008:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:37, dir. 2009:65 och dir. 2010:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rosén, Jan, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2011-04-30
Expert : Adamson, Birgitta, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Alfredsson, Katarina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-05-16
Expert : Appelqvist, Anders, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Andersson, Martina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Anesäter, Åsa, fr.o.m. 2010-11-29 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Baedecke, Bengt, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-05-17
Expert : Bill, Elisabeth, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Boström, Thomas, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Cederlund, Karin, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Dedering, Antje, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Ekdahl, Catharina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-11-28
Expert : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Granström, Maria, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Grimlund, Emma, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Grönquist, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Gustafsson, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Holmer, Johan, fr.o.m. 2009-04-23 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Johansson, Christer, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Jönsson, Per A, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Källén, Ulrica, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lagercrantz Nordstrand, Caroline, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2008-08-17
Expert : Lidehorn, Kristina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lindberg, Mats, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Mattson, Ann-Christine, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Mårtens, Ulf, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Olin, Anders, fr.o.m. 2009-08-24 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Rydén, Jerker, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Serner, Anna, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Staff, Michael, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-08-23
Expert : Strandberg, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Stålspets, Henrik, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wallin, Per-Erik, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-04-22
Expert : Wesslau, Anna, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Westre Stövander, Efwa, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wettermark, Carl-Fredrik, fr.o.m. 2010-01-27 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-01-26
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wänelöf, Erica, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Huvudsekreterare : Malm, Annika, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2011-04-15
Sekreterare : Rune, Elisabet, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2011-04-15

Rapporter

SOU 2010:24Avtalad upphovsrätt – delbetänkande
SOU 2011:32En ny upphovsrättslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman