: : :

Medverkande i utredning : Ulrica Källén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ulrica Källén

Utredningar som Ulrica Källén medverkat i ( 2 st. ):

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) [ Pågående ] [ Ledamot ]

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)


Beteckning : U 2012:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-11-19
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:115 och dir. 2013:123
Lokal : Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Sammansättning


Ordförande : Davidson, Inger, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ordförande : Sommerstad, Lena, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Vice ordförande : Kjellqvist, Tomas, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Alarcón, Paul, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Bielik, Julia, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Björk, Eva, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Granlund, Anders, fr.o.m. 2012-09-25 t.o.m. 2016-10-18
Ledamot : Hellström, Matilda, fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Källén, Ulrica, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Malmberg, Betty, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Malmberg, Betty, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Niemi, Pyry, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Nordlund, Per, fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Nordlund, Per, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Sannerholm, Richard, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Schultz, Lisen, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Söderlund, Mats, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-10
Ledamot : Romanus, Mika, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Weibull, Knut, fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Weibull, Knut, fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Wieslander, Charlotte, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Östman, Leif, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Jansson, Emma, fr.o.m. 2013-12-01
Sekreterare : Gardelin, Kari, fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Kaleli, Gulan, fr.o.m. 2081-04-16
Sekreterare : Lodén, Julia, fr.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Lundman, Kerstin, fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2017-07-31
Sekreterare : Magnusson, Per, fr.o.m. 2012-11-15
Sekreterare : Sahlstrand, Ylva, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Svedin, Ingela, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-30
Sekreterare : Öström, Hans-Åke, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2013-11-30
Biträdande sekreterare : Fexdal, Pernilla, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-07-26
Biträdande sekreterare : Gelin, Hanna, fr.o.m. 2015-06-24
Biträdande sekreterare : Ruston, Yvonne, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-03-31
Kanslichef : Djurberg, Mats, fr.o.m. 2012-03-01

Rapporter

? Svenska Unescorådets arbete, huvuduppgifter
?
? Kommitten Svenska Unescorådet har två huvuduppgifter: Att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och skapa inttesse i Sverige för Unescos verksamhet. Unescorådet ska också enligt direktivet bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.
?
? I den rådgivande uppgiften ingår att samordna svenska ståndpunkter och utarbeta underlag för instruktioner till de svenska delegationerna till exempelvis Unescos generalkonferens, ämnesvisa Unescokonferenser och de av Unescos underorgan där Sverige deltar. Unescorådet har under 2013-2017 också haft en rådgivande roll avseende Sveriges medlemskap i Unescos styrelse.
?
? Unescorådet samordnar också, och tar fram, underlag till de många enkäter som Unesco skickar ut till sina medlemsländer samt bidrar med underlag till svenska ministrars besöksprogram vid Unesco.
?
? I uppgiften att informera ingår att organisera möten och konferenser om ämnen inom Unescos ansvarsområden samt ta fram och sprida informationsmaterial. Unescorådet har bland annat genomfört ett stort antal seminarier, konferenser, lanseringar av relevanta Unescorapporter, publicerat debattartiklar och bedrivit ett aktivt informations- och kommunikationsarbete.
?
? Unescos medlemsländer ska informera brett om de normativa instrument som antas av Unescos generalkonferens. Unescorådet har till exempel översatt och publicerat Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, Unescos rekommendationer om det historiska stadslandskapet, dokumentarv samt om museer och samlingar. Unescorådet har också en roll i de periodiska rapporteringarna som Sverige gör till Unesco om hur Unescos konventioner och rekommendationer genomförs i Sverige.
?
? I arbetet med att genomföra den svenska strategin för samarbete med Unesco har Unescorådet samverkat med ett flertal svenska aktörer verksamma inom Unescos mandat så som svenska världsarv, biosfärområden, världsminnen, Unescoprofessurer, frivilligorganisationer, svenska Unescoexperter, m.fl.
?
? Svenska Unescorådet deltar i civilsamhällesnätverket Utbildning för alla och arbetar där aktivt med att sprida information om situationen för utbildning i världen, samt verka för ett ökat svenskt bistånd till utbildning. Unescorådet ingår också i den arbetsgrupp som till regeringen presenterade ett förslag på handlingsplan för utbildning för hållbar utveckling. Tillsammans med Sida genomförs årligen en svenska lansering av Unescos globala utbildningsrapport.
?
? Svenska Unescorådet har bidragit med underlag för Sveriges plats i den internationella styrelsen för Unescos biosfärprogram 2013-2017. Under 2015 bidrog Unescorådet med expertstöd för att upprätta ett avtal mellan Unesco och Sverige att inrätta ett svenskt institut för internationellt vattensamarbete.
?
? Svenska Unescorådet har medverkat i en kraftsamling för att tillsammans med centrala aktörer sätta fokus på medie- och informationskunnighet, ett initiativ som följs upp genom en nationell konferens 2018.
?
? Under 2017 har Unescorådet samverkat med Statens museer för världskultur gällande deras uppdrag att motverka den olagliga handeln med kulturföremål från Syrien och Irak.
?
? Under 2017-2019 samarbetar Svenska Unescorådet med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket gällande myndigheternas uppdrag att ta fram en nationell världsarvsstrategi.
?
? Nordiskt samarbete
?
? Svenska Unescorådet arbetar nära med övriga nordiska länder, vilket bland annat innebär samordning av de nordiska ländernas kandidaturer till Unescos underorgan. De nordiska Unescoråden möts årligen. År 2013 hölls det nordiska Unescomötet i Sverige.
?
? Organisationsbedömingar och Sveriges Unescostrategi
?
? Svenska Unescorådet ansvarar under 2017 för utarbetandet av en ny organisations bedömning av Unesco som ska utgöra ett underlag till regeringens övergripande strategi för Sveriges samarbete med Unesco för perioden 2018-2121.
?
? En redovisning av Svenska Unescorådets arbete lämnas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). En redovisning av hur Unescostrategin har genomförts ska lämnas inom tre månader efter varje avslutat period som strategin gäller för, dvs 29 mars 2018.
?
?
Källa : Sveriges riksdag
Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)


Beteckning : Ju 2008:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:37, dir. 2009:65 och dir. 2010:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rosén, Jan, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2011-04-30
Expert : Adamson, Birgitta, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Alfredsson, Katarina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-05-16
Expert : Appelqvist, Anders, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Andersson, Martina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Anesäter, Åsa, fr.o.m. 2010-11-29 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Baedecke, Bengt, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-05-17
Expert : Bill, Elisabeth, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Boström, Thomas, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Cederlund, Karin, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Dedering, Antje, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Ekdahl, Catharina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-11-28
Expert : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Granström, Maria, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Grimlund, Emma, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Grönquist, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Gustafsson, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Holmer, Johan, fr.o.m. 2009-04-23 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Johansson, Christer, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Jönsson, Per A, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Källén, Ulrica, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lagercrantz Nordstrand, Caroline, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2008-08-17
Expert : Lidehorn, Kristina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lindberg, Mats, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Mattson, Ann-Christine, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Mårtens, Ulf, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Olin, Anders, fr.o.m. 2009-08-24 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Rydén, Jerker, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Serner, Anna, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Staff, Michael, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-08-23
Expert : Strandberg, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Stålspets, Henrik, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wallin, Per-Erik, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-04-22
Expert : Wesslau, Anna, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Westre Stövander, Efwa, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wettermark, Carl-Fredrik, fr.o.m. 2010-01-27 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-01-26
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wänelöf, Erica, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Huvudsekreterare : Malm, Annika, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2011-04-15
Sekreterare : Rune, Elisabet, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2011-04-15

Rapporter

SOU 2010:24Avtalad upphovsrätt – delbetänkande
SOU 2011:32En ny upphovsrättslag
Källa : Sveriges riksdag
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman